my e-mailaddress

zaterdag 30 januari 2021

Eindelijk begonnen / Finally got started

Zoals velen van jullie weten, heb ik het al jaren over mijn miniatuur boerderij, die ik zou gaan bouwen. Nou, na rijp beraad bij mezelf en de situatie waarin we ons bevinden, heb ik besloten dat nu de tijd is gekomen om er eens serieus aan te beginnen, hè hè, eindelijk!
Maar waarom heb ik dan al die jaren gewacht?
 
As many of you will know, I've now been talking for years about my miniature farm I was going to build. Well, after careful consideration and the situation we find ourselves in, I've decided that now is the time to get serious about this, finally!
But why have I waited for all these years?


Nou, omdat ik zelf de tekeningen voor de bouw van deze mini boerderij moest tekenen en vooral omdat ik (buiten de buitenmaten om die ik eindelijk kreeg in 2019) totaal geen afmetingen en bouwgegevens heb die hiervoor nodig zijn.
Geholpen door slechts een paar oude wazige foto's uit de jaren 50 als referentiekader, mijn eigen jeugdherinneringen en de gesprekken die ik had met (inmiddels overleden) familieleden in de jaren 90, maak ik zelf deze tekeningen sinds de afgelopen twee weken. Deze tekeningen zijn dus nodig om de boerderij van mijn grootouders zo echt mogelijk na te maken. 

Well, that is because I had to draw the drawings myself for the construction of this miniature farmhouse and especially because (except of the outer dimensions I finally got in 2019) I have absolutely no dimensions and construction data that are needed for this project.
Helped by only a few old blurry photos from the 50s as a frame of reference, my own memories of my childhood and the interviews I had with (passed away by now) family members in the 90s, I have been making these drawings myself for these past two weeks. So, these drawings are necessary to be able to recreate my grandparents' farm as real as possible.

Een ander bijkomend probleem is dat deze boerderij op traditionele wijze is gebouwd in 1909. Dat wil zeggen dat de ‘vaklui’ die het gebouwd hebben dat deden volgens traditionele werkwijzen en niet volgens bestaande (op papier) bouwplannen. De werkwijzen werden namelijk mondeling doorgegeven van vader op zoon, of opvolger, en niet beschreven op papier. Jaren geleden heb ik echter een boekje gevonden, waarin iemand deze traditionele werkwijzen heeft toegelicht en opgeschreven, vergezeld van een aantal tekeningen. De schrijver interviewde hiervoor oude ambachtsmannen en heeft alles wat hij te weten kwam opgeschreven en in boekvorm uitgegeven.
Desondanks heb ik via internet nog geprobeerd te zoeken naar de benodigde informatie over de ornamenten/versieringen, die aan de buitenkant te zien zijn op deze boerderij. 
Kortom, veel voorbereidend werk.
 
Another additional problem is that this farm was built in 1909 in the traditional way of the region. That is to say that the "craftsmen" who built it, did this according to traditional methods and not according to existing (paper) building plans. These building methods were passed on spoken from father to son, or successor, and not described on paper. However, years ago I found a booklet in which someone explained and wrote down these methods, accompanied by a number of drawings. The writer interviewed old craftsmen about these traditional building crafts and he wrote down everything he learned and published his findings in a book.
Nevertheless, I still tried to search on the internet for the necessary information about the ornaments/decorations, which can be seen on the exterior of this farm. 
In short, a lot of preparatory work.

Gelukkig had ik al in 2019 een aantal (MDF) delen van de miniatuur boerderij op maat laten zagen in de bouwmarkt. En zoals altijd vroeg ik toen ook  om de stukken MDF die overblijven na het zagen en nam ze mee. Blijkbaar had ik toentertijd een vooruitziende blik want nu tijdens de pandemie komt dat afvalmateriaal mooi van pas, later meer daarover 😉.
 
