my e-mailaddress

woensdag 5 mei 2021

“Treintje spelen met de zitkamerstoelen” / “Playing train with the chairs of the sittingroom”

(Extra vergroot / Greatly enlarged)

Tijdens het uitproberen hoe ik de springveren van opa’s rookstoel kon maken met (zeer glanzend) metaaldraad, herinnerde ik mij ineens van uit mijn kindertijd dat die springveren eigenlijk meer ‘zwartig’ van kleur waren. Onderzoek op internet gaf mij de indruk dat er gegloeid ijzerdraad werd gebruikt voor het vervaardigen van deze springveren.
Vanuit mijn kindertijd weet ik hoe die springveren van de zitkamer stoelen eruit zagen. Want  als mijn moeder de kamer een grote beurt ging geven, werden alle stoelen op een rijtje in de gang gezet. Een mooie gelegenheid voor ons, kleintjes uit het gezin, om “treintje te spelen”. Deze springveren zittingen lagen in de stoelzitting en werden verwijderd om buiten de deur uitgeklopt te kunnen worden. Wij zaten dan op de grond even te wachten totdat de stoelzittingen klaar waren en weer op hun plaats lagen in de stoelen. Als je dan zo op de grond zat, kon je die veren van onder aan de zitting zien zitten.
Dus om al met al een realistischer effect te verkrijgen, besloot ik dus voor gegloeid ijzerdraad te gaan om dichterbij die ‘zwartige kleur’ te blijven.

 
While trying out how to make the springs of grandfather's smoking chair with (very shiny) metal wire, I suddenly remembered from my childhood that those springs were actually more "blackish" in color. Research on the internet gave me the impression that annealed iron wire was used to make these spiral metallic springs.
From my childhood I know what those spiral springs of the sitting room chairs looked like. Because when my mother was going to give the sitting room a big overhaul, all the chairs were placed in a row in the hallway. A great opportunity for us, little ones, to “play train”. These spiral springs were in the seat of the chairs and were removed to be beaten free of dust outdoors. We would then sit on the floor waiting for the loose seats to be ready and back into place on the chairs. If you sat on the floor like that, you could see those blackish springs from the bottom under the seat.
So all in all, to get a more realistic effect, I decided to go for the so called annealed wire, to stay closer to that "blackish color".

(foto van internet / photo of the internet)

Nu ga ik laten zien hoe ik de springveren in deze stoelzitting heb gemaakt, dat doe ik aan de hand van foto’s. Het was inderdaad een ingewikkelde maar leuke uitvinding, want zeg nou eerlijk: wie doet er nu zoveel werk om springveren te maken, als je ze daarna toch nooit meer ziet…?? 
Tja, ik vond het gewoon leuk om uit te proberen.
 
Now I am going to show how I made the spiral metallic springs in the chair seat, I'll do that by using photos. It was indeed just a complecated, nut nice invention, because let's be honest: who does so much work to make spiral springs, if you will never see them again afterwards... ?? 
Well, I just loved trying it out.


Je neemt een tangetje met een taps toelopende bek en dus ijzerdraad. Je knipt een stukje ijzerdraad van ongeveer 8 cm af en zet in het midden hiervan de uiterste punt van het buigtangetje, doe je dat te ver dan kan de gebogen draad niet uit het tangetje vallen en zit alles vast. Dan draai je één helft van het draad (NIET te strak) om de taps toelopende bek van de tang, je vormt dus een spiraal van het ijzerdraad. Nu komt het moeilijkste gedeelte: draai de bek van de tang naar de tafel, de bek moet nog ietsje open kunnen zodat het gebogen gedeelte van ijzerdraad eruit valt. Als het draad los uit de tang gevallen is, draai je de spiraal om en pak je het midden van de 8 cm ijzerdraad weer op met de punt van de tang, nu buig je de andere helft als een spiraal om de taps toelopende tang, waarna je de tang weer ietsje opendoet om de spiraal te laten vallen op je werkblad. Als dit je gelukt is heb je zelf spiraalveren gemaakt. Ik heb er maar negen gemaakt, toen vond ik het wel genoeg geweest 😉!
 
