my e-mailaddress

zaterdag 27 maart 2021

Laat maar schuiven…! / Let’s slide….!

Ik vind het leuk om af en toe met woorden te spelen, maar om die woordgrapjes dan ook nog eens in fatsoenlijk Engels te kunnen vertalen……nou, dàt is knap moeilijk voor mij! Maar toch blijf ik het proberen, om jullie toch nog een kleine glimlach te bezorgen in deze moeilijke tijd!
(Toch denk ik dat beide woorden, schuiven en ‘slide’, in dit geval wel samen gebruikt kunnen worden..?? Zo niet, laat me dat dan even weten)
 
Now and than I like to play with words, but to be able to translate those puns into proper English (and for all of you to understand the pun right).....well, that's pretty difficult for me, but still I'll stay trying to do this, just for giving you a little smile in these troubled times!
(Still, I think both words: 'schuiven (Dutch for slide) and slide' can be used together in this blog post title......but if not so, please, let me know)

Maar wàt schuift er dan..? Nou, een schuifraam voor in de opkamer van mijn mini boerderij (zie boven het 1:1 raam van de opkamer). In eerste instantie wilde ik gewoon dichte ramen in de boerderij maken, maar zeg nou zelf: ’s morgens na het slapen je slaapkamer luchten is wel zo wenselijk, niet 😁!?
 
But what slides then...? Well, a so called sash window, for in the up stairs room of my mini farm (see above picture of the real life window). At first I just wanted to make closed windows in the farm, that's more easier to do, but say for yourself: ventilating your bedroom in the morning after sleeping is quite desirable, isn’t it 😁!?

(foto/picture van/of Wikipedia)

In mijn jeugd woonden wij in een oud huis met schuiframen, die op dezelfde manier werkten als die van de boerderij van mijn grootouders. Dus weet ik nog uit eigen herinnering hoe die ramen bij ons thuis functioneerden.
Om dat schuifraam voor de opkamer in miniatuur te kunnen maken (althans iets wat er op lijkt), heb ik op internet gezocht naar hoe een echt werkend schuifraam geconstrueerd was.
Bovenstaande foto is dus van Wikipedia, voor meer informatie, zie hier: https://nl.wikipedia.org/wiki/Schuifraam
 
In my childhood, we lived in an old house with this sort of sash windows, which did work the same way as the ones in my grandparents' farm. So I can still remember from my own memory how those windows functioned in our home.
To be able to make that sliding window for the upstairs room in miniature (or at least something similar), I looked on the internet to find out how a real working sash window was constructed.
The above picture is from Wikipedia, for more information, see here: https://en.wikipedia.org/wiki/Sash_window

Maar éérst dit: ik verzamelde alle houten latjes die ik had. I.v.m. de pandemie kon ik dit alles nu eens mooi uitzoeken: sorteren op houtsoort en op maat, zodat ik de volgende keer dit niet steeds weer moest doen, dus aan de slag ermee!
 
But first I had to do this: I collected all the wooden slats I had in stock. Good thing to do now during this pandemic: to sort this all out to type of wood and to size, so next time I don't have to do this again and again, so get started!

Ik ben wéken aan het nadenken geweest over hoe ik dat raamkozijn nu eens kon gaan maken, maar elke keer als ik naar die constructie tekening van Wikipedia keek, snapte ik wèl hoe het raamkozijn in elkaar zat, maar niet van HOE ik dit moest vertalen naar 1:12 schaal, EN met maar net 12 mm diepte aan ruimte om in te werken 😳??? Dàt was mijn probleem.
Uiteindelijk heb ik de tekening vereenvoudigd en ben ik er maar gewoon aan begonnen. Na een aantal pogingen is het me gelukt om een soort van kozijn op te bouwen dat ik kon gebruiken om er een raam in te laten schuiven. Ik heb een latje van 3 x 3 mm, eentje van 4 x 4 mm en eentje van 5 x 5 mm aan elkaar gelijmd met contactlijm.

I spent weeks thinking about how I could make that window frame, but every time I looked at that construction drawing from Wikipedia, I DID understand how the window frame was put together, but not HOW to translate this into 1:12 scale, and having just 12 mm in depth to work in 😳??? THAT was my problem.
In the end I simplified the drawing and just started on it. After a number of attempts, I managed to build some kind of window frame that I could use to slide in a window. I glued a small slat of 3 x 3 mm, one of 4 x 4 mm and one of 5 x 5 mm together with contact glue.