Fortunately, in 2019 I already gave orders for sawing to size a number of (MDF) parts of the miniature farm in the DIY store. And as always, I then also asked for the pieces of MDF that remain after sawing and took them with me. Apparently I had foresight at the time because now during the pandemic these leftovers comes in handy, more on that later 😉.Ik ben begonnen met het in elkaar zetten van de slaapkamer van mijn oma en opa, de zogenoemde opkamer, meer informatie hierover: https://nl.wikipedia.org/wiki/Opkamer
Maar terwijl ik de muren aan het schilderen was met witte gesso, bedacht ik dat het leuk zou zijn om ook de half in de grond verzonken kelder, die onder de opkamer was gesitueerd, te maken. Dus werd er al direct van het plan afgeweken en een zijspoor opgegaan, hihihi 😅😇.
 
I started assembling the 'opkamer', or up stairs room of my grandparents, the so-called up stairs room. But as there is no page of an ‘opkamer’ in the English wikipedia, I translated the Dutch version for you in English, I hope it is helpful.
(A Dutch 'opkamer', or up(stairs) room is a room that is situated higher than the adjoining rooms of a house. The reason for this is usually that there is a semi-sunken basement below this room. The upstairs room is accessible via a staircase of a few steps, or a step that is sometimes placed on the sloping cellar hatch).
But while I was painting the walls with white gesso, I thought it would be fun to also make the semi-sunken basement, which was situated under this upstairs room. So there was already immediately deviated from the first plan and I got sidetracked, lol 😅😇.


Ik was al van plan om een verhoogde vloer in deze slaapkamer module te maken, dus dacht ik als ik nu van wat restant MDF materiaal de keldermuren uitzaag dan kan ik die aan de binnenkant onder die slaapkamervloer inbouwen. Mocht ik de boerderij gebruiken voor mini scènes dan kan ik dat doen mèt en zonder de kelder. Voor het maken van de kelder had ik net genoeg MDF, dus werd er weer gemeten en weer getekend en weer op maat gepast. Trouwens, heb je wel eens een flinke stuk MDF kaarsrecht gezaagd met een klein zaagblad op de minizaagmachine? Ja? Dan weet je ook dat dat niet zo gemakkelijk gaat, dus gelukkig ging het om de keldermuurtjes die aan de binnenkant vallen.
 
I already had planned to make a raised floor in this up stairs room module, so I thought if I cut out the basement walls from some leftover MDF material, then I could build in these walls on the inside under that bedroom floor. If I'll use the farm for mini scenes, I can do that with and without the cellar. I had just enough MDF to make the basement, so it was measuring again, drawing again and fitted to size again. By the way, have you ever tried to cut dead straight quite some length MDF with a small saw blade? If so, you'll also know this is not easy, so luckily it was about the basement walls which will be situated on the inside.

Ook moeten er nog een paar vloer/zolder balkjes komen en er moet nog een raampje in gemaakt worden dat net boven de begane grond niveau uit komt.
Daarom moest mini Oma er even bij komen om te zien of ze rechtop in de kelder kon lopen, want ik herinner me dat mijn eigen oma dat ook maar net kon in de echte kelder in hun boerderij.
 
There must also be a few floor/attic beams and a window must be made that rises just above the ground floor level.
Therefor Mini Grandma had to be there to see if she could walk upright in the basement, because I remember my own grandmother could barely do that in the real cellar in their farm.

Zo te zien past ze in de kelder, nu verder en zien wat er nog meer aangepast moet worden.
Dank voor jullie fijne reacties, allemaal een mooi weekeinde toegewenst.

 
As you can see she fits in the cellar, now I’ll go on and I'll see what more adjustments I have to make.
Thank you for your kind comments, have a lovely weekend.

 
Ilona

maandag 25 januari 2021

Speculaasje..? / Speculaas biscuit..?

Begin januari schreef ik op mijn blog dat ik speculaaskoekjes wilde gaan bakken, het duurde even maar nu zijn ze klaar ;). Waarom duurde het zo lang? Nou, dat kwam omdat ik de malletjes voor dit soort koekjes (gekocht bij Arjen Spinhoven, website: https://arjenspinhoven.nl/nl/Scale_1_12/Biscuitmolds ), maar de koekjes wilden niet goed uit de malletjes komen na bakken. Het vervelende was dat mijn mooie malletjes (van MDF) nu kapot zijn gegaan. Voordat je het zegt: ja, ik wéét dat je MDF niet kunt bakken in de oven, of er vettige klei in moet doen, maar ik wilde zo graag speculaasjes voor mijn mini Oma bakken….
Ik heb contact opgenomen met Arjen hierover en hij zou hiernaar kijken, helaas heb ik nadien nog niets van hem gehoord. Maar dat komt nog misschien…ik hoop ‘t.
 