You take pliers with a tapered shape and the 'blackish' iron wire. You cut a piece of iron wire of about 8 cm and place the very tip of the pliers in the middle of this, if you do that too far, the bent wire cannot fall out of the pliers and everything is stuck. Then you wrap one half of the wire (NOT too tight) around the tapered shape of the pliers, so you form a spiral of the wire. Now comes the hardest part: turn the pliers with the tip towards the table, the beak of the pliers must be able to open slightly so that the bent part of iron wire falls out. When the wire has fallen loose from the pliers, turn the spiral and pick up the center of the 8 cm wire again with the tip of the pliers, now bend the other half like a spiral around the tapered pliers, after which you open the pliers slightly to let the spiral fall on your work surface. If you succeeded, you have made self spiral springs. I only made nine, then I had enough of it 😉!


Deze springveren stoelzittingen kunnen (o.a. in 1:1 manier) gemaakt worden, als volgt: eerst zet men de banden vast met kleine kopspijkertjes aan de onderkant van de houten zitting, daarna komt het van tevoren geproduceerde springveren gedeelte in de zitting, waarna de springveren onderling aan elkaar worden vastgezet met koord en aan de houten zitting van de stoel. Hierna wordt de zitting bekleed met stof dat met spijkertjes wordt vastgezet.
Ik ben begonnen met het maken van die banden, in mini gemaakt van door midden geknipt biasband van 10 mm breed. Na het knippen heb ik ze gevlochten, daarna zijn de buitenste rijen aan elkaar gelijmd met Tacky Glue Clear, zodat ze een ‘stevig’ oppervlak werden. Daarna heb ik ze bij geknipt totdat ze ongeveer 1 centimeter breder waren dan de eigenlijk houten zitting van de rookstoel.
 
These spiral spring seats can be made (in the 1:1 way) as follows: first the straps are fastened with small tacks at the bottom of the wooden seat, then goes the pre-produced part with spiral springs in the seat, after which the springs are mutually connected and secured in place with cord, and also secured with tiny nails to the wooden seat part of the chair. After this, the seat is covered with a filling like fiberfill or (horse) hair and than the fabric, which is fastened with (decorative) nails.
I started making those straps, made in mini from 10 mm wide bias ribbon, cut in half. After cutting, I braided them, then the outer rows were glued together with just a tiny dot of Tacky Glue Clear, so that they became a "solid" surface. Then I trimmed them until they were about 1 centimeter wider than the actual wooden seat of the chair.

Ik heb de springveren verdeeld over het oppervlak van de banden, ietsje meer naar het midden toe, en op die plaats vastgelijmd met ’n klein beetje sieradenlijm, zodat ze niet zouden verschuiven tijdens het onderling bevestigen met het koord.
Voor het aan elkaar knopen heb ik gewoon beige katoenen naaigaren gebruikt, de naald is een zeer fijne quilt naald, want een gewone naainaald was te lang. Om bij de binnenste veren te komen, moest ik mijn pincet gebruiken om de naald op en neer te kunnen bewegen, pfff, de ruimte ertussen was zó klein!
Toen elke veer in het midden én aan vier zijden was vastgeknoopt, heb ik het garen (onder lichte spanning) aan de zijkanten vastgelijmd.
Toen het vastzetten van de springveren met koord klaar was, heb ik de banden aan de onderkant hier en daar bewerkt met wattenstaafje, gedept in een héél klein beetje distressinkt. Op die manier lijken ze oud en versleten.
 