Als bovenlat van het kozijn heb ik ander hout gebruikt. Aangezien ik geen dik hout had van die maat, ben ik in mijn schuur gaan zoeken en vond een houten afwasrek van Ikea terug. Hieraan zat een lat die voldoende breed was voor de bovenlat EN om er een diepe vensterbank uit te zagen, joepiiiieee, de dingen die we doen om mini’s t maken, hè?!
 
I used different wood as the top bar of the window frame. Since I did not have a wooden slat of that size, I went looking in my shed and found a wooden dish rack from Ikea. To this was a bar that was wide enough for the top bar AND also wide enough for sawing out a deep windowsill, yippiiiieee, the things we do for making mini’s, huh?!

Dus heb ik de bovenste balk (er moest nog aan beide zijden een één millimeter latje bij) en de vensterbank uit het Ikea hout gezaagd. De vensterbank maakte het mij nog even ietsje moeilijker: die heeft net buiten het raam, een hellingshoek van 20o. Die hoek was niet zo moeilijk om te zagen, maar na het afzagen was ik ook mijn aanwijzingen, die ik er met potlood bovenop had gezet, kwijt…..tja, kan gebeuren. Met de figuurzaag heb ik het profiel van het raamkozijn uit de vensterbank gezaagd, zo zat de constructie niet alleen stevig, maar later zou ik hier niet meer bij kunnen natuurlijk...
 
So, I sawed the top beam (both sides needed a slath of 1 millimetr extra) and the windowsill out of the Ikea wood. The windowsill made it just a bit difficult for me: it has an angle of inclination of 20o, just on the outside of the window. That angle of inclination was not the difficulty, but after sawing off this side of the wood, I also lost my notes I had drawn in pencil on the top…...well, can happen. Using the fretsaw I sawed out the profile of the window frame out of the windowsill, this way the construction was not only sturdy, but I would not be able to access it later on, of course...Nu ik het raamkozijn zo ver in elkaar had gezet, kwam het volgende onderdeel om de hoek kijken: het schuifraam zelf, mèt vast bovenraam (in een ruimte van slechts 7 mm diep). Hiervoor had ik wel de latjes maar er kwam nog iets anders bij kijken, het inkerven van gleuven om het glas (styreen sheets) in te zetten. Hierover meer in de volgende blog post, ik ga nu eerst het raamkozijn in de grondverf zetten 😉.
Blijf veilig en gezond, zorg goed voor elkaar.
Dank voor jullie fijne reacties, een heel mooi weekeinde toegewenst!

 
Now I had assembled the window frame this far, the next part came into play: to make the sash window itself, with a fixed upper window (in a space of just about 7 mm deep). I had the slats for this job, but there was something else involved, the notching of grooves for inserting the glass (styrene sheets). More about this in my next blog post, part two f how to make a sash window,  first I'm going to prime the window frame 😉.
Stay safe and healthy, take good care of yourself and each other.
Thank you for your kind comments, have a lovely weekend!

 
Ilona

dinsdag 23 maart 2021

Plattegrond / Floorplan

 

Omdat er onder mijn buitenlandse blog lezers nogal wat verwarring was over waar de kelder met opkamer zich bevinden in mijn mini boerderij, heb ik besloten om in dit blog bericht een plattegrond te laten zien. Hiermee hoop ik duidelijk te maken wat een opkamer is en waarom de kelder niet geheel onder de begane grond ligt, maar er (bij deze boerderij) nog iets bovenuit steekt.
Ik heb geprobeerd om met behulp van het programma Paint een plattegrond te tekenen, iets wat ik niet vaak doe, dus vergeef me als er hier en daar iets niet correct is getekend ;O).
Allereerst is hier een plattegrond van het voorste deel van de boerderij, het woongedeelte. Ik heb de opkamer een groene kleur gegeven en nummer 8.
 
Because there was quite a bit of confusion among my foreign blog readers about where the basement with upstairs room is located in my mini farm, I decided to show a floor plan in this blog post. With this I hope to make it clear what an up stairs room is and why the cellar is not entirely below the ground floor level, but something (at this farm) still a bit above ground floor level.
I have tried drawing a floor plan using Paint, which is something I don't do very often, so forgive me if anything isn't drawn correctly here and there ;O).
First of all, here is a floor plan of the front part of the farm, the living area. I have given the upper room a green color and number 8.