At the beginning of January I wrote on my blog that I wanted to bake speculaas biscuits, it took a while but now they are ready ;). Why did it take so long? Well, that was because I bought the molds for making this sort of cookies (bought from Arjen Spinhoven, website:
https://arjenspinhoven.nl/nl/Scale_1_12/Biscuitmolds ), but after baking the speculaas biscuits wouldn't come properly out of the molds. The annoying thing was that my beautiful molds (from MDF) have now broken. Before you'll say: yes, I know you can't bake MDF, or put in greasy and sticky clay in these molds, but I really wanted to bake these speculaas biscuits for my mini Grandma….
I contacted Arjen about this and he would look into this, unfortunately I haven't heard from him yet since. But maybe that will come… I hope so.
More information about this sort of biscuits: https://en.wikipedia.org/wiki/Speculaas

Ik heb 4 verschillende speculaasplankjes, hierboven staan de grotere speculaaspoppen, ze zijn ongeveer 25 mm hoog. Deze poppen kwamen redelijk goed uit de malletjes, maar de kleine uit gelaserde tussenstukjes óók. Zo jammer :O!!
 
I have 4 different speculaas doll shaped biscuits, above are the larger speculaas biscuits, they are about 25 mm/1 inch high. These dolls came quite well out of the molds, but so did the small lasered details also broke off in the molds. Such a pity :O!!

De kleinere speculaasjes (8 mm hoog) waren ook best goed gelukt, maar zoals je kunt zien zijn de figuurtjes van deze mal redelijk diep gelaserd, dus waren de speculaasjes te dik om 1:12 schaal te zijn. Wat nu?
 
The smaller speculaas biscuits (8 mm high) were also quite successful, but as you can see the figures of this mold are quite deeply lasered, so the speculaas biscuits were too thick for 1:12 scale biscuits. What to do now?

Dit is het speculaasje uit de oranje cirkel, ik dacht dat ik héél ietsjes van het reliëf zou weg schuren zodat de dikte van het koekje meer in verhouding zou komen…..helaas verdween toen het hele reliëf, jammer!
 
This is the speculaas biscuit from the orange circle, I thought I would sand (very slightly) away the relief so that the thickness of the biscuit would be more in proportion….but unfortunately the entire relief disappeared, too bad!


Hierop besloot ik de achterkant te schuren door de speculaasjes zachtjes en één voor één over een fijne nagelvijl te duwen. Dit werkte wel, en het bracht mij op het idee om de koekjes even vochtig te maken en daarna met het schuurstof weer terug in te wrijven. Hierdoor leek het meer een koekje van deeg dan eentje gemaakt van Fimoklei ;O). Zo heb ik ook de grotere speculaaspoppen op deze manier afgewerkt, zie boven.

It was then that I decided to sand the rearside of the biscuits, by gently pushing the speculaas one by one over a fine nail file. This worked, and it gave me the idea to moisten the cookies and then rub them back in with this sanding dust. This also made it look more like a biscuit of dough than one made of Fimo clay ;O). This way I also finished the larger speculaas doll shaped biscuits (see above).

Hierboven zie je een van de afgewerkte speculaasjes, ze waren bijna niet vast te pakken tussen duim en wijsvinger (ik heb zelfs mijn vingertoppen er bijna afgeschuurd ;O)), maar ik ben blij met dit resultaat. Nu maar hopen dat Arjen een ander soort mal voor het bakken van speculaasjes kan maken ;)!!
 
Here above you see one of the finished speculaas biscuits, they were almost impossible to grab between thumb and forefinger while sanding (I even almost sanded off my finger tops ;O)), but I am happy with this result. Let's hope Arjen can make a different kind of mold, one for baking speculaas biscuits ;)!!Intussen ben ik begonnen om mijn plannen op papier te zetten voor het maken van mijn mini boerderij. Inmiddels duurt mijn zelfisolatie al maanden en het lijkt er op dat we hier nog wel maanden mee zoet zijn voordat er gevaccineerd gaat worden en het leven weer wat normaler zal worden. Daarom heb ik besloten om aan mijn eigen miniatuurwerk te gaan werken, ik heb er echt zin in!
Blijf gezond en veilig, zorg goed voor elkaar!
Dank voor jullie fijne reacties, een fijne week toegewenst!
 