I spread the springs across the surface of the straps, a bit more to the centre, and glued them in place with a little amount of jewelry glue so that they wouldn't shift while attaching them together with the cord.
For the knotting I used plain beige cotton sewing thread, the needle is a very fine quilting needle, just because a regular sewing needle was too long. To get to the inner springs I had to use my tweezers to move the needle up and down, whilst making knots, phew, the space in between was so very small!
After each feather was knotted in the middle and on four sides, I glued the yarn (under slight tension) to the sides.
After the fastening of the springs with cord was finished, I edited the straps on the underside here and there with cotton swab, dabbed in just a very small amount of distress ink. That way they look old and worn out.
Uit 1,5 mm dik passe-partout karton heb ik een soort van zitting gesneden, met daarin een open ruimte ten behoeve van de springveren, die daardoor naar boven kunnen uitsteken.
Ter versteviging (en vóór gebruik) heb ik het passe-partout karton een met water verdund laagje waterbeits (licht eikenkleur) gegeven, dat kleurt mooier bij deze oude stoel.
Nadat de veren geknoopt en vastgelijmd waren, heb ik de zitting van karton over de veren heen op de zijkanten van de banden met weinig lijm vastgelijmd. De veren komen zo mooi schuin aflopend in het zicht door de opening tevoorschijn.
Laat alles tussen elke stap en aan het einde goed drogen.
N.B. De losse springveer in het midden heb ik al door de banden heen gehaald door eerst een gaatje te prikken en dan een gedeelte van de veer erdoor te halen, daarna werd deze betreffende springveer pas vastgelijmd en geknoopt aan de andere springveren.
 
I cut a kind of chair seat from 1.5 mm thick passe-partout cardboard, containing an open space for the springs, this way they can therefore protrude upwards.
For reinforcement (and before use) I have given the passe-partout cardboard a water-diluted layer of water stain (light oak color), which colors better with this old chair.
After the springs were knotted and glued, I glued the cardboard seat over the springs to the sides of the straps with a little glue. Through the opening the spiral springs appear this way beautifully sloping in view.
Let everything dry thoroughly between each step and at the end.
N.B. I have already passed the loose coiled spring in the middle through the bands, by first poking a hole and then pulling a part of the spring through it, after which the relevant coiled spring was than glued and tied to the other spiral springs.

Na het maken van de veren heb ik de rugleuning gestoffeerd, want die was gemakkelijk om te doen. De drie lagen stevig papier waren al voorgevormd (zie vorig blog bericht), hierop heb ik een heel dun laagje fiberfill gelegd, waarna de stof er overheen gelijmd is met contactlijm. Ik heb een extra deukje in de leuning gemaakt door hard te drukken in de bijna droge lijm, zodat het net een versleten stoelleuning lijkt (zie verderop foto’s). De zijkanten zijn bewust op ongeveer één mm open gelaten bij het dichtlijmen, zodat de rugleuning gemakkelijker tussen de houten delen gelijmd kon worden. Anders kun je tussen de bekleding en de houten delen een kiertje zien en dat staat niet mooi (óók niet mooi is dat opa dan tevens door de rugleuning heen zakt, als hij aan het eind van de dag eindelijk gaat zitten ;O)).
N.B. Deze rugleuning wordt pas NA de zitting erin gelijmd, anders kun je niet goed bij de hoekjes tijdens het vastlijmen van de zitting!
 
After making the springs I first upholstered the backrest, because it was easy to do. The three layers of sturdy paper were already preformed (see previous blog post), I put a very thin layer of fiberfill on top, after which the fabric was glued over it with contact glue. I made an extra dent in the backrest by pressing hard in the almost dry glue, so that it looks like a worn out chair back (see photos later on). The sides were deliberately left open about one mm, while gluing, so that the backrest could be glued between the wooden parts more easily and it would fit right. Otherwise you can see a crack between the upholstery and the wooden parts and that does not look good (also it's not nice if mini grandpa also sinks through the backrest when he finally sits down at the end of a day of hard labour ;O)).
N.B. This backrest is only glued AFTER gluing in the seat, otherwise you will not be able to reach the corners when gluing the seat!


Voordat je de stoelzitting gaat stofferen, is het handig om aan de buitenkant de banden en de daarop vastgelijmde ring van passe-partout karton ietsje los van elkaar te halen. Dit is even peuteren maar gaat gemakkelijk omdat passe-partout karton uit laagjes bestaat. Hiertussen wordt de stof voor bekleding vastgelijmd.
 
