my e-mailaddress

vrijdag 30 april 2021

Voor diegenen, die het interessant vinden… / For those, who are interested…

…om ook zelf een (rook)stoeltje in miniatuur te gaan maken. Het mag misschien geen naam hebben, maar hier volgt een soort van tutorial d.m.v. foto’s, die laat zien hoe ik het stoeltje uit mijn vorige blogbericht heb gemaakt. Misschien hebben jullie er wat aan.
 
… to make yourself a (smoking) chair in miniature. Maybe it’s not worth mentioning, but here is a sort of tutorial using pictures, showing how I made the chair of previous blog post. Maybe it’s useful for you.Ik ben begonnen met de voorpoten van de stoel, gebruik makend van gekochte hout gedraaide knopjes. Ze zaten in een zakje, waarop Babettes Miniaturen staat, Duits misschien? Hoe dan ook, ik heb ze al heel lang, maar ik weet echter niet meer op welke miniaturen beurs ik ze gekocht heb, of wanneer. De kleinere knopjes zijn van Euro Mini’s, ooit op een miniaturen beurs gekocht.
Van de grotere knopjes heb ik voor elke stoelpoot (voor) er twee op elkaar gelijmd. Daarna heb ik de lengte voor de poot afgemeten en de lat (6 mm vierkant) op maat gezaagd, waarna beide uiteinden een beetje schuin zijn afgeschuurd. Als laatste heb ik in beide kopse kanten van de poten een gaatje geboord met de diameter van het daarvoor gebruikte houten knopje.
 
I started with the front legs of the chair, using purchased wood knobs. They were in a little plastic bag, on which the name of Babettes Miniaturen, German perhaps? Whatever, I have it for a long time, and I no longer know at which miniature fair I bought them, or when. The smaller wooden knobs are from Euro Minis, once bought at a Dutch miniature fair.
I glued two of the larger knobs together for each fore chair leg. Then I measured the length for the leg and sawed a slath (6 mm square) to size, after which both ends were sanded a little diagonally. Finally, I drilled a hole in both ends of the legs, making sure I used the correct diameter of the used wooden knobs.Voor de sierlat tussen de beide voorpoten van de stoel heb ik een soort mal geknipt van karton, gebruikmakend van een plastic kinderschaar (voor het knippen van decoratieve randen in papier). De omtrek heb ik op een houten latje getekend en daarna met de figuurzaag uitgezaagd. De bovenste lat aan de voorkant van deze stoel is gewoon recht.
 
Using a (plastic) pair of scissors for kids, (for cutting decorative borders in paper), I cut a kind of template from sturdy paper, for creating the front decorative slat between the two front legs of the chair. I drew the outline on a wooden slat and then sawed it out with a fretsaw. The top slat of the front side of this chair is straight.De achterpoten van de stoel zijn in een stuk gezaagd uit 4 mm dik hout van een oude houten jaloezie, waarover ik al eens eerder heb geschreven. Om gelijke stoelpoten te krijgen, plak ik twee stukken houten jaloezielat met schilders tape op elkaar, zodat ze identiek worden (althans dat is de bedoeling).
 
The hind legs of the chair are sawn in one piece from 4 mm thick wood from an old wooden Venetian blind, which I have written about before. To get the same chair legs, I tape two pieces of wooden slat together, using painter's tape, so that they become identical (at least that's the intention).

De andere latjes die de stoelpoten met elkaar verbinden zijn recht, alhoewel de zijkanten van deze rechte latjes een schuine hoek hebben, omdat een stoel als deze geen kaarsrecht zitoppervlak heeft. Helaas heb ik die schuine hoek op het gevoel gedaan EN wist ik van te voren niet dat ik er een tutorial over zou gaan schrijven, dus sorry, ik heb geen getal in graden voor jullie.
 
The other slats that connect the chair legs are straight, although the sides of these straight slats have an oblique angle, because a chair like this one doesn't have a perfectly straight seating surface. Unfortunately I did that slant angle on the feel AND I didn't know in advance that I was going to write a tutorial about it, so sorry, I don't have a number in degrees for you.Om de verbindingen tussen de stoelpoten te verstevigen heb ik houten driehoekjes (10x10 mm) uit een vurenhouten latje van 2 mm dik gezaagd. In de hoekjes zijn kleine inkepingen gemaakt van 2 x 2 mm, om ruimte te geven aan de hoeken van de stoelpoten én om later de (van springveren voorziene) stoelzitting op te kunnen leggen c.q. vastlijmen.
Hier zijn de houten onderdelen voor de stoel bij elkaar en tot dusver.
 
To strengthen the connections between the chair legs, I sawed tiny wooden triangles (10x10 mm) from a 2 mm thick slat. Small notches of 2 x 2 mm have been made in the corners to give space to the corners of the chair legs and to be able to lay in, or glue in, later the (inclusive metallic spiral springs) chair seat.
Here are the wooden parts for the chair all together and so far.

Nu maken we de armleuningen, die gecompliceerd zijn om te maken, omdat ze gebogen zijn in elk opzicht. Ik heb hiervoor een 10x10 mm lindenhouten lat gebruikt. Om deze armleuningen in één stuk uit te kunnen zagen, moet je een beetje 3D kunnen denken.
Eerst plak je twee stukjes 10x10 mm lat naast elkaar vast met schilders tape, waarna je de vorm van de leuning erop tekent. Hierna zaag je met een figuurzaag elke leuning uit de lat. (Let op: maak géén fouten met zagen, het moet in één keer goed gebeuren!!) En ook belangrijk: bewaar ALLE stukjes hout!!
 