In the meantime, I have started drawing my plans on paper for creating my mini farm. In the meantime my self-isolation has been going on for months and it seems that we will be busy with this for months before the vaccinations will start and life will become a bit more normal again. That's why I decided to start working on my own miniature work, I'm really looking forward to it!
Stay healthy and safe, take good care of each other!
Thank you for your kind comments, have a nice week!

Ilona

woensdag 20 januari 2021

Hieperdepiep Hoeraaa! / Hip hip hooray!

Deze enorme tekening kreeg ik gisterochtend bij het begin van mijn verjaardag. Mijn kleinzoon van 2 jaar stuurde mij deze grote knuffel als felicitatie, zoooo lief!
Zijn moeder had hem gevraagd om op de grond en op dit grote papier te komen liggen, daarna hebben ze met veel gegiechel met een potlood de omtrek van zijn hoofd en armen met handjes getrokken. Daarna hebben ze samen de tekening ingekleurd en opgestuurd per post 💖💙
 
Yesterday early in the morning at the start of my birthday I received this huge drawing. My 2 year old grandson sent me this huge hug as a congratulation, soooo sweet!
His mother had asked him to lie on the floor and on this large paper, then, companied with a lot of giggles, his mom drew with a pencil, the outline of his head and arms with little hands. Then they colored together the drawing and sent it by post to me 💖💙


Wat een ontroerende felicitatie om op de ontbijttafel te vinden, hè? Maar dat was nog niet alles, er werd kort daarna aangebeld en voor de voordeur vond ik een enorme doos staand op een krukje. Op flinke afstand hiervan stond een vriendelijke mevrouw (in de stromende regen, ’t arme mens) om te vragen of de doos goed werd bezorgd. Ja hoor, het was voor mij: een grote doos vol met allerlei (plaatselijke) lekkernijen. Alles werd “live gestreamd” dus konden de kinderen en kleinzoon meegenieten van hun lieve verrassing voor mij (en mijn reactie ), wat een geweldige start van mijn verjaardag 💝!!
 
What a moving congratulation to find on the breakfast table, isn’t it? But that was not all, the doorbell rang shortly afterwards and I found a huge box standing on a stool outside at the front door. At a considerable distance from this, a friendly lady (in the pouring rain, poor thing) asked if the box was delivered properly. Yes, it was for me: a big box full of all kinds of (local) delicacies. Everything was “live streamed” so the children and grandson could enjoy their sweet surprise for me (and my reaction), what a lovely start of my birthday 💝!!Ik heb lieve kaarten, digitale én andere post en zelfs twee verjaardagscadeaus per post gekregen, kortom: ik ben echt verwend. 
Eén echt verjaardgscadeau heb ik gekregen van mijn kinderen, een nieuwe achtergrond voor mijn mini boerderij, de oude was namelijk ernstig verkleurd/verbleekt, zo lief van hen!
 
I have received sweet birthday cards, digital and other mail and even two real life birthday presents by mail, in short: I am really spoiled. 
I received one real life package from my kids, a new back ground poster for my miniature farm, the old one was badly discolored/faded, so sweet of them!

Het andere verjaardagscadeau kwam van Birgit, die vast een vooruitziende blik had wat betreft het bijtijds versturen van pakketpost. Birgit stuurde me dit cadeau tegelijk met haar kerstkadootjes voor mij. Drie Duitse magazines van 1 zu 12, verpakkingsdoosjes, ornamentjes en een lichtbox om foto’s te maken van mijn miniaturen, WOW :O!!
Lieve Birgit, ik dank je uit de grond van mijn hart voor het mogen ontvangen van deze lieve en attente kadootjes van jou, maar vooral voor jouw warme vriendschap 💖
 
