my e-mailaddress

vrijdag 30 april 2021

Voor diegenen, die het interessant vinden… / For those, who are interested…

…om ook zelf een (rook)stoeltje in miniatuur te gaan maken. Het mag misschien geen naam hebben, maar hier volgt een soort van tutorial d.m.v. foto’s, die laat zien hoe ik het stoeltje uit mijn vorige blogbericht heb gemaakt. Misschien hebben jullie er wat aan.
 
… to make yourself a (smoking) chair in miniature. Maybe it’s not worth mentioning, but here is a sort of tutorial using pictures, showing how I made the chair of previous blog post. Maybe it’s useful for you.Ik ben begonnen met de voorpoten van de stoel, gebruik makend van gekochte hout gedraaide knopjes. Ze zaten in een zakje, waarop Babettes Miniaturen staat, Duits misschien? Hoe dan ook, ik heb ze al heel lang, maar ik weet echter niet meer op welke miniaturen beurs ik ze gekocht heb, of wanneer. De kleinere knopjes zijn van Euro Mini’s, ooit op een miniaturen beurs gekocht.
Van de grotere knopjes heb ik voor elke stoelpoot (voor) er twee op elkaar gelijmd. Daarna heb ik de lengte voor de poot afgemeten en de lat (6 mm vierkant) op maat gezaagd, waarna beide uiteinden een beetje schuin zijn afgeschuurd. Als laatste heb ik in beide kopse kanten van de poten een gaatje geboord met de diameter van het daarvoor gebruikte houten knopje.
 
I started with the front legs of the chair, using purchased wood knobs. They were in a little plastic bag, on which the name of Babettes Miniaturen, German perhaps? Whatever, I have it for a long time, and I no longer know at which miniature fair I bought them, or when. The smaller wooden knobs are from Euro Minis, once bought at a Dutch miniature fair.
I glued two of the larger knobs together for each fore chair leg. Then I measured the length for the leg and sawed a slath (6 mm square) to size, after which both ends were sanded a little diagonally. Finally, I drilled a hole in both ends of the legs, making sure I used the correct diameter of the used wooden knobs.Voor de sierlat tussen de beide voorpoten van de stoel heb ik een soort mal geknipt van karton, gebruikmakend van een plastic kinderschaar (voor het knippen van decoratieve randen in papier). De omtrek heb ik op een houten latje getekend en daarna met de figuurzaag uitgezaagd. De bovenste lat aan de voorkant van deze stoel is gewoon recht.
 
Using a (plastic) pair of scissors for kids, (for cutting decorative borders in paper), I cut a kind of template from sturdy paper, for creating the front decorative slat between the two front legs of the chair. I drew the outline on a wooden slat and then sawed it out with a fretsaw. The top slat of the front side of this chair is straight.De achterpoten van de stoel zijn in een stuk gezaagd uit 4 mm dik hout van een oude houten jaloezie, waarover ik al eens eerder heb geschreven. Om gelijke stoelpoten te krijgen, plak ik twee stukken houten jaloezielat met schilders tape op elkaar, zodat ze identiek worden (althans dat is de bedoeling).
 
The hind legs of the chair are sawn in one piece from 4 mm thick wood from an old wooden Venetian blind, which I have written about before. To get the same chair legs, I tape two pieces of wooden slat together, using painter's tape, so that they become identical (at least that's the intention).

De andere latjes die de stoelpoten met elkaar verbinden zijn recht, alhoewel de zijkanten van deze rechte latjes een schuine hoek hebben, omdat een stoel als deze geen kaarsrecht zitoppervlak heeft. Helaas heb ik die schuine hoek op het gevoel gedaan EN wist ik van te voren niet dat ik er een tutorial over zou gaan schrijven, dus sorry, ik heb geen getal in graden voor jullie.
 
The other slats that connect the chair legs are straight, although the sides of these straight slats have an oblique angle, because a chair like this one doesn't have a perfectly straight seating surface. Unfortunately I did that slant angle on the feel AND I didn't know in advance that I was going to write a tutorial about it, so sorry, I don't have a number in degrees for you.Om de verbindingen tussen de stoelpoten te verstevigen heb ik houten driehoekjes (10x10 mm) uit een vurenhouten latje van 2 mm dik gezaagd. In de hoekjes zijn kleine inkepingen gemaakt van 2 x 2 mm, om ruimte te geven aan de hoeken van de stoelpoten én om later de (van springveren voorziene) stoelzitting op te kunnen leggen c.q. vastlijmen.
Hier zijn de houten onderdelen voor de stoel bij elkaar en tot dusver.
 
