my e-mailaddress

maandag 31 mei 2021

Wat eten we vandaag? / What do we have for dinner today?

Toen ik op de computer wat foto’s van mijn miniwerk wilde gaan ordenen, bleek dat ik een aantal foto’s nog niet had laten zien op mijn blog dus dat doe ik nu alsnog.
Vorig jaar ben ik een paar keer bezig geweest met polymeerklei om wat etenswaren te maken voor de kelder van de mini boerderij, zoals gehaktballen in jus, een rookworst, een runderrollade…..
 
When I wanted to organize on the computer some photos of my mini work, it turned out that I hadn't shown a number of photos on my blog yet, so I'm doing now.
Last year I've been working several times with polymer clay to make some food items for the mini farm cellar, such as meatballs in gravy, a smoked sausage, a beef roulade….. (extra vergroot / greatly enlarged)

De braadpan is gemaakt door Aat Oukes, website: http://aatoukes.nl/emaille-artikele/ 
ik heb de pan wat bewerkt, het zag er te nieuw uit ;).
 
The casserole is made by Aat Oukes, website: http://aatoukes.nl/emaille-artikele/ 
I edited the casserole because it looked too new ;).De vleesvork en het vleesmes zijn gemaakt door Danny Shotton.
The meat fork and the carving knife are made by Danny Shotton.…..en wat fruit, zoals appels en sinaasappels.
…..and some fruit, such as apples and oranges.


Tussen de appels en sinaasappels zit één grapefruit verstopt...
One grapefruit is hidden between the apples and oranges...


Mijn grootouders aten elke avond wat fruit als ze eindelijk rust konden nemen na een dag van hard werken op de boerderij.

Every evening, when they could finally rest after a hard day's work on the farm, my grandparents ate some fruit.

Ik ben nog steeds bezig met/in de kelder, want ik denk dat het handig is om eerst alle schappen aan de muur en een wandrek te maken c.q. te plaatsen. Want later kan ik daar niet goed meer bij.
Ook ben ik bezig een oplossing te zoeken om te zien hoe ik later als de kelder klaar is foto’s kan maken in deze ruimte. De kelder speelt namelijk een belangrijke rol op een boerderij (denk aan opslag en bewaren van voedsel), dus die zal geregeld gefotografeerd moeten worden. De ruimte meet ongeveer 20 x 20 cm en heeft zeer beperkte toegang.
Dank voor jullie fijne reacties, een hele fijne week gewenst.

 
I am still working on/in the basement, because I think it's useful to first make, and install, all the shelves on the wall and a wall rack. Because later I can't do this anymore.
I am also looking for a solution to see how I can take pictures in this room later when the basement is ready. The cellar plays an important role on a farm (think of storage and preservation of food), so it will have to be photographed regularly. The space measures approximately 20 x 20 cm and has very limited access.
Thank you for your kind comments, have a nice week.

 
Ilona

dinsdag 25 mei 2021

Tegen vliegen / Against flies

 

Eventjes kijken of ik al de kelder in de miniboerderij in elkaar kon gaan zetten. Ja, dat dacht ik écht!
Nee dus, want het ging niet zoals ik dat van tevoren bedacht had. Wat was nu het geval? Nou, zoals jullie weten had ik als laatste toevoeging aan de plattegrond het plan opgevat om een heuse kelder toe te voegen, die niet alleen in mini schaal 1:12, maar ook in de 1:1 boerderij, onder de opkamer lag. Ik dacht gewoon een doos van MDF te maken met vier wanden en een bodem. Maar nu blijkt dat er nog meer haken en ogen aan zitten….het kelderraam kon niet, zoals gepland, gemaakt worden. Omdat ik alle kamers als losse kijkkasten wilde maken, had ik namelijk de volgende hoeveelheid aan muren: één buitengevel, gevolgd door 4 mm tussenruimte, een binnenwand van de opkamer, dan weer ongeveer 5-6 mm tussenruimte en dàn pas de keldermuur, waarin het kelderraam moest komen.
Aan de hand van foto’s zal ik laten zien hoe ik dit probleem na veel denkwerk heb opgelost.
 