De kelder staat niet op de eerste plattegrond want die ligt onder de opkamer (8), maar staat op dit aparte plattegrondje, waarop de boerderij van opzij is te zien (gezien vanaf de zandweg). De kelder krijgt voor het gemak ook een nummer, nummer 12. Beide plattegrondjes komen in mijn side-bar te staan, zodat men steeds kan zien met welke ruimte ik op dat moment bezig ben. Is dat een idee…..?
 
The cellar is not on the first floor plan because it is located under the upper room (8), but is on this separate floor plan, which shows the farm from the side (seen from the sand path). For the sake of convenience, the cellar will also be given a number, number 12. Both floor plans will be placed in my side-bar, so that people can always see which room I am currently working on. Is that an idea…..?


Omdat het trapje naar de opkamer al klaar was, ben ik met het bewerken ervan begonnen.
Ik had op een paar restjes eiken fineer een paar bewerkingen toegepast en ik heb daaruit deze gekozen: eerst een laagje transparante crème was voor krijtverf en daarna heb ik er een met water verdund laagje grijsblauwe krijtverf overheen geschilderd. Maar het oogde een beetje te vaal.....
 
Because the 3 steps stair to the upstairs room was already finished, I started editing it.
I had applied a few treatments to a few leftovers of oak veneer and I chose this one: first a thin layer of transparent cream wax for chalk paint and then I painted a (water diluted) layer of gray-blue chalk paint over it. But it looked a bit too pale...

….en omdat de trap nog nat was, heb ik het teveel eraf geveegd met een stukje keukenpapier. Toen gebeurde er een 'ongelukje': ik pakte per ongeluk een potje patina in plaats van roodbruine verf en begon ik op de blankhouten gedeelten te poetsen met een smal kwastje. Maar in plaats van verf af te nemen, kwam er een laagje patina op het trapje 😱!! Ik ben direct gestopt met poetsen maar bij nader inzien was dit een heel “bijzonder mooi” ongelukje: het 3 treeds trapje kreeg op die manier precies de uitstraling die ik zo graag wilde.
 
…..and because the 3 steps stair was still wet, I wiped off the excess of paint with a piece of kitchen towel. Then a little 'accident' happened: I accidentally picked up a jar of patina instead of the reddish brown paint next to it and started brushing on the bare wood parts with a small brush. But instead of taking off the diluted paint, a layer of patina was applied to the steps 😱!! I immediately stopped polishing, but on closer inspection this was a “very beautiful” little accident: the 3 steps stair got exactly the look that I wanted so badly.
Om even te oefenen ben ik begonnen met de onderkant van de opkamer vloer, in dit geval dus het planken plafond van de kelder. Omdat de kelder onder de opkamer ligt, is het logisch dat het plafond ervan ook uit planken bestaat. Eerst een dun laagje crème was voor krijtverf, daarna een laagje patina, maar omdat ik hier iets te veel patina gebruikte, heb ik het eiken fineer weer afgeschuurd met fijn schuurpapier, nu ziet het er echt als een oude planken plafond uit, vind ik 😉.
 
To practice, I started with the underside of the up stairs floor, which in this case also is the wooden ceiling of the basement. Since the cellar is located under the up stairs room, it is logical that the ceiling of it also consists of wooden boards. First I added a thin layer of cream wax for chalk paint, then a layer of patina, but because I used a little too much patina here, I sanded the oak veneer again with fine sandpaper, now it really looks like an old wooden ceiling, at least that's what I think 😉.


In hun slaapkamer (opkamer) hadden mijn grootouders een blauwgrijze geschilderde, grenen plankenvloer in hun slaapkamer (opkamer) en die was, net als het 3 treeds trapje, écht zo versleten door het lopen op steeds dezelfde plaatsen. Dus heb ik de vloer van de opkamer net zo bewerkt als het 3 treeds trapje. Ik ben helemaal mee in mijn nopjes met het resultaat, wat een gelukje bij een ongelukje 😊!!
 
In their bedroom (the up stairs room) my grandparents had a floor of blue-gray painted, pine floor boards  and it was (just like the 3 steps stair) really worn out from continously walking on the same places. So I edited the floor of the up stairs room just like I did with the 3 steps stair. I am completely delighted with this result, what a luck in an accident 😊!!

En nu? Nou, even kijken of het is geworden zoals ik het wilde…..
And now? Well, let’s look if it is as what I wanted it to be….."Nachtspiegel" (ofwel kamerpot), gemaakt door Elisabeth Causeret.
Chamber pot, made by Elisabeth Causeret.