To strengthen the connections between the chair legs, I sawed tiny wooden triangles (10x10 mm) from a 2 mm thick slat. Small notches of 2 x 2 mm have been made in the corners to give space to the corners of the chair legs and to be able to lay in, or glue in, later the (inclusive metallic spiral springs) chair seat.
Here are the wooden parts for the chair all together and so far.

Nu maken we de armleuningen, die gecompliceerd zijn om te maken, omdat ze gebogen zijn in elk opzicht. Ik heb hiervoor een 10x10 mm lindenhouten lat gebruikt. Om deze armleuningen in één stuk uit te kunnen zagen, moet je een beetje 3D kunnen denken.
Eerst plak je twee stukjes 10x10 mm lat naast elkaar vast met schilders tape, waarna je de vorm van de leuning erop tekent. Hierna zaag je met een figuurzaag elke leuning uit de lat. (Let op: maak géén fouten met zagen, het moet in één keer goed gebeuren!!) En ook belangrijk: bewaar ALLE stukjes hout!!
 
Now we will make the armrests, which are complicated to make because they are curved in every way. I used a 10x10 mm basswood lath for this. To be able to cut these armrests in one piece, you have to be able to think a little 3D.
First you tape two pieces of 10x10 mm lath side by side with painter's tape, after which you draw the shape of the arm rest on it. After this, you saw each railing out of the lath with a fretsaw. (Note: do NOT make mistakes with sawing, it has to be done right FIRST time !!) And also important: keep ALL pieces of wood!!


De volgende stap is nog moeilijker, de gebogen vorm moet uit hetzelfde stukje hout gezaagd worden. Leg de armleuningen terug in de uitgezaagde vorm, doe dit zo zorgvuldig als mogelijk is. Hierna wordt alles weer samen met schilders tape bij elkaar geplakt. Nu teken je op de zijkant(!) van het hout de gebogen vorm van de armleuning. Zaag deze vorm zo netjes mogelijk uit en houdt daarbij het loslaten van het hout in de gaten, want alle stukjes hout moeten tot op het laatst (en recht!) bij elkaar gehouden worden. Hierna is het (hopelijk) feest…….je mag alle houtdelen verwijderen en gaan zien of de armleuning gelukt is, tadaaaa! ;O)
 
The next step is even more difficult, the curved shape must be sawn from the same piece of wood. Put the armrests back in the cut out shape, do this as carefully as possible. After this everything is taped together again with a new layer of painter's tape (upon the old layer, which was cut through by the saw). Now draw the curved shape of the armrest on one side(!) of the wood. Saw out this shape, as neatly as possible, keeping an eye on the wood loosening, because all pieces of wood must be kept together until the end (and straight!). After this it is (hopefully) a party…….you can remove all loose wood parts and see if the armrests are successful, tadaaaa! ;O)


Voor het inkerven van de armleuningen (aan de achterpoot van de stoel) eerst droog passen voor 't vastlijmen, om dan nog eventuele aanpassingen te kunnen doen.

Before notching the armrests (to fit on the hind leg of the chair), first dry fit before gluing, so that you can make any adjustments.

Schuur alle houten onderdelen met heel fijn schuurpapier, ik gebruik een 400 zeer fijne korrel schuurpapier.
 
Sand all wooden parts with very fine sandpaper, I use a 400 very fine grit sandpaper.

Op dit moment heb ik de houten delen aan elkaar gelijmd: eerst de voorpoten en hun verbindende dwarslatten, daarna heb ik de zijlatten eraan gelijmd. Hierna zijn de houten driehoekjes erin gelijmd, anders kun je daar niet meer goed bij, om ze recht te lijmen. Als laatste worden de achterpoten en hun verbindende dwarslat eraan gelijmd. Ik heb een Lego steigertje voor de stoel gebouwd en het een nacht goed laten drogen. Zie foto’s.
 
