my e-mailaddress

maandag 12 april 2021

Hoe het een leidt tot het ander / How one thing leads to another


Nu de laatste wand van de opkamer bijna klaar was, drong het tot me door dat van het een het ander komt. In deze laatste wand komt de deur, die vanuit de woonkamer toegang geeft tot de opkamer.
Aangezien ik de mini boerderij in modules bouw, wat inhoudt dat elke kamer een op zich staande ruimte is, betekende dat dat ik dus de aangrenzende muur van de woonkamer ook moest gaan maken (zie de kamer 8 en 9 op de plattegrond).
Omdat ik de gehele boerderij in de winter van 2019 al op maat had laten zagen, moest ik dus de wanden en vloer van de woonkamer bij elkaar gaan zoeken. Hierna moest ik de deuropening uitzagen, zodat daar een deur en deurkozijn ingebouwd kon worden. Het deurkozijn aan de kant van de opkamer was snel klaar.
 
Now that the last wall of the upstairs room was almost finished, I realized that one thing leads to another. In this last wall is the door, which gives access to the upstairs room from the living room.
Since I'm building the mini farm in loose modules, which means that each room is a separate space, that meant that I had to make ready the adjoining wall of the living room as well (see the rooms 8 and 9 on the floorplan).
Because I already had the entire farm sawn to size in winter 2019, I had to re-find the walls and floor of the living room together. After this I had to cut out the door opening, so that a door frame and door could be built in there. The door frame on the side of the up stairs room was quickly finished.


Nadat de deuropening erin was gezaagd ben ik begonnen met het aftekenen van de schoorsteenmantel op die wand. Aangezien bijna alle muren in de boerderij werden gewit met witkalk, heb ik alle muren van de woonkamer voorzien van een flink aantal lagen witte gesso. Toen ik de hoogte van de onderrand opgemeten had (8 cm), heb ik met kalkverf de zogenaamde “plint” erop geverfd. Deze plint beschermde tot op bepaalde hoogte de witkalk tegen stof en vuil en in de boerderij van mijn grootouders had deze plint een okerbruine kleur. Pas toen kwam ik er achter dat ik op dat moment ook de raamopening voor het zijraam in de daaropvolgende binnenwand moest zagen EN tegelijk ook de raamopening van datzelfde zijraam in de zijgevel (buitenwand).
 
After the door opening was cut I started to mark the sizes for the mantelpiece on that wall. Since almost all the walls in the farm were whitewashed, I covered all the walls of the living room with quite a few layers of white gesso. When I measured the height of the skirting board (8 cm), I painted the so-called “plint” on it with chalk paint. This wide skirting board protected the whitewash against dust and dirt to a certain extent and in my grandparents' farm this plinth had a brown ocher color. It was only then did I find out that at that time I also had to saw the window opening for the side window in the subsequent inner wall AND at the same time also the window opening of the same side window in the side wall (outer wall).
Nu ik toch aan het zagen was, ben ik gelijk begonnen met het uitzagen van de raamopening van de woonkamer in de voorgevel, plus in de achtergevel van de boerderij heb ik de ramen van de stallen uitgezaagd. Daarna kwamen de raamopeningen van de keuken in de buitenmuren van de zijgevel aan de beurt. Het was nog een hele klus om die raam- en deuropeningen uit het MDF te zagen aangezien ik kleine minizagen heb. De afmetingen van de boerderij worden ongeveer: 130 bij 75 cm.
Ik kan dus niet goed uit die lange stukken van 65-75 cm de raamopeningen zagen omdat je middenin een gaatje moet boren en dan daar moet beginnen. Het inspannen van de zaagjes in de figuurzaagbeugel is dan een hels karwei.
Plus het was erg koud hier de afgelopen dagen en in een koude garage staan zagen was niet bepaald een lolletje, maar nu kan ik tenminste voorlopig even verder bouwen.
 
Now that I was sawing, I immediately started sawing out the window opening of the living room in the front facade, plus in the rear facade of the farm I sawed out the windows of all stables. Then it was the turn of the kitchen window openings in the outer walls of the side wall. It was quite a job to cut those window and door openings out of the MDF as I have small tools/fretsaws. The dimensions of the farm will be approximately: 130 by 75 centimeters (aprox. 51.2 inches long and 29.5 inches wide).
So I cannot properly saw the window openings out from those long pieces of 65-75 cm, because you have to drill a hole in the middle and then start there. Clamping the tiny sawblade in the fretsaw is then a hell of a job.
It has been very cold here the past few days and standing in a cold garage was not exactly alot of fun, but at least now I can continue to build for the time being.