Before you start upholstering the chair seat, it is useful to slightly separate the straps and the glued-on ring of passe-partout cardboard on the outside. This is a little fiddling but is easy because passe-partout cardboard consists of layers. Herein between the fabric is glued in for upholstery.
Bij het stofferen van de zitting heb ik als vulling niet gekozen voor fiberfill, maar heb ik viltwol gebruikt in een okergele kleur (wat paardenhaar kan voorstellen). Leg een dun plukje viltwol op de veren en de kartonnen ring en daarop de stof, die aan de hoeken schuin is afgeknipt, anders past het niet in de houten zitting delen.
Lijm nu met contactlijm eerst de zijkanten van de bekleding tussen de banden en de kartonnen ring, druk goed aan en laat goed drogen.
Als het droog is, kun je het beste eerst de achterkant vastlijmen, let op de hoekjes (eventueel extra inknippen). Als die kant goed droog is, dan pas lijm je de voorkant van de bekleding vast. Je kunt nu de viltwol beter verdelen onder de stof, want die wordt op zijn plaats gehouden door de zijkanten en achterkant, die al vastgelijmd zijn. Let op de hoekjes, die moeten in een hoek geknipt zijn en goed sluiten bij de voorpoten van de stoel.
 
When upholstering the seat, I did not choose fiberfill for seat filling, but I used felt wool in an ocher yellow color (which can represent horsehair). Place a thin tuft of felt wool on the springs and the cardboard ring, and on top of that the fabric, which has been cut diagonally at the corners, otherwise it will not fit into the wooden parts of the seat.
First glue the sides of the upholstery between the straps and the cardboard ring with contact glue, press firmly and let it dry well.
When it is dry, it is best to glue the back side of the fabric first, pay attention to the corners (possibly extra cutting in). When that side is completely dry, then you glue the front side of the upholstery. You can now distribute the felt wool better under the fabric, as it will be held in place by the sides and back, which are already glued down. Pay attention to the corners, they must have be cut at an angle and close well with the front legs of the chair.

Na het aan elkaar lijmen van de bekleding op de banden, kartonnen ring en de springveren kun je de zitting alvast in het geraamte van de stoel uitproberen, op die manier kun je de zitting nog wat laten doorbuigen, als je dat wilt, zoals ik ook gedaan heb ;). De zitting is in mijn stoel los gebleven en niet vastgelijmd. Hierna alles goed laten drogen voordat je verder gaat met het inlijmen van de rugleuning.
 
After gluing the upholstery to the straps, cardboard ring and springs together, you can already try out the seat in the wooden skeleton of the chair, that way you can also let the seat bend a bit, if you want, as I did too;). The seat has remained loose in my chair and has not been glued down. After this, let everything dry thoroughly before you continue with gluing in the back rest.


Buitenmaten van de stoel: 55 mm breed, 50 mm diep, 70 mm hoog.
Outer sizes of the chair: 55 mm wide, 50 cm deep, 70 cm high.Voordat het stoeltje werd afgewerkt (lees af gestoffeerd) heb ik het met beits (op waterbasis) geschilderd, telkens hele dunne laagjes en steeds na elke laag geschuurd. Nadat de laatste laag was geschilderd, heb ik er hier en daar (op veel 'gebruikte' plekken) weer wat beits voorzichtig afgeschuurd met zeer fijn schuurpapier. Op die manier kreeg het stoeltje zijn oude, versleten look.
 
Before the seat was finished (read finished in upholstery) I painted it with stain (water-based), each time in very thin layers and always sanded after each layer. After the last coat was painted, I carefully sanded away some of the stain here and there (at many 'used' places) with very fine sandpaper. That way the seat got its old, worn out look.

Oké, dit was een enorm lange blog bericht, sorry, maar het rookstoeltje was dan ook nog best ingewikkeld om te maken, maar het mocht niet ontbreken in mijn mini boerderij 😊.
Het is laat in de avond als men op de boerderij eindelijk nog eventjes van de avondrust begint te genieten, mijn mini oma gaat nog even lezen in de stoel van mini opa. Meer over wat ze gaat lezen in een volgend blog bericht.
Blijf gezond en veilig, denk vooral nu na de versoepelingen aan anderen én aan jezelf!
Dank voor jullie fijne reacties, een heel fijne Bevrijdingsdag en rest van de week toegewenst.

 
Okay, this was a very long blog post, sorrry, but this smoking chair was also quite complicated to make, however it should not be missing in my mini farm 😊.
It is late in the evening when people finally start to enjoy a bit of the evening rest on the farm, my mini grandmother is going to read just for a single moment, in the chair of mini grandpa. More about what she reads in a next blog post.
Stay healthy and safe, take care of others and yourself!
Thank you for your kind comments, I wish you a lovely day/week.