The other birthday gift came from Birgit, who must have had foresight when it comes to sending packages on time, due the pandemic. Birgit sent me this present along with her Christmas presents for me. Three German magazines of 1 zu 12, packing boxes, ornaments and a light box for taking pictures of my miniatures, WOW :O!!
Dearest Birgit, I thank you from the bottom of my heart for your sweet and thoughtful gifts I received from you, but above all for your warm friendship 💖

 
Birgit’s blog: https://biwubaer.blogspot.com/

Zoals ik in mijn vorige blogbericht al schreef, verwachtten we afgelopen weekeinde hier, in Nederland, een paar centimeters sneeuwval. Helaas viel dit in het oosten van Nederland nogal tegen maar mijn dochter heeft hier handig op ingespeeld, ze heeft onze kleinzoon rond acht uur ’s avonds kennis laten maken met de sneeuw. Normaliter ligt hij allang in bedje, maar voor deze keer mocht hij opblijven. Nou genoten heeft hij, dankzij een live stream waren we er toch een beetje bij !!!
Samen met hun hond, een ruwharige teckel, die dolblij was met de sneeuw, hebben ze door de tuin gerend en met papa sneeuwballen (lach niet, ze waren amper 1-2 cm groot) gegooid. Na een poos werden alle partijen moe en is onze kleinzoon in zijn bedje naar dromenland vertrokken, maar hij heeft het er nu nog over, zo leuk!! 
Hoe fijn is het om van de kleine dingen in het leven te kunnen genieten en dan vooral NU gedurende de pandemie?!
 
As I wrote in my previous blog post, last weekend we did expect a few centimeters of snowfall here, in the Netherlands. Unfortunately the amount of snow was quite disappointing in the east of the Netherlands, but my daughter took advantage of this, she introduced our grandson to the snow, when the snow arrived here in our regions around eight o'clock in the evening. Normally he had been in bed for a long time, but for this occasion he was allowed to stay up. Well, he enjoyed it to the fullest, we here have seen it all thanks to a digital live stream !!!
Together with their dog, a wirehaired dachshund, who was overjoyed with the snow, they ran together through the garden and threw snowballs with Dad (don't laugh, the snow balls were just 1-2 cm tall). After a short while all of them got tired and our grandson left for dreamland in his bed, but now he is still talking about this adventure, so nice !! 
How nice is it to be able to enjoy the little things in life, especially NOW during this pandemic?!


De rest van dit blog bericht is hoofdzakelijk bestemd voor Joc, die in een reactie aan mij vroeg wat er dan met mijn leeslijst aan de hand was. Nou, ik wil het aan de hand van foto’s, die ik vanmorgen heb gemaakt, aan iedereen laten zien op welke wijze ik moet bloggen.
Ik wil jullie blogs volgen én lezen, maar hoe kan ik dat doen als ik (zoals vaak gebeurd) vanmorgen dit op mijn leeslijst (blogger dashboard) vond?? 20 updates en allemaal alleen van het blog van Megan Wallace en van niemand anders. Blogger is helemaal de weg kwijt, want het zijn de laatste blog berichten van Megan gedurende twéé jaar!!!??? Dat kan kloppen want van Megan heb ik de afgelopen maanden niets gevonden, terwijl ze dus blijkbaar wel berichten had gepost.
Mijn probleem is: nu denken mensen dat ik hun blogs niet volg en dat is dus niet waar. Ik KAN ze niet volgen want ik kan geen volger worden van blogs en ik krijg geen updates!
Nogmaals mijn vraag: heeft iemand anders ook dit probleem? Moeten jullie ook op andermans blogs gaan kijken of ze iets gepost hebben….? Daarvoor heb je toch je lezerslijst op je dashboard, of denk ik nu verkeerd? Kortom, ik heb al maanden dit probleem en ik ben hier niet echt blij mee.
Hoe dan ook, ik dank jullie voor jullie voor het lezen van mijn blog en jullie fijne reacties, allemaal een fijne week toegewenst.
Blijf veilig en gezond en zorg goed voor elkaar!