Als beloning heb ik mezelf beloofd dat ik na al dat kou lijden morgen iets leuks mag gaan doen in mini natuurlijk, dus misschien is dat iets voor mijn volgende blog bericht 😉.
Blijf gezond en zorg goed voor jezelf en elkaar!

 
As a reward, I promised myself that after suffering so much coldness, I can do something fun tomorrow in mini, of course, so maybe that's something for my next  blog post 😉.
Stay healthy and take good care of yourself and each other!
 
Ilona

dinsdag 6 april 2021

Jaaa, ik weet dat ’t saai is..… / Yes, I know it’s boring…..

….maar hier is het voorlopig laatste deel over het maken van dit schuifraam.
In het echte leven worden dit soort schuiframen d.m.v. gewichten en een raamtouw (bevestigd aan het schuivende deel) omhoog geschoven. De gewichten zijn verwerkt in het kozijn, waarin een holte zit waardoor de gewichten op en neer kunnen bewegen. Ondanks dat het voor mij niet mogelijk is om deze zware gewichten in miniatuur te maken, heb ik het kozijn tóch met latten afgetimmerd, zoals dat ook in het echte leven het geval is. Alle latten en vensterbank liggen nog los, niets is vastgelijmd want dat kan pas als de aangrenzende woonkamer/buitenmuur ook klaar zijn.
 
….but for now here is the last part of making this sash window.
In real life, these types of sliding windows are closed and opened by means of weights and a special rope for the window (attached to the sliding part). The weights are incorporated in the window frame, which has a cavity that allows the weights to move up and down. Because it is not possible for me to create these heavy weights in miniature, I still finished the window frame with slats, as this is actually done in real life.
All slats and windowsill are still loose, nothing is glued down yet because that is only possible when the adjoining living room/outside wall are also ready.

Toen ik het kozijn met afdeklatjes wilde afwerken, merkte ik echter een fout op. Ik had de binnenkant van dit hele raam wit geschilderd, wat dom :O!! Ik heb namelijk ’n paar foto’s van deze ramen, weliswaar in slechte kwaliteit, maar hier op is duidelijk te zien dat de binnenkant van alle ramen gevernist zijn en niet wit geschilderd. Ach ja, kan gebeuren, dan is dit gewoon het eerste raam dat (na 50 jaar trouwe dienst) wordt vervangen door een nieuwe, toch 😉?!
 
However, when I wanted to finish the frame for the slat finish, I noticed that I made a mistake. I painted this whole window white on the inside, how stupid :O!! Because I have a few pictures of these windows, although in poor quality, but here you can clearly see that the inside of all windows are varnished and not painted white. Ah well, can happen, then this is just the first window that is replaced by a new one (after 50 years of loyal service), right 😉?!


Als afwerking van smalle latjes heb ik gebruik gemaakt van een houten jaloezie, die hele fijne lamelletjes van 5 mm breed bevatte. Ik heb deze jaloezie vele jaren geleden gevonden in de kringloopwinkel, ik denk dat het zacht lindenhout is en zag er toen al direct mogelijkheden voor.
Met een houtsnijder heb ik de latjes haaks gesneden. De houtsnijder was al jaren niet meer gebruikt, dus tijdens gebruik kwam ik er tijdens het hout plaatsen achter dat het mesje in de hendel (boven) knap scherp was. Ik had het amper geraakt toen er al een ‘ongelukje’ had plaats gevonden voordat ik opmerkte dat er een snee in mijn vinger zat. Och jee 😱, ook dat nog, lesje geleerd: hout snijden en géén vingers, gauw een pleister erop, en klaar!

 
As a finish with small slats I used a wooden venetian blind, which contained very fine slaths of 5 mm wide. Many years ago I found this wooden blind in the thrift store, I guess it's soft lime wood and right then I directly saw opportunities for using it for mini work.
Using a woodchopper for minis I've cut the slats at right angles. The woodchopper had not been used for years, so while using it I found out during the placement of the wooden slat that the knife in the handle (above) was pretty sharp. I had barely hit it when a 'little acciden' had already occurred before I noticed there was quite a cut on my finger. Oh dear 😱, another accident, lesson learned: chopping wood and no fingers, I quickly put on a band aid, and done!De stijlen van het raamkozijn rusten op een zandstenen vensterbank, die ik heb nagebootst met grijze/beige krijtverf op het hout. Ik werk de vensterbank nog netter af als de ramen op hun definitieve plaats worden ingezet en vast gelijmd. Voordat ik het zou vergeten heb ik de binnenkant van de deklatjes, nadat ze wit geschilderd waren en goed gedroogd, ook ingesmeerd met kaarsvet.

The standing posts of the windowframe rest on a sandstone windowsill, which I imitated by painting the wood with gray/beige chalk paint. I'll finish the windowsill even more neatly when the windows are put in their final position and glued. Before I would forget, after they had been painted white and dried well, I also smeared some candle wax on the inside of the covering slats.Het vensterbankje aan de binnenkant is gemaakt van een ‘hardhouten’ latje ooit gekocht op een miniaturenbeurs. De afwerklatjes en vensterbank zijn met een heel dun laagje gebeitst in eiken kleur.
Het raam kan nog niet op zijn plaats gelijmd worden want dan moet de aangrenzende woonkamer ook klaar zijn, dus ik hoop dat het onderste deel van het raam, na afwerking, écht kan schuiven.
 
The windowsill on the inside is made from a ‘hardwood’ slat which I once bought at a miniature fair. The finishing slats and windowsill are stained with a very thin layer, in oak color.
The window cannot be glued in place yet because then the adjoining living room must also be ready, so I hope that the bottom part of the window can really slide after finishing.De raamgrepen zijn gekocht, ik weet niet meer van welk merk. Ze waren goudkleurig en ik heb ze met nagellak wit geschilderd. Afgeknipte kopspelden dienen als ‘schroef’ en ze zijn vastgezet met secondenlijm.
 
The handles for the window were bought, I don't remember what brand they are. They were gold colored and I painted them white with nail polish. Clipped pins serve as 'screws' and have been secured with superglue.

Birgit vroeg mij in een reactie op mijn vorige blogbericht om een paar foto’s van mini Oma en Kleine Ikke, die samen uit het raam zwaaien, nou, dan moet ik eerst iets uitleggen voordat ik dat doe. Dit raam is korter en smaller dan de andere ramen omdat er een  verschil is in hoogte van de vloer van de opkamer. Dus dit raam zit ongeveer op 25 cm boven de vloer van deze kamer (zie foto boven). Dus dat betekent dat mini Oma plat op de grond moet gaan liggen om dan ergens boven haar hoofd een arm naar buiten te steken en te gaan zwaaien…??

Birgit left a comment on my previous post inwhich she asked Grandma and Little Me waving out of the window, well, than I have to explain something before I do this. This particular window is shorter and more narrow than the other windows because of the difference in height of the floor is for the up stairs room. So, this window is about 25 cm above the floor of this room (see above picture). So, that means mini Grandma had to lie down flat on the floor, putting an arm above her head, and than stick an arm outside the window just for waving…??
Ik denk dat ik  dit écht niet kan vragen van mijn mini Oma, die ver in de zestig was en zwaar diabetes was. Maar ik vond het idee van Birgit leuk, dus ik dacht laten we wat foto’s maken van haar en Kleine Ikke, maar dan aan de buitenkant voor dit raam 😊.

Maar als deze kant van de boerderij klaar is, inclusief de ramen, dan zal ik nieuwe foto’s maken zodat jullie hen van binnen voor het raam kunnen zien, oké??
 
I really can’t ask this of my mini Gradma, who was far in her sixties and suffered of severe diabetus. But I liked the idea of Birgit, so I thought: let’s make some pictures of her and Little Me at the outside of this window 😊.
But if when this side of the farmhouse will be finished, including the windows, I’ll make new pictures so you can see them inside for the window, deal??


Hierboven kunnen jullie ze nog eens samen zien, zo ziet de opkamer er tot nu toe van boven gezien uit. Alles zit vast getaped, nog niets is vastgelijmd.
Let op het zogenaamde 'koeraampje', meer hierover zie verderop in dit bericht.

Above you can see them together again, this is how the upstairs room looks like from above so far. Everything is taped together, nothing has been glued yet.
Pay attention to the so-called small 'cow window', more about this later in this blog post.

Ik heb nòg een foutje gemaakt: bij het uitzagen van het raamopening, heb ik geen rekening gehouden met de 4 mm dikke vloer. Gelukkig kan ik dit nog wel wegwerken maar het was een goede waarschuwing voor de rest van de bouw, want de bouwtekening die ik gemaakt heb, is meteen aangepast.
 
I still made another mistake: when sawing out the window opening, I did not take the 4 mm thick floor into account. Fortunately, I can still cover this up, but it was a good warning for the rest of the construction, because the construction drawing I made, was immediately adjusted.

(aan deze kant komt nog een muur / at this side there will be another wall)

Op deze zelfde foto (van de opkamer in wording) is ook het “koe raampje” te zien, dat is een raampje hoog in de muur dat uitkijkt op de koestal. Door de aanwezigheid van dit kleine raampje in de opkamer (= zijn slaapkamer) hoefde mijn Opa ’s nachts niet helemaal naar de stal te lopen om te zien hoe ver een koe was die ging kalven, of ziek was.

The same photo (of the up stairs room in progress) also shows the so-called "cow window" (literally translated from Dutch), a window high in the wall of the room on the stairs that overlooks the cowshed. The presence of this small window in the upstairs (=his bed)room meant that my grandfather did not have to walk all the way to the barn at night, to see how the situation of a cow was that was about to calve, or was sick.

Als laatste wil ik proberen om een zeer kort filmpje te uploaden, dan kunnen jullie zien dat het schuifraam echt werkt. Ik heb alleen geen idee of het korte filmpje ook op mijn blog werkt?? Ik heb dit nog nooit eerder gedaan dus….we zullen ’t gaan zien.
Blijf veilig en gezond, zorg goed voor elkaar en jezelf!
Dank voor jullie fijne reacties, allemaal een mooie week toegewenst.

 
Finally, I want to try to upload a very short movie, so you can see that the sash window really works. I just have no idea if this video also will work on my blog ?? I've never done this before so…we'll see what happens.
Stay safe and healthy, take care of each other and yourself!
Thank you for your kind comments, I wish you all a lovely week.

 
Ilona

donderdag 1 april 2021

Schuifraam deel 2 / Sash window part 2

 Waarschuwing: dit is een lang blogbericht, dus pak er een kop koffie, of thee bij 😉
Warning: this is a long blog message so take a cup of coffe, or tea 😉

Nadat het raamkozijn geschilderd was, ben ik begonnen met het maken van de losse raamdelen voor het bovenraam. Dit wordt bovenin het raamkozijn vastgelijmd, dus ben ik daar eerst mee begonnen.
Eerst wilde ik de houten delen inkerven om ze later van een ruit te kunnen voorzien, maar hoe moest ik dat doen? Na een aantal mislukte pogingen om een 3 mm breed latje in het midden in te kerven met een stanleymes, moest ik hiermee stoppen want mijn voorraad 3 mm latjes (vurenhout) werd al minder en minder….wat nu??
 
After the window frame was painted, I started making the separate window parts for the upper window. This is glued to the top of the window frame, so I started with that part first.
First I wanted to notch the wooden parts to be able to provide them later with a window glass, but how and with what could I notch the wood? After a number of unsuccessful attempts to notch the middle of a 3 mm wide slat with a hobby knife, I had to stop because my stock of 3 mm slats (pinewood) was already getting less and less…. What to do now ??


Gelukkig schoot me ineens een idee te binnen. Ik had voor de bouw van het grachtenhuis een kruishout gekocht, dat al te zien was in mijn vorige blogbericht. Dit was om de raam- en deurkozijnen te voorzien van een zogeheten ‘kraal’, zeg maar een soort sierrand. Het enige nadeel nu was dat die vorm taps was en niet recht naar beneden. Eerst maar eens proberen het kruishout terug te vinden en dan toch maar eens uitproberen….
Meer informatie over een kruishout, zie hier: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruishout
 
Fortunately, an idea suddenly came into my mind. 25 years ago I also had bought a 'crosswood' (=literally translated, because I can't find the English name for this carpenters tool) tool for the construction of my canal house, it was showed to you in my previous blogpost. This tool was to provide the window and door frames with a so-called "bead", that's to say a kind of decorative edge. The only downside now was that the shape of it was tapered and not straight down. First I had to find back again this tool and then I had to try it out….
More information about a 'crosswood' tool, see here: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruishout (sorry, it’s in Dutch, but maybe you can translate the page into English?)
Het werken met het kruishout was weer even oefenen, maar daarna ben ik begonnen met een aantal latten in te kerven. Zoals gezegd heeft het pinnetje op deze tool een tapse vorm, dus heb ik na het kerven de snede met een hobby mes dieper gemaakt, ongeveer 1 mm, daarna heb ik met een kapotte tandarts tool de gleuf dieper gemaakt en meer recht van vorm. Het was flink peuteren, en vooral volhouden, maar uiteindelijk werkte het.
 
Working with the wood tool again took some practice, but then I started notching a number of 3 mm wide slaths. As mentioned, the pin on this tool has a tapered shape, so after notching I made the cut deeper with a hobby knife, about 1 mm more depth, then I made the groove deeper with a broken dentist tool and made it more straight. It was a lot of fiddling around, and above all, persistence, but in the end it worked.


Na het beschilderen van de raamdelen heb ik de tandarts tool ook gebruikt om de inkepingen schoon te maken van verfresten. Hierna kon ik het vensterglas (styreen sheets voor modelbouw, maat 0,13 mm dik) erin maken.
 
After painting the window parts I also used the dentist tool to clean the notches from paint residues. After this I could make the window glass (styrene sheets from train modeller shop, size is 0,13 mm thickness) in it.Ik heb de maat van het bovenraam met een permanente marker op het transparante styreen vel afgetekend. Het is erg nauwgezet werk omdat je het ruitje zo’n 1 mm breder (dan de binnenkant van de raamdelen) moet aftekenen/afknippen met een schaar. Ik heb denk ik wel duizend keer het glas in de raamdelen gepast vóórdat ik in de gaten had dat de hoekjes schuin afgeknipt moesten worden i.v.m. de aanwezigheid van ’n petieterig klein beetje lijm in de hoekjes. Toen was het “glas zetten” snel klaar 😊!!
 
Using a permanent marker I marked the size of the top frame on the transparent styrene sheet. It is very painstaking work because you have to mark/cut the window about 1 mm wider (than the inside of the window parts) with scissors. I had some troubles with not seeing the window glass because of the transparency. I tried to put in the glass in the window parts for maybe a thousand times, before I realized that the corners had to be cut off diagonally, just  because of the presence of a teeny tiny bit of glue in the corners. Then the “setting of the glass” was quickly done 😊!!


Het onderste raam, en schuivende deel, bestaat uit twee delen met ruiten en wordt op dezelfde manier in elkaar gezet. Allen de middelste raamlat die de ruiten scheidt, gaf me wat hoofdbrekens. Dat latje van 3 mm breed moest aan beide zijden worden ingekerfd, omdat er natuurlijk aan twéé zijden vensterglas in moest komen. Het binnengedeelte van die middelste raamlat, van ongeveer 1 mm, moest intact blijven, dus...
Vraag niet hoe, maar het is na veel **** woorden gelukt.

 
The bottom window, this is the sliding part, consists of two parts having window glass and is assembled in the same way. Only the middle window bar, that separates the window glass, gave me some headaches. This slat of 3 mm wide had to be notched on both sides, because, of course, there had to be window glass on both sides of it. The inner part of that middle window slath, of about 1 mm, had to remain intact, so... 
Don't ask how, but it worked out quite well after many **** words.

Het laatste, en onderste, dwarsgedeelte van dit onderraam was het meest moeilijke en ingewikkelde deel om uit te vinden en te realiseren.
Dit deel rust aan de buitenkant op de zandstenen vensterbank van het raam en heeft naast een samengestelde profiellijst ook een schuine hoek van 20 graden. Ik heb het gemaakt van een stuk profiellijst dat ik nog had liggen.
 
The last, and bottom, transverse part of this bottom window was the most difficult and complicated part to invent and achieve.
This part rests on the outside on the sandstone windowsill of the window and, in addition to a composite wooden molding
, also has an oblique angle of inclination of 20 degrees. I made it from a piece of wooden relief molding that I still had lying around.

Na het plaatsen en vastlijmen van het bovenraam op het raamkozijn heb ik op het 4 mm brede gedeelte nog een extra deklatje van 4 x 1 mm toegevoegd, zodat het schuifraam een betere geleiding kreeg.
 
 After putting in place and gluing the top window to the window frame, I added an extra cover strip of 4 x 1 mm on the 4 mm wide part of the window frame, so that the sliding window got better guidance.

Toen heb ik het schuiven van het schuifraam uitgeprobeerd, het ging enigszins stroef maar na verwijderen van ietsje verf uit het samengestelde profiel, ging het al iets beter. Toen herinnerde ik me dat ik op de randen van de schuifladen van mijn Twentse linnenkast wat kaarsvet had gesmeerd en die laden schuiven tot op de dag van vandaag prima. Dus heb ik met de scherpe rand van een waxinelichtje (zonder cup uiteraard) het 3 mm gedeelte van het raamkozijn ingesmeerd. Nu maar hopen dat het straks ook nog werkt…
 
Then I tried to slide the sliding window, it was a bit stiff, but after removing just a little paint residue from the composed window profile, it slided a bit better. Then I remembered that I had smeared some candle wax on the edges of the drawers of my Twente linen cupboard and those drawers slide just fine to this day. So I smeared the 3 mm part of the window frame with the (sharpest) edge of a tea light (without the aluminimum cup of course). Let's hope it still works too later on...

Nu moet ik de handvaten voor het raam nog maken, want het raam moet wel omhoog geschoven kunnen worden om de opkamer te kunnen luchten. Daarna moet het geheel in de muur van de opkamer geplaatst worden en de binnenkant afgewerkt worden met latjes. Daarover later meer, want met het bouwen van een huis moet je altijd veel stappen vooruit denken, dat heb ik net op tijd gedaan. Het raam kan pas geplaatst worden als de buitenmuur klaar is en dat betekent dat ik eerst de aangrenzende woonkamer moet gaan bouwen.
 
Now I still have to make the handles for the window, because the window must be able to be slide upwards, to ventilate the up stairs room. Then the whole must be placed in the wall of the up stairs room and the inside has to be finished with slats. More about that later, because when building a house you always have to think several steps ahead, I did that just in time. The window can only be placed when the outer wall is finished and that means that I have to build the adjoining living room first.Komend weekeinde is het Pasen en om in de stemming te komen, vond ik vanmorgen onverwachts een doos voor mijn voordeur: het kwam van mijn lieve vriendin Birgit. Birgit stuurde mij een vrolijke zelfgemaakte, mooie Paasgroet en had zeer attent (zoals Birgit altijd is) een doos latex handschoenen, desinfectievloeistof en mondkapjes meegestuurd, waar ik ontzettend blij mee ben.
Maar Birgit had zelfs mijn kleinzoontje niet vergeten, voor hem zat er heerlijk chocolade lekkers in de doos. Samen met een paar ijzeren pennen om in een zaaibed (van bijv. bloemen) te zetten. Laten mijn kleinzoon en zijn moeder nu net een bakje ingezaaide bloemzaadjes in de vensterbank hebben staan, om deze later in het voorjaar in hun tuin te zetten.
Liefste Birgit, ik dank je vanuit het diepst van mijn hart voor zoveel warme vriendschap, liefs en vrolijks voor deze Paasdagen: DANK JE WEL!!!!
Dank voor jullie fijne reacties, allemaal een heel mooi Paasweekeinde toegewenst!
 
This coming weekend it's Easter weekend and to get in the mood, I unexpectedly found a box this morning at my front door: it came from my dear friend Birgit. Birgit sent me a cheerful homemade, beautiful Easter greetingcard and she included very thoughtful (as Birgit always is) a box of latex gloves, disinfectant fluid and mouth masks, which I am very, very happy for.
But Birgit had not even forgotten my grandson, for him there were delicious chocolate treats and Easter Bunny in the box. Together with a few iron pins to put in a seed bed (for example for flowers). Let my grandson and his mother just have put a bowl of sown flower seeds in their windowsill, to put them in their garden later in the spring.
Dearest Birgit, I thank you from the bottom of my heart for so much friendship, warmth and joy for these Easter days: THANK YOU !!!!
Thank you for your kind comments, I wish you all a lovely Easter weekend!