 
Ilona

vrijdag 30 april 2021

Voor diegenen, die het interessant vinden… / For those, who are interested…

…om ook zelf een (rook)stoeltje in miniatuur te gaan maken. Het mag misschien geen naam hebben, maar hier volgt een soort van tutorial d.m.v. foto’s, die laat zien hoe ik het stoeltje uit mijn vorige blogbericht heb gemaakt. Misschien hebben jullie er wat aan.
 
… to make yourself a (smoking) chair in miniature. Maybe it’s not worth mentioning, but here is a sort of tutorial using pictures, showing how I made the chair of previous blog post. Maybe it’s useful for you.Ik ben begonnen met de voorpoten van de stoel, gebruik makend van gekochte hout gedraaide knopjes. Ze zaten in een zakje, waarop Babettes Miniaturen staat, Duits misschien? Hoe dan ook, ik heb ze al heel lang, maar ik weet echter niet meer op welke miniaturen beurs ik ze gekocht heb, of wanneer. De kleinere knopjes zijn van Euro Mini’s, ooit op een miniaturen beurs gekocht.
Van de grotere knopjes heb ik voor elke stoelpoot (voor) er twee op elkaar gelijmd. Daarna heb ik de lengte voor de poot afgemeten en de lat (6 mm vierkant) op maat gezaagd, waarna beide uiteinden een beetje schuin zijn afgeschuurd. Als laatste heb ik in beide kopse kanten van de poten een gaatje geboord met de diameter van het daarvoor gebruikte houten knopje.
 
I started with the front legs of the chair, using purchased wood knobs. They were in a little plastic bag, on which the name of Babettes Miniaturen, German perhaps? Whatever, I have it for a long time, and I no longer know at which miniature fair I bought them, or when. The smaller wooden knobs are from Euro Minis, once bought at a Dutch miniature fair.
I glued two of the larger knobs together for each fore chair leg. Then I measured the length for the leg and sawed a slath (6 mm square) to size, after which both ends were sanded a little diagonally. Finally, I drilled a hole in both ends of the legs, making sure I used the correct diameter of the used wooden knobs.Voor de sierlat tussen de beide voorpoten van de stoel heb ik een soort mal geknipt van karton, gebruikmakend van een plastic kinderschaar (voor het knippen van decoratieve randen in papier). De omtrek heb ik op een houten latje getekend en daarna met de figuurzaag uitgezaagd. De bovenste lat aan de voorkant van deze stoel is gewoon recht.
 
Using a (plastic) pair of scissors for kids, (for cutting decorative borders in paper), I cut a kind of template from sturdy paper, for creating the front decorative slat between the two front legs of the chair. I drew the outline on a wooden slat and then sawed it out with a fretsaw. The top slat of the front side of this chair is straight.De achterpoten van de stoel zijn in een stuk gezaagd uit 4 mm dik hout van een oude houten jaloezie, waarover ik al eens eerder heb geschreven. Om gelijke stoelpoten te krijgen, plak ik twee stukken houten jaloezielat met schilders tape op elkaar, zodat ze identiek worden (althans dat is de bedoeling).
 
The hind legs of the chair are sawn in one piece from 4 mm thick wood from an old wooden Venetian blind, which I have written about before. To get the same chair legs, I tape two pieces of wooden slat together, using painter's tape, so that they become identical (at least that's the intention).

De andere latjes die de stoelpoten met elkaar verbinden zijn recht, alhoewel de zijkanten van deze rechte latjes een schuine hoek hebben, omdat een stoel als deze geen kaarsrecht zitoppervlak heeft. Helaas heb ik die schuine hoek op het gevoel gedaan EN wist ik van te voren niet dat ik er een tutorial over zou gaan schrijven, dus sorry, ik heb geen getal in graden voor jullie.
 