 
The rest of this blog post is mainly intended for Joc, who asked me in a response what was wrong with my reading list and what readers list. Herefore I want to show you pictures (printscreens) I took this morning of my dashboard reading list, in order to show everyone on what way I have to blog.
I love to follow and read your blogs, but how can I do that if I found this (as is often happening) on my reading list (blogger dashboard) this morning: 20 updates and all only from Megan Wallace's blog and no one else??!! Blogger is completely lost, because these are the last blog posts from Megan for two years !!! ??? That may be correct because I haven't found any blog posts from Megan in recent months, while apparently she had posted messages.
My problem is: now people think I don't follow their blogs and that's not true. I CAN'T follow them because I cannot become a follower of their blogs and I also don't get any updates!
Again my question: does anyone else have this problem too? Do you also have to check on other people's blogs to see if they have posted anything….? Therefor we have the readinglist on our blogger dashboard, or am I wrong now? Basically, I've had this problem now for months and I'm not happy about it.
Anyway, I thank you for reading my blog and your kind comments, have a great week.
Stay safe and healthy and take care for each other!

 
Ilona

donderdag 14 januari 2021

Koekjes bakken in mini / Baking biscuits/cookies in mini

                    

Modelleermassa, die gebruikt is voor de koekjes
Modeling compound used for the biscuits

Langzaamaan komen er weer wat ideeën in mijn hoofd, voor het maken van nieuwe miniaturen, helaas was het heel eventjes wachten op inspiratie….
Die inspiratie kwam onverwacht om de hoek kijken en wel in de vorm van het vinden van een pakje oude papierklei. Die klei was verpakt in een plastic zakje, maar de kern was nog enigszins bruikbaar om iets kleins in mini van te kunnen maken. Leuk toch, een oude kleiverpakking, die ik lekker mocht “verknoeien” want er was geen eer meer aan te behalen 😉?? Maar ja, wat maak je dan..?
Nou, na het terugvinden van een koekjestrommel, vele jaren geleden gekocht van Victoria Fasken, was het duidelijk: voor mijn mini Oma en Kleine Ikke wilde ik wat eenvoudige koekjes gaan bakken.
 
Slowly, some ideas are coming into my mind, for making new miniatures, unfortunately it took a while for getting inspiration….
That inspiration came unexpectedly around the corner, in finding back a bit of old paper clay. The dried out clay was packed in a plastic bag, but the core was still somewhat usable for still making something in miniature. Nice right, finding back a package of old clay, which I was allowed to “mess up” because nothing else you could do with it 😉 ?? But then: what do you make ...?
Well, after refinding a cookie jar, bought from Victoria Fasken many years ago, it was clear: I wanted to bake some simple cookies for my mini Grandma and Little Me.


Vroeger, in de jaren ’50, kreeg je over het algemeen een gewoon koekje bij de thee of koffie, meestal een biscuitje of een zandkoekje. Dus besloot ik deze twee soorten te maken van de papierklei. De langwerpige koekjes kon ik nog uit de papierklei halen, maar het metalen ovalen vormpje dat diende als koekstekertje (van een oud blik gemaakt), wilde niet meer door de oude klei geduwd worden. Dus besloot ik de biscuitjes dan maar van Fimoklei te maken, tja, biscuitjes zijn onontbeerlijk in de koektrommel van Oma.
 
In early times, in the 1950s, you generally got a regular biscuit/cooky with your tea or coffee, usually a biscuit, or shortbread. So I decided to make these two types of biscuits/cookies out of the paper clay. I could still remove the elongated cookies out of the paper clay, but the metal circle that served as a cookie cutter (selfmade from an old tin) did not want to be pushed through the old stiffened clay anymore. So I decided to make the biscuits from Fimo clay, well, biscuits are indispensable in Oma's biscuits/cookies jar.

En als de koekjestrommel leeg was, mocht je soms de laatste kruimeltjes (met een lepeltje) opsnoepen vóór dat de trommel werd afgewassen: ach, heerlijk jeugdsentiment 💖.
 
And if the cookie/biscuits jar was empty, you could sometimes eat those last crumbs (usig a spoon) before the tin jar got washed clean: ah, lovely youth sentiment 💖.