…..jaaaa, ik vind het mooi geworden, deze oude versleten vloer.
Blijf gezond, zorg goed voor elkaar!
Dank voor jullie fijne reacties, een fijne week toegewenst!

 
…..yessss, I really like it, this old worn out floor.
Stay safe, take care for each other!
Thank you for your kind comments, have a lovely week!

 
Ilona

donderdag 18 maart 2021

Eikenfineer / Oak veneer

 

Ik sloot mijn vorige bericht af met te vertellen dat de vloer van de opkamer van de boerderij bestond uit grenen vloerplanken. Nu ik er tijdens mijn zelf-isolatie niet op uit kan om dingen aan te schaffen, ben ik gaan zoeken naar wat ik nog had liggen aan hout. Ik kwam van alles tegen maar niet iets wat op grenen leek, dus had ik het bijna opgegeven. Bijna, want ik heb een grachtenpand staan (nog steeds in aanbouw en dat zal waarschijnlijk nooit afkomen, ben ik bang ;O)), en ik kwam daar dus tijdens mijn zoektocht in terecht. En jaaaaa, dáár lag het, al bijna 20 jaar(!) en bijna helemaal vergeten: mijn strips écht eikenfineer, nee, géén plastic! Ik heb het ruim 25 jaar geleden gekocht in de plaatselijke bouwmarkt, die inmiddels allang weer weg is hier en waar ik van alles apart kon bestellen wat ik nodig had en zelfs wat standaard niet in het assortiment van deze winkel zat ;).
 
I ended my previous post by telling you that the floor of the upstairs room of the farm consisted of pine floorboards. Now that I cannot go out to buy wood at the DIY (due to my self-isolation), I started looking for what wood I still had in stock. I ran into everything but nothing that looked like pine wood, so I almost gave up. Almost, because I have my miniature canal house (still under construction, will probably never be finished I am afraid ;O)) and I ended up with looking in it after my thorough search. And YES, there it was, for almost 20 years (!) and almost completely forgotten: my strips of real oak veneer, no, it's not plastic veneer! I bought it more than 25 years ago in the local DIY, which is already closed for years now and where I could order everything separately of what I needed and even what was not standard in the range of this store ;).

Dus ik was overgelukkig om dit eikenfineer terug te vinden, het lijkt zelfs een beetje op ‘t ‘grenen’. Dus bij gebrek aan wat beters ben ik mijn MDF gemaakte vloer voor de opkamer gaan fineren. Ik had de vloer al eerder zwart geschilderd, zodat er geen MDF meer zichtbaar zou zijn tussen de kieren tussen de grenen vloerplanken.
 
So I was more than happy to re-find this oak veneer, it even looks a bit like ‘pine wood’. So for lack of anything better I started veneering my MDF floor of the upstairs room. I had previously painted the floor black, so the MDF underground would be not visible anymore through the cracks in between the future pine floor boards.


Om mijn aanrecht tegen de hitte te beschermen heb ik er een paar oude plaatjes MDF op gelegd, waarop ik kon werken. Ik heb de fineer stroken (zie geel rondje) op de MDF vloer gelegd, daar waar ik ze wilde hebben, de strookjes op maat gesneden met een hobby mes, en om mijn strijkijzer tegen de lijm te beschermen, daaroverheen een stuk bakpapier (rode pijl) en daarna pas met een warm strijkijzer langzaam en iets lichtjes drukkend over de stroken heen gegaan. Ondanks dat de lijmlaag al meer dan 25 jaar oud was, werkte het nog prima.
 
To protect my countertop from the heat, I put a few old sheets of MDF on it, on top of these I placed the floor. I placed the veneer strips (in yellow circle) on the MDF floor where I wanted them, cut the strips to size with a hobby knife and to protect my iron, I then put over a piece of baking paper (red arrow) and only then with a warm iron I was slowly sliding and pressing down (just a bit) on the strips. Despite the fact that the layer of glue was more than 25 years old, it still worked fine.
Rondom het drie treedstrapje moest ik het fineer zó plakken dat de MDF vloer uit planken leek te bestaan. Het was moeilijk om in zo’n kleine ruimte de punt van je strijkijzer te zetten en het goed aan te drukken zodat de lijm pakt op de MDF, maar ’t werkte.
Na het afsnijden van de randen en lichtjes bijschuren was de vloer klaar om verder bewerkt te worden.
 