Let's see if I could already assemble the basement in the mini farm. Yes, I really thought so!
So not, because this didn't go the way I had planned before. What was the case now? Well, as you know, as the last addition to the floor plan, I had conceived the plan to add a real looking cellar (see floor plan number 12), which was not only in mini scale 1:12, but also in the 1: 1 farm, under the up stairs room (see floor plan number 8). I just thought to make a box out of MDF with four walls and a bottom, that would be it. But now it appears that there are more snags… .the basement window could not be made as planned. Because I wanted to make all the rooms as separate room boxes, I had the following amount of walls: one outer wall, followed by a 4 mm space in between, an inner wall of the up stairs room, then again about 5-6 mm space in between and then the cellar wall, in which the cellar window had to be placed.
On the basis of pictures I will show how I solved this problem after a lot of thinking.
Ik vond de oplossing in het maken van twee kelderramen, een van deze is een dicht raam in de buitengevel dat eigenlijk niemand ziet. Daar komt namelijk een soort van houten hokje voor te staan, waarover ik nog wel eens een blogbericht zal schrijven. Het buitenste raam is gemaakt van 4 mm dik hout, ingekerfd met het kruishout en voorzien van 0,13 mm dik/dun styrene sheet (verkrijgbaar in modeltreinwinkel).
De tussenruimte tussen de buitengevel en de binnenmuur van de opkamer wordt opgevuld met restantjes 4 mm dik MDF, deze zijn zwart geverfd zodat je ze niet ziet achter het buitenraam. In de binnenmuur wordt de ruimte voor het raam gewoon uitgezaagd anders kijk je van buitenaf gezien alsnog tegen een muur aan.
 
I found the solution in making two basement windows, one of them is a closed window in the outer wall that nobody actually sees. Because there will be a kind of wooden box in front of it, about which I later on will write a blog post. The outerside window is made of 4 mm thick wood, notched with the marking gauge and provided with 0.13 mm thick / thin styrene sheet (available in model train shops).
The space in between the outer wall and the inner wall of the up stairs room is filled with scraps of 4 mm thick MDF, these are painted black at their sides so that you can't see them behind the outer wall window. In the inner wall, the space in front of the window is simply sawn out, otherwise you can still look at a wall from the outside.
Tot zo ver ging het goed, toen kwam er nog iets aan het licht. Nadat ik de vloer van de opkamer boven op de kelder (nog steeds met tape strak in elkaar gezet, dus niet gelijmd) had gelegd, waren er rondom het 3 treetjes trapje van de opkamer kieren te zien. Dit werd veroorzaakt door de buitenste eikenfineer strook onder de opkamer vloer/dat is ook het plafond van de kelder. Hier moest dus een paar millimeter afgesneden worden en weer netjes afgewerkt worden door schuren en zwarte verf. Na opnieuw passen en meten zag het er netjes uit, pfff.
 
So far it went well, then something else came to light. After I had laid the floor of the upstairs room on top of the basement (still tightly assembled with tape, so not glued yet), cracks were visible around the 3 steps stairs of the up stairs room. This was caused by the outer oak veneer strip under the upstairs room floor, which is also the ceiling of the basement. So here a few (1-2) millimeters had to be cut off and neatly finished again by sanding and painted black again. After fitting and measuring again it looked neat, phew.

Het tweede raam dat in de keldermuur zelf komt kan wèl open, want je moest vroeger in een kelder wel kunnen luchten, toch?! Omdat ik zo’n 5-6 mm tussenruimte had, maakte ik met 5 mm dikke stukjes resthout een raamwerk rondom de raamopening. En omdat de muur maar 4 mm dik was in mini, heb ik met plamuur de raamopening ingesmeerd zodat de muur dikker zou lijken dan het eigenlijk was.
 