Het is niet veel om te laten zien, maar nu heb ik de smaak weer een beetje te pakken en komen er nieuwe ideeën, bijvoorbeeld het bakken van speculaas koekjes en speculaas poppen. Ja, ik weet het: een beetje te laat, want Sinterklaas is al terug naar Spanje, maar een speculaasje gaat er altijd wel in, toch? Meer informatie over speculaas, zie hier: https://nl.wikipedia.org/wiki/Speculaas
Vooral nu het wat kouder gaat worden en misschien komt er dit weekeinde wel sneeuw? Wie zal het zeggen en als dat gebeurt dan gaat een kop warme chocolademelk met een speculaasje na het sleetje rijden er vast wel in……..och ja, we zitten in een (alweer verlengde) lockdown en we mogen niet zo heel veel. Toch kunnen we er in onze miniwereld nog wel iets van de winter maken. Dus: zoek elkaar NIET op ondanks de eventuele sneeuwpret, blijf dus veilig, zorg goed voor jezelf én elkaar!
Dank voor jullie fijne reacties, een fijn weekeinde toegewenst!

 
It’s not much to show to you, but now I have a taste for making minis again and new ideas are coming up, for example baking speculaas, a sort of spiced biscuits, also known as speculoos. More information about this Dutch sort of cookie/biscuit, see here:  https://en.wikipedia.org/wiki/Speculaas
Yes, I know: it's a bit too late, because our dear Saint Nicholas (5th of December) has already returned to Spain, but a spiced biscuit/speculoos cooky is always tasty, right? Especially now it's getting colder and maybe here, in The Netherlands, there will be some snowfall this coming weekend? Who knows and when that happens, a cup of hot chocolate with a spiced biscuit/cookie will probably more than delicious after the sleigh ride …… well, I forgot that we find ourselves in an extended (again) lockdown and we are not allowed to do much. Yet we can still make something of winter fun in our mini world. So: do NOT visit each other despite the possible fun in the snow, so please, stay safe, take care of yourself and each other!
Thank you for your kind comments, have a nice weekend!

 
Ilona

vrijdag 8 januari 2021

Ben er even uit geweest (van het bloggen) / Been away for awhile (from blogging)

De laatste weken voor de feestdagen ben ik nog druk bezig geweest met het (af)maken van een opdracht. Het was een opdracht die nogal gecompliceerd was en daardoor al geruime tijd op mijn werktafel lag te wachten. Wat was er dan mee aan de hand? Nou, de inspiratie was er wel, maar mijn materiaal werkte niet mee. Zoals veel mensen wel weten kun je heel veel doen met allerlei soorten papier, maar wat te doen als papier niet in de richting gevormd kan worden zoals je dat zou willen…? Dàt was het probleem waar ik tegenaan liep en dus moest lossen.
 
The last weeks before the holidays I was still busy completing a commission. It was an commission that was rather complicated and had therefore been waiting for a long time on my work table. What was the matter with it....? Well, my inspiration was there, but my material didn't cooperate, so to say. As many people know you can do a lot with all kinds of paper, but what to do if paper cannot be shaped in the direction you would like it to be…? That was the problem I ran into and had to solve. 


Deze Rododendronbloem staat bekend om zijn grote samengestelde bloemhoofden, waarvan de bloemblaadjes klokvormig zijn. Precies dat was nu zo moeilijk om te realiseren, want voor die gewenste vorm moest het zijdepapier onderaan de ene kant op buigen en bovenaan naar de tegenovergestelde richting, en dat kan niet met een stukje zijdepapier van amper 4-5 mm lengte.
 
This Rhododendron flower is known for its large compound flower heads, whose petals are bell-shaped. Exactly those petals were so difficult to achieve in mini now, because for that desired shape the silk paper had to bend in one direction at the bottom and in the opposite direction at the top side, and that cannot be done with a piece of silk paper of just 4-5 mm in length.

Als je goed kijkt kun je de zijden meeldraadjes zien (rode pijl)
If you look closely you can see the teeny tiny silk stamen (red arrow)Na 't doen van wat concessies, en overleg met de opdrachtgever, is het me redelijk gelukt om deze (Rododendron)bloem te maken voor dit deel van de opdracht.
Ik heb weer wat geleerd: materialen hebben hun eigen mogelijkheden en grenzen en ze zullen niet altijd meewerken wanneer je dat ook maar wilt ;).