Around the opening of the 3 steps staircase I had to glue the veneer in a way that it looked as if the MDF floor consisted out of floor boards. It was difficult to put the tip of my iron in such a small space and to press it down well so that the glue sets on the MDF, but it did work.
After cutting of excess at the edges and lightly sanding, the floor was ready for further processing.
Om te zien waarmee en hoe ik de vloer ga bewerken heb ik alvast een paar restantjes van eikenfineer op papier geplakt en op verschillende manieren bewerkt. Maar het was gisteravond al donker, dus heb ik tot vandaag gewacht om bij daglicht het resultaat te beoordelen en te kiezen wat ik ga doen. Over een paar dagen hoop ik het resultaat na afwerking hier te kunnen laten zien.
Allemaal een fijne week en weekeinde toegewenst.
 
To see with what and how I am going to edit the floor, I have already glued a few leftover oak veneer pieces on paper and edited in different ways. But it was already dark yesterday evening, so I waited until today to judge the result in daylight and choose what to do. In a few days I hope to be able to show you the result, after finishing.
I wish you all a lovely week and weekend.
 
To Anna: your comment (on my previous post) woke me up ;)! You're right: the cellar of the farmhouse is indeed situated for about 2/3 part under groundfloor level and about 1/3 above this level and therefore it can have a window there at this place. Sorry, I forgot to tell this in my last blog posts, because in my imagination it feels if I almost am 'living' in my farmhouse. But I hope it's clear to you now? I also have to know better, because not everyone is living in the Netherlands, and knows what I am talking about, isnt’it? ;O)
 
Ilona

vrijdag 12 maart 2021

3 treeds trapje / 3 steps staircase


(Oorspronkelijke plan om een eenvoudige kelder in de boerderij te bouwen)
(Original plan to build a simple cellar in the farmhouse)

Oké, ik weet het, ik verveel jullie: alwéér een trap, maar voorlopig is dit de laatste, beloofd 😇!!
Om in de opkamer te komen ging mijn Oma altijd een 3 treeds trapje op, dit was nodig omdat de opkamer zo’n 70 centimeter hoger lag dan de  begane grond.
En omdat de opkamer boven de kelder lag, was dat trapje verzonken in het plafond van de kelder. Hierdoor kwam ik er achter dat aan mijn oorspronkelijke plan nogal wat aanpassingen gedaan moesten worden. Die simpele kelderruimte (met overal even hoge muren) bestond eenvoudig niet in mijn mini boerderij, nee, het was nog veel ingewikkelder dan ik van te voren had gedacht.
 
Okay, I know, I'm boring you: another blog about stairs, but for now this is the last one, promised 😇!!
To get into the upstairs room, my Grandma always went up a 3-step staircase, this was necessary because the upstairs room was laying about 70 centimeters higher than the ground floor.
And because the upstairs room was above the cellar, that staircase was as to say sunk into the ceiling of the cellar. Because of this I found out that I had to made quite a few adjustments in my original plans. That simple cellar room (with equally high walls everywhere) simply didn't exist in my mini farm, no, it was much more complicated than I've thought in advance.
Na het inkorten van de hoogte van de wanden op verschillende plaatsen (zie gele pijlen), moest er ook nog een stuk weggehaald worden van de laatste intact zijnde wand (gearceerde oranje gedeelte). Omdat de kelder kleiner is en met zijn wanden in de vloerruimte van de opkamer past, moest dit stukje verwijderd worden ten behoeve van het 3 treeds trapje van de opkamer.
Na dit alles aangepast te hebben, kon ik eindelijk met het laatste trapje beginnen, pppfff, wat een werk voor een klein trapje van slechts 3 treetjes!!
 
After shortening already the height of the walls in various places (see yellow arrows) since the start of the build, a piece also had to be removed from the last intact wall (shaded orange part). Because the basement is smaller and therefore exactly fits with its walls into the floor space of the upstairs room with, this piece of the cellar wall had to be removed for making space for the 3-step stairs of the upstairs room.
After adjusting all this, I could finally start with the last step, phewww, what a lot of work for making a small stair of only 3 steps!!

Dit speciale 3 treeds trapje is in de basis niet meer dan een klederluik met daarop 3 traptreetjes. Vroeger kon men via dit luik in de kelder komen. Ik weet niet wanneer dit is aangepast, of dat het altijd zo geweest is, maar toen mijn grootouders er leefden in de jaren ’50, werd dit luik niet meer gebruikt, maar de ‘gewone’ keldertrap, zie dit blog bericht: https://minimumloon.blogspot.com/2021/02/lego-stenen-lego-bricks.html
Ik heb het luik dan ook niet echt nagebouwd, simpelweg omdat het toch niet open kon, maar wel als basis gemaakt voor de 3 treetjes. Ik heb hiervoor het hout van een houten jaloezie gebruikt vanwege de versleten look. Voor de steuntjes van de treetjes heb ik een restant profiellijst gebruikt.