The other slats that connect the chair legs are straight, although the sides of these straight slats have an oblique angle, because a chair like this one doesn't have a perfectly straight seating surface. Unfortunately I did that slant angle on the feel AND I didn't know in advance that I was going to write a tutorial about it, so sorry, I don't have a number in degrees for you.Om de verbindingen tussen de stoelpoten te verstevigen heb ik houten driehoekjes (10x10 mm) uit een vurenhouten latje van 2 mm dik gezaagd. In de hoekjes zijn kleine inkepingen gemaakt van 2 x 2 mm, om ruimte te geven aan de hoeken van de stoelpoten én om later de (van springveren voorziene) stoelzitting op te kunnen leggen c.q. vastlijmen.
Hier zijn de houten onderdelen voor de stoel bij elkaar en tot dusver.
 
To strengthen the connections between the chair legs, I sawed tiny wooden triangles (10x10 mm) from a 2 mm thick slat. Small notches of 2 x 2 mm have been made in the corners to give space to the corners of the chair legs and to be able to lay in, or glue in, later the (inclusive metallic spiral springs) chair seat.
Here are the wooden parts for the chair all together and so far.

Nu maken we de armleuningen, die gecompliceerd zijn om te maken, omdat ze gebogen zijn in elk opzicht. Ik heb hiervoor een 10x10 mm lindenhouten lat gebruikt. Om deze armleuningen in één stuk uit te kunnen zagen, moet je een beetje 3D kunnen denken.
Eerst plak je twee stukjes 10x10 mm lat naast elkaar vast met schilders tape, waarna je de vorm van de leuning erop tekent. Hierna zaag je met een figuurzaag elke leuning uit de lat. (Let op: maak géén fouten met zagen, het moet in één keer goed gebeuren!!) En ook belangrijk: bewaar ALLE stukjes hout!!
 
Now we will make the armrests, which are complicated to make because they are curved in every way. I used a 10x10 mm basswood lath for this. To be able to cut these armrests in one piece, you have to be able to think a little 3D.
First you tape two pieces of 10x10 mm lath side by side with painter's tape, after which you draw the shape of the arm rest on it. After this, you saw each railing out of the lath with a fretsaw. (Note: do NOT make mistakes with sawing, it has to be done right FIRST time !!) And also important: keep ALL pieces of wood!!


De volgende stap is nog moeilijker, de gebogen vorm moet uit hetzelfde stukje hout gezaagd worden. Leg de armleuningen terug in de uitgezaagde vorm, doe dit zo zorgvuldig als mogelijk is. Hierna wordt alles weer samen met schilders tape bij elkaar geplakt. Nu teken je op de zijkant(!) van het hout de gebogen vorm van de armleuning. Zaag deze vorm zo netjes mogelijk uit en houdt daarbij het loslaten van het hout in de gaten, want alle stukjes hout moeten tot op het laatst (en recht!) bij elkaar gehouden worden. Hierna is het (hopelijk) feest…….je mag alle houtdelen verwijderen en gaan zien of de armleuning gelukt is, tadaaaa! ;O)
 
The next step is even more difficult, the curved shape must be sawn from the same piece of wood. Put the armrests back in the cut out shape, do this as carefully as possible. After this everything is taped together again with a new layer of painter's tape (upon the old layer, which was cut through by the saw). Now draw the curved shape of the armrest on one side(!) of the wood. Saw out this shape, as neatly as possible, keeping an eye on the wood loosening, because all pieces of wood must be kept together until the end (and straight!). After this it is (hopefully) a party…….you can remove all loose wood parts and see if the armrests are successful, tadaaaa! ;O)


Voor het inkerven van de armleuningen (aan de achterpoot van de stoel) eerst droog passen voor 't vastlijmen, om dan nog eventuele aanpassingen te kunnen doen.

Before notching the armrests (to fit on the hind leg of the chair), first dry fit before gluing, so that you can make any adjustments.

Schuur alle houten onderdelen met heel fijn schuurpapier, ik gebruik een 400 zeer fijne korrel schuurpapier.
 
Sand all wooden parts with very fine sandpaper, I use a 400 very fine grit sandpaper.

Op dit moment heb ik de houten delen aan elkaar gelijmd: eerst de voorpoten en hun verbindende dwarslatten, daarna heb ik de zijlatten eraan gelijmd. Hierna zijn de houten driehoekjes erin gelijmd, anders kun je daar niet meer goed bij, om ze recht te lijmen. Als laatste worden de achterpoten en hun verbindende dwarslat eraan gelijmd. Ik heb een Lego steigertje voor de stoel gebouwd en het een nacht goed laten drogen. Zie foto’s.
 