 
After making some concessions, and consultation with my client, I managed to make this (Rhododendron) flower, for this part of the commission. 
I learned again something: materials do have their own possibilities and limits, just as we have and they won't always cooperate whenever you want to ;).Het andere deel van de opdracht was het maken van allerlei soorten fruit, waarvan een deel in helften gesneden moest zijn. Dit doorgesneden fruit kan dan ergens op borden, of schaaltjes, gelegd worden. De snijranden zijn niet perfect glad, zoals dat ook in het echt niet altijd is.
 
The other part of the commission was to make all kinds of fruit, of which some of the fruits had to be cut in half. This cut in half fruit can then be placed somewhere on plates, or bowls. The cutting edges are not perfectly smooth, as is also not always the case in real life.
Met het nieuwe jaar vond ik nog een laatste pakje in de doos die Birgit mij heeft gestuurd voor de feestdagen en zelfs voor nieuwjaar zat er een pakje in, oh oh. Kijk eens wat Birgit ons heeft gestuurd: een vrolijke mannetje dat een heerlijk luchtje verspreid, zoooo leuk ;O)!! Lieve Birgit, nogmaals hartelijk dank vanuit de grond van mijn hart.
 
With the start of the new year I found a last package in the box that Birgit sent me for the holidays, even for New Year there was a package, oh oh. Look at what Birgit has sent us: a cheerful little man that spreads a delicious scent, such fun ;O) !! Dear Birgit, thank you again from the bottom of my heart.
 
Birgits blog: https://biwubaer.blogspot.com/Net na Nieuwjaar was ik druk bezig de kerstboom op te bergen, toen ik op zolder een opbergdoos met legpuzzels tegen kwam. Ik vond dat ik best een weekje vrij mocht hebben en heb daarom een aantal legpuzzels gelegd. Maar het zijn geen gewone legpuzzels, het zijn puzzels met een speciale uitdaging. Normaliter moet je puzzelen wat je op het voorbeeld op de doos ziet, maar met deze speciale puzzels moet je puzzelen wat bijv. een geschokte/opgeschrokken figuur ziet, dus precies het tegenovergestelde ;O)! Op een zijkant van de doos staan wat summiere hints van wat er op de puzzelafbeelding komt te staan, en ze hebben een flinke dosis Engelse humor, die ik erg leuk vind.
Ik heb deze afgelopen week dus lekker rust genomen en een puzzel of 3-4 gelegd, heerlijk rustgevend en lekker het hoofd leegmaken, vooral nù!
Ik heb nog steeds problemen met mijn lezerslijst, jullie berichten komen steeds in veelvoud binnen en zijn allang verschenen waarna ze weer opnieuw verschijnen na enkele dagen. Ik begrijp niet hoe dat kan en vind het erg vermoeiend, want zo moet ik steeds naar jullie blogs gaan zoeken om te kijken of er iemand misschien een blog heeft geschreven…..dus vraag ik het weer: heeft iemand van jullie dit probleem ook?
Blijf veilig en zorg goed voor jezelf en elkaar.
Dank voor jullie fijne reacties, ik wens jullie een fijn weekeinde.

 
Just after New Year I was busy putting away the Christmas tree on the attic, when I came across a storebox of jigsaw puzzles. I thought: I've earned a week off and therefore puzzled a number of these jigsaw puzzles. But those were no ordinary jigsaw puzzles, they are puzzles with quite a special challenge. Normally you have to puzzle what you see on the example on the lid of the box, but with these special puzzles you have to puzzle what i.e. a shocked/frightened figure sees, so just the opposite ;O)! On one side of the box are some brief hints of what will be in the puzzle, and they also have a big dose of Brittish humor, which I like alot.
So this past week I took a nice rest and put a jigsaw puzzle or 3-4, wonderfully relaxing and nice to clear my head, especially now!
I still have problems with my readers list, your blog messages keep coming in multiples and/or have been published for a long time and then reappear again after a few days. I do not understand how that is possible and I find it very tiresome, because I have to keep looking for your blogs to see if someone has written a blog……so, I ask this again: does someone of you have this problem too?
Stay safe and take good care of yourself and each other.
Thanks for your kind comments, I wish you a nice weekend.

 
Ilona