 
This special 3-step staircase is basically no more than a cellar hatch with 3 small steps on top. In the past, it must have been possible to enter the cellar through this hatch. I don't know when this was changed, or if it always has been, but when my grandparents lived there in the 1950s, this hatch was no longer used, but the "normal" basement stairs, see this blog post:
https://minimumloon.blogspot.com/2021/02/lego-stenen-lego-bricks.html
I did not really recreate the hatch, simply because it couldn't open anyway, but I did made it as a base for the tiny 3 stair steps. I used again the wood of a wooden blind for this because of the worn look. I used a leftover profile molding for making the supports of the steps.

Om drie gelijk gevormde treetjes te krijgen heb ik drie stukjes hout met schilders tape op elkaar geplakt en in één keer uitgezaagd met de figuurzaag.
 
To get three uniform steps I taped three pieces of wood together with painter's tape and sawed out in one go with the fret saw.


De steuntjes voor de treetjes heb ik alvast met water aangelengde acrylverf geschilderd, want de vurenhouten profiellijst was veel lichter van kleur. Niet alleen dat, maar ook omdat ik straks, na het in elkaar zetten van dit kleine trapje, er misschien niet meer bij kan komen.
 
In advance I painted the supports for the steps with water-diluted acrylic paint, because the pine wooden profile molding was much lighter in color. Not only that, but also because after assembling this small staircase, I may not be able to access it anymore.


Het trapje heeft een hellingshoek van 20 graden, inclusief  de planken van het "luik"
The stairs has an angle of inclination of 20 degrees, including the shelves of the "hatch"

Zo zal het trapje er van bovenaf uit gezien moeten hebben als mijn Oma, stappend vanaf dit trapje, uit de opkamer weer naar de woonkamer zou gaan. Hoe vaak zal ze dat wel niet gedaan hebben in de 50 volle jaren dat ze in deze boerderij woonden??
 
This is how the 3 steps staircase must have looked like from above, if my Grandma, stepping from these steps, went back again from the upstairs room to their living room. How many times will she have done that in the more than 50 years that they lived on this farm??Zo ziet de onderkant van het trapje eruit, gezien vanuit de kelder. 
Het moet nog afgewerkt en geschilderd/bewerkt worden. Ik weet nog niet precies waarmee ik dat ga doen...

This is what the bottom of the stairs looks like, seen from the basement.
It still needs to be finished and painted/edited. I don't know exactly with what I'm going to do that yet ...

Nadat het bakje met luik en 3 treeds trapje klaar was, moest er van de kelderwanden hier en daar nog iets minder dan 1 mm afgezaagd worden voordat alles “paste als gegoten”. Nu de vloer van de opkamer maken, die bestond uit grenen vloerplanken…..en dat betekent dat ik weer eens even mag gaan graven in mijn spullen, om te zien wat ik nog op voorraad heb 😊.
 
After the cellar hatch with the 3-step stairs was ready, here and there less than 1 mm had to be sawn off of the cellar walls before everything “fit like a glove”. Now I have to make the floor of the upstairs room, which in real life consisted of pine floorboards… ..and that means that I once more have to dig in my stuff, to see what I still have in stock 😊.


Hier in Nederland gaat ons weer alle kanten op: van Siberische winterkou (-20oC)!!, naar zelfs een volle lenteweek van bijna +20oC en afgelopen dagen samen met dit weekeinde staan in het teken van herfst: storm Evert kwam over met veel wind en regen. Tja, maart roert zijn staart, maar ik heb tijdens die week lente mooi al wat lentebloemen kunnen fotograferen
Blijf veilig en gezond, zorg goed voor elkaar!
Dank voor jullie fijne reacties, een heel mooi weekeinde toegewenst!

 
Here in the Netherlands the weather is going in all directions: from Siberian winter coldness (-20oC!!) to even a full spring week (of almost +20oC) and the past few days, together with this weekend, are all about autumn: storm Evert came over with lots of wind and rain. Well, the weather in March can go to different directions, but despite all I was able to photograph some spring flowers during that week of spring weather.
Stay safe and healthy, take good care of each other!
Thank you for your kind comments, I wish you a very lovely weekend!

 
Ilona