At this moment I glued the wooden parts together: first the front legs and the both connecting slaths, then I glued the side slaths to them. After this the wooden triangles were glued in, otherwise you can no longer reach them properly to glue them straight. Finally, the hind legs and their connecting slat are glued to it. I built a scaffolding of Lego bricks for the chair and let it completely dry overnight. See pictures.Nu de rugleuning. Ik verwijs hierbij naar de blog van Kris Kompas, zij heeft jarenlang heel gul vele tutorials met ons gedeeld om zelf meubels etc. te maken, velen van jullie zullen haar werk kennen. Ook ik heb heel veel van haar geleerd, dankjewel Chris, voor het zo genereus delen van jouw kennis. Hier is haar website/blog: http://1inchminisbykris.blogspot.com/
Voor de rugleuning heb ik stevig tekenpapier gebruikt, ofwel etalagekarton. Je knipt een rugleuning precies uit als je berekend hebt, met iets meer millimeters aan de zijkanten (i.v.m. breedte verlies van het papier door het buigen na gebruik van houtlijm).
Ik heb 3 laagjes van het papier ingesmeerd met witte houtlijm en een drinkglas gebruikt om de juiste gebogen en ietwat taps toelopende vorm te krijgen. Direct na het insmeren heb ik het 3-laags papier om het glas gebogen en vastgezet met een breed elastiek (breed omdat je anders de snijranden ziet van een dunner elastiek). Nu weer een nacht laten staan om goed te drogen zodat het bij verder werken geen vormverlies heeft.
 
Now the backrest. Hereby I would like to refer to the blog of Kris Kompas, she has generously shared many tutorials with us for years to make 1:12 scale furniture yourself etc., many of you will know her work. I too learned a lot from her, thank you once again Chris, for sharing your knowledge so generously. Here's her website / blog: http://1inchminisbykris.blogspot.com/
For the backrest I used sturdy drawing paper, or very thin cardboard. You cut a backrest exactly as you have calculated, with a little more millimeters on the sides (because of losing width by bending the paper after using wood glue).
I smeared 3 layers of the paper with white wood glue and used a drinking glass to get the correct curved and slightly tapered shape. Immediately after applying it, I bent the 3-layer paper around the glass and secured it with a wide elastic (wide because otherwise you will see the cutting edges of a thinner elastic). Now let it dry thoroughly over night so that it does not lose shape when working further.

Terwijl ik moest wachten totdat de stoel en leuning droog waren, kwam de gedachte aan die springveren in mij op. Rommelend in allerlei dozen, op zoek naar balpen veertjes en ander soortig materiaal (die niet geschikt werden bevonden), groeide het idee steeds meer om het écht eens uit te proberen, gewoon omdat het leuk is om iets in 1:12 uit te vinden ;O)!
Aangezien het voor mij veel werk is om dit soort tutorials te schrijven, vooral ook nog om alles een beetje fatsoenlijk in het Engels te vertalen (EN om jullie niet te vervelen ;O)), dus komt het tweede deel over het maken van de springveren in een volgend blogbericht.
Blijf gezond, zorg goed voor elkaar en jezelf, vooral nu er meer versoepeling van de Corona maatregelen is gekomen, let op!
Dank voor jullie fijne reacties, allemaal een heel fijn weekeinde toegwenst!

 
While I had to wait for the chair and backrest to dry, the thought of those spiral metallice springs came to my mind. Fumbling around in all kinds of boxes, looking for tiny ballpoint pen springs and other types of material (which were not found to be suitable), the idea grew more and more to REALLY try it out, simply because it is so much fun to invent something in 1:12 ;O)!
Since it takes a lot of work for me to write these kinds of tutorials, especially translating everything into a bit correct English (AND also for not to bore you; O)), so comes the second part about making the springs in a next blog post.
Stay healthy, take good care of each other and yourself, especially now that the Corona measures (at least here, in The Netherlands) have been more eased, pay attention!
Thank you for your great comments, I wish you all a very nice weekend!

 
Ilona

18 opmerkingen:

Isabel Ruiz zei

¡Un verdadero trabajo de carpintería artesanal!

Sheila zei

You are amazing! I'm simply in awe. The tiny curves and the detail... I'm going to go back and look at the pictures again and marvel at your genius.

miniacollection zei

It's very interesting to see how you make the chair. Wonderful!
Geneviève

Contrastes-Rosa Mª zei

Solo viendo la silla en la entrada anterior ya me admiró el resultado ; ahora viendo el tutorial es impresionante el trabajo realizado. Muchísimas gracias por mostrarlo y mis felicitaciones por lo minucioso y real del proceso. Buen fin de semana, cuídate. Besos

Jodi Hippler zei

You really are amazing when you set your mind to making something, Ilona! And I admire your belief in yourself that you can figure things out, carve them and make them! Thanks so much for sharing! If any of us are ever considering making something like this ourselves, you will be the boost of confidence we need to try!

Drora's minimundo zei

I too am in awe. Thank you for showing in detail how you constructed this fantastic curved chair. You are amazingly talented and it's a real pleasure to read your posts.
Keep safe!
Hugs, Drora

Rosethé zei

Ilona, tu as fait un super tutoriel !
Mais ... Je ne lancerai pas dans une telle construction.
Tu es méticuleuse, ingénieuse et tu es toujours au plus près de la réalité, félicitations!
Le variant indien est déjà en France, malgré le vaccin, je ne quitterai pas mon masque.
Prends soin de toi ! Bises.

PILAR6373 zei

Ilona, muchísimas gracias por tan fantástico tutorial!!
Besos.

Fabiola zei

Thanks for the tutorial. You're a great artist. However, I don't think I could do it.

BiWuBär zei

Haha, I'm with Faby... I too don't think I could do it. But although this is totally out of my means regarding my finger knots etc. I still enjoy very much to learn and see how such things can be created. It was fascinating to follow your steps, to see how clever you made this, how you found ways to achieve your results by for example using a water glass and so on. So although I would never make anything like this I had loads of fun with this tutorial so thank you very much for taking the time to share this with us - it's much appreciated. ;O)

Oh, and Babette's Miniaturen is indeed a German company from Bavaria, they're specialised in pewter.

Hugs
Birgit

Alexandra Martinez zei

Thank you for sharing with us this wonderful tutorial. Your attention to detail and resourcefulness is spot on. Great job.

Marian zei

Es un gran tutorial y el resultado final es magnifico.
La silla es preciosa y el trabajo que has realizado es fantástico.
Gracias por dedicar tu tiempo a enseñarnos.
Un saludo

Huibrecht zei

Hoi Ilona,

Wat een geweldige tutorial, dank je wel. Je legt alles heel helder uit en het is goed te volgen. Jouw tip en uitleg over de armleuningen ga ik zeker uitproberen op de stoel waar ik net mee begonnen ben. Dank je wel.

Groet,

Huibrecht

Anna zei

Wonderful tutorial - it IS a lot of work putting all that information together. Thank you so much and for including so many fabulous and detailed pictures.
Anna X

Anna zei

Wonderful tutorial - it IS a lot of work putting all that information together. Thank you so much and for including so many fabulous and detailed pictures.
Anna X

Daydreamer zei

Dear Ilona, This is such a wonderful tutorial on furniture making!!! You use what you can find in your supplies and make it work so perfectly! I am in AWE of your skills, and now I will need to learn how the build furniture "the way Ilona does"!!! The chair is wonderful. And seeing how many steps you took makes it clear why it is wonderful! You don't skip any part of the building process! Thank you for taking the time to show such detailed descriptions (in English too!) and with great diagrams and pictures. I truly appreciate all the work you have done! (I did not comment sooner because RL has been soooo busy!) I am getting caught up now! Stay well and keep making Fabulous minis! :):)

thea's miniatuurwereld zei

Hallo Ilona,
Ik las eerst je verhaal over de springveren en toen pas dit verhaal over het stoeltje. Geweldig. Ik ben al een plekje in mijn poppenhuis aan het bedenken waar het stoeltje neergezet kan worden. Heb er nu al zin in om te beginnen (haha). Kun je me vertellen of het je de houtdelen machinaal of met de hand uitzaagt? Ik ben benieuwd!
Groetjes, Thea

Megan Wallace zei

Thank you for the chair tutorial, Ilona. It is clear enough that I could try to make my own chair, although I won't try it right now. You did make me think maybe I should, though. I love the use of those scissors as a template! I also have a pair so I will definitely remember that. I think it is also important to remember that if you only want one of something, for your own use, you can make it with few tools and lots of determination. You are very creative!