The second, and inner, cellar window that comes in the basement wall itself can be opened, because you had to be able to air in a basement in the past, right? Because I had about 5-6 mm spacing, I made a frame around the window opening with 5 mm thick pieces of scrap wood. And because the wall was only 4mm thick in mini, I smeared filler in the window opening so that the wall would appear more thick than it actually was.

Ik had echter geen rekening gehouden met de vliegen die ongetwijfeld in grote getale op een boerderij aanwezig waren en nog steeds zullen zijn. Daarom wilde ik ook een hor voor het raam zoals dat in de 1:1 boerderij ook het geval was. Nu had ik dus iets te dik hout gebruikt, dus hup, moest het zorgvuldig bewerkte raamwerk er weer afgesloopt worden….ach ja, het houdt een mens bezig, toch?!
 
However, I didn't count on the flies that were undoubtedly and still will be in large numbers on a farm. That is why I also wanted an anti-insect screen for the window, as was the case in the 1: 1 farm. Now it seemed I had used a bit too thick wood, so hoppa, the carefully edited framework had to be demolished again….well, it keeps one busy isn’t it?!

Na dit alles was een tweede kelderraam snel gemaakt, eentje dat echt open kan klappen en dat tegengehouden wordt d.m.v. een ijzeren haak, zodat er geen inbrekers in kunnen 😉. Als sluiting was er een soort klipje opgezet, maar het stond de meeste tijd open.
 
After all this, a second basement window was quickly made, one that can really fold open and that is stopped by means of an iron hook, so that no burglars can enter undesired 😉. A sort of clip had been set up as a closure, but it was open most of the time.

De haak is gemaakt van een oude binder, het haakje van een stukje hout (2x2x4 mm) en een stukje ijzerdraad dat rond is omgebogen om een prikpen. Beiden zijn ‘geverfd’ met nagellak en direct daarna is de nog natte nagellak bewerkt met minuscule stipjes donkerbruine nagellak (roest) d.m.v. een cocktailprikker.
 
The hook is made from an old binder, the clasp from a piece of wood (2x2x4 mm) and a piece of iron wire that has been bent around a lancing device. Both are 'painted' with nail polish and immediately afterwards the still wet nail polish is edited with teeny tiny dots of dark brown nail polish (rust) by using a cocktail stick.

Voor de hor heb ik organza lint gebruikt, gekocht bij Action, en dit heb ik bewerkt met distress inkt. Als je namelijk een oude hor uit de jaren ’50 wilt namaken dan was hiervoor geen plastic maar metaal vliegengaas gebruikt. Dit roestte na verloop van tijd, vandaar de bruine kleur, en om het realistisch te maken heb ik er wat dood geslagen vliegen (uitgesmeerde distress ink) op achter gelaten 😉. Het vliegengaas is strak gespannen en tussen 4 stukjes lat (4mm dik) vastgelijmd op de buitenkant van de keldermuur. De restantjes werden er afgeknipt.
 
For making the anti-insect screen I used organza ribbon, I edited this with distress ink. If you want to copy an old screen from the 1950s, then it was not plastic but metal mesh, which was used. This got rusted after a while, hence the brown color, and to make it realistic I left some dead flies (smeared distress ink) on it 😉. The anti-insect screen is stretched tight and glued between 4 pieces of lath (4mm thick) on the outside of the basement wall. The leftovers were cut off.


Nu hebben we eindelijk een kelderraam, binnen én buiten, máár……het kan open en nu maar lekker doorluchten in die kelder….(zelfs met het buitenste raam dicht 😂)!!!
Blijf gezond, zorg goed voor elkaar en jezelf.
Dank voor jullie fijne reacties, en een hele mooie week toegewenst.

 
Now we finally have a basement window, on the inside and outside, BUT …… it can be opened and now we can let in fresh air in that basement….(even with the outer window closed 😂) !!!
Stay healthy, take care of each other and yourself.
Thank you for your kind comments, I wish you a lovely week.

 
Ilona