Now we will make the armrests, which are complicated to make because they are curved in every way. I used a 10x10 mm basswood lath for this. To be able to cut these armrests in one piece, you have to be able to think a little 3D.
First you tape two pieces of 10x10 mm lath side by side with painter's tape, after which you draw the shape of the arm rest on it. After this, you saw each railing out of the lath with a fretsaw. (Note: do NOT make mistakes with sawing, it has to be done right FIRST time !!) And also important: keep ALL pieces of wood!!


De volgende stap is nog moeilijker, de gebogen vorm moet uit hetzelfde stukje hout gezaagd worden. Leg de armleuningen terug in de uitgezaagde vorm, doe dit zo zorgvuldig als mogelijk is. Hierna wordt alles weer samen met schilders tape bij elkaar geplakt. Nu teken je op de zijkant(!) van het hout de gebogen vorm van de armleuning. Zaag deze vorm zo netjes mogelijk uit en houdt daarbij het loslaten van het hout in de gaten, want alle stukjes hout moeten tot op het laatst (en recht!) bij elkaar gehouden worden. Hierna is het (hopelijk) feest…….je mag alle houtdelen verwijderen en gaan zien of de armleuning gelukt is, tadaaaa! ;O)
 
The next step is even more difficult, the curved shape must be sawn from the same piece of wood. Put the armrests back in the cut out shape, do this as carefully as possible. After this everything is taped together again with a new layer of painter's tape (upon the old layer, which was cut through by the saw). Now draw the curved shape of the armrest on one side(!) of the wood. Saw out this shape, as neatly as possible, keeping an eye on the wood loosening, because all pieces of wood must be kept together until the end (and straight!). After this it is (hopefully) a party…….you can remove all loose wood parts and see if the armrests are successful, tadaaaa! ;O)


Voor het inkerven van de armleuningen (aan de achterpoot van de stoel) eerst droog passen voor 't vastlijmen, om dan nog eventuele aanpassingen te kunnen doen.

Before notching the armrests (to fit on the hind leg of the chair), first dry fit before gluing, so that you can make any adjustments.

Schuur alle houten onderdelen met heel fijn schuurpapier, ik gebruik een 400 zeer fijne korrel schuurpapier.
 
Sand all wooden parts with very fine sandpaper, I use a 400 very fine grit sandpaper.

Op dit moment heb ik de houten delen aan elkaar gelijmd: eerst de voorpoten en hun verbindende dwarslatten, daarna heb ik de zijlatten eraan gelijmd. Hierna zijn de houten driehoekjes erin gelijmd, anders kun je daar niet meer goed bij, om ze recht te lijmen. Als laatste worden de achterpoten en hun verbindende dwarslat eraan gelijmd. Ik heb een Lego steigertje voor de stoel gebouwd en het een nacht goed laten drogen. Zie foto’s.
 
At this moment I glued the wooden parts together: first the front legs and the both connecting slaths, then I glued the side slaths to them. After this the wooden triangles were glued in, otherwise you can no longer reach them properly to glue them straight. Finally, the hind legs and their connecting slat are glued to it. I built a scaffolding of Lego bricks for the chair and let it completely dry overnight. See pictures.Nu de rugleuning. Ik verwijs hierbij naar de blog van Kris Kompas, zij heeft jarenlang heel gul vele tutorials met ons gedeeld om zelf meubels etc. te maken, velen van jullie zullen haar werk kennen. Ook ik heb heel veel van haar geleerd, dankjewel Chris, voor het zo genereus delen van jouw kennis. Hier is haar website/blog: http://1inchminisbykris.blogspot.com/
Voor de rugleuning heb ik stevig tekenpapier gebruikt, ofwel etalagekarton. Je knipt een rugleuning precies uit als je berekend hebt, met iets meer millimeters aan de zijkanten (i.v.m. breedte verlies van het papier door het buigen na gebruik van houtlijm).
Ik heb 3 laagjes van het papier ingesmeerd met witte houtlijm en een drinkglas gebruikt om de juiste gebogen en ietwat taps toelopende vorm te krijgen. Direct na het insmeren heb ik het 3-laags papier om het glas gebogen en vastgezet met een breed elastiek (breed omdat je anders de snijranden ziet van een dunner elastiek). Nu weer een nacht laten staan om goed te drogen zodat het bij verder werken geen vormverlies heeft.
 
Now the backrest. Hereby I would like to refer to the blog of Kris Kompas, she has generously shared many tutorials with us for years to make 1:12 scale furniture yourself etc., many of you will know her work. I too learned a lot from her, thank you once again Chris, for sharing your knowledge so generously. Here's her website / blog: http://1inchminisbykris.blogspot.com/
For the backrest I used sturdy drawing paper, or very thin cardboard. You cut a backrest exactly as you have calculated, with a little more millimeters on the sides (because of losing width by bending the paper after using wood glue).
I smeared 3 layers of the paper with white wood glue and used a drinking glass to get the correct curved and slightly tapered shape. Immediately after applying it, I bent the 3-layer paper around the glass and secured it with a wide elastic (wide because otherwise you will see the cutting edges of a thinner elastic). Now let it dry thoroughly over night so that it does not lose shape when working further.

Terwijl ik moest wachten totdat de stoel en leuning droog waren, kwam de gedachte aan die springveren in mij op. Rommelend in allerlei dozen, op zoek naar balpen veertjes en ander soortig materiaal (die niet geschikt werden bevonden), groeide het idee steeds meer om het écht eens uit te proberen, gewoon omdat