At this moment I glued the wooden parts together: first the front legs and the both connecting slaths, then I glued the side slaths to them. After this the wooden triangles were glued in, otherwise you can no longer reach them properly to glue them straight. Finally, the hind legs and their connecting slat are glued to it. I built a scaffolding of Lego bricks for the chair and let it completely dry overnight. See pictures.Nu de rugleuning. Ik verwijs hierbij naar de blog van Kris Kompas, zij heeft jarenlang heel gul vele tutorials met ons gedeeld om zelf meubels etc. te maken, velen van jullie zullen haar werk kennen. Ook ik heb heel veel van haar geleerd, dankjewel Chris, voor het zo genereus delen van jouw kennis. Hier is haar website/blog: http://1inchminisbykris.blogspot.com/
Voor de rugleuning heb ik stevig tekenpapier gebruikt, ofwel etalagekarton. Je knipt een rugleuning precies uit als je berekend hebt, met iets meer millimeters aan de zijkanten (i.v.m. breedte verlies van het papier door het buigen na gebruik van houtlijm).
Ik heb 3 laagjes van het papier ingesmeerd met witte houtlijm en een drinkglas gebruikt om de juiste gebogen en ietwat taps toelopende vorm te krijgen. Direct na het insmeren heb ik het 3-laags papier om het glas gebogen en vastgezet met een breed elastiek (breed omdat je anders de snijranden ziet van een dunner elastiek). Nu weer een nacht laten staan om goed te drogen zodat het bij verder werken geen vormverlies heeft.
 
Now the backrest. Hereby I would like to refer to the blog of Kris Kompas, she has generously shared many tutorials with us for years to make 1:12 scale furniture yourself etc., many of you will know her work. I too learned a lot from her, thank you once again Chris, for sharing your knowledge so generously. Here's her website / blog: http://1inchminisbykris.blogspot.com/
For the backrest I used sturdy drawing paper, or very thin cardboard. You cut a backrest exactly as you have calculated, with a little more millimeters on the sides (because of losing width by bending the paper after using wood glue).
I smeared 3 layers of the paper with white wood glue and used a drinking glass to get the correct curved and slightly tapered shape. Immediately after applying it, I bent the 3-layer paper around the glass and secured it with a wide elastic (wide because otherwise you will see the cutting edges of a thinner elastic). Now let it dry thoroughly over night so that it does not lose shape when working further.

Terwijl ik moest wachten totdat de stoel en leuning droog waren, kwam de gedachte aan die springveren in mij op. Rommelend in allerlei dozen, op zoek naar balpen veertjes en ander soortig materiaal (die niet geschikt werden bevonden), groeide het idee steeds meer om het écht eens uit te proberen, gewoon omdat het leuk is om iets in 1:12 uit te vinden ;O)!
Aangezien het voor mij veel werk is om dit soort tutorials te schrijven, vooral ook nog om alles een beetje fatsoenlijk in het Engels te vertalen (EN om jullie niet te vervelen ;O)), dus komt het tweede deel over het maken van de springveren in een volgend blogbericht.
Blijf gezond, zorg goed voor elkaar en jezelf, vooral nu er meer versoepeling van de Corona maatregelen is gekomen, let op!
Dank voor jullie fijne reacties, allemaal een heel fijn weekeinde toegwenst!

 
While I had to wait for the chair and backrest to dry, the thought of those spiral metallice springs came to my mind. Fumbling around in all kinds of boxes, looking for tiny ballpoint pen springs and other types of material (which were not found to be suitable), the idea grew more and more to REALLY try it out, simply because it is so much fun to invent something in 1:12 ;O)!
Since it takes a lot of work for me to write these kinds of tutorials, especially translating everything into a bit correct English (AND also for not to bore you; O)), so comes the second part about making the springs in a next blog post.
Stay healthy, take good care of each other and yourself, especially now that the Corona measures (at least here, in The Netherlands) have been more eased, pay attention!
Thank you for your great comments, I wish you all a very nice weekend!

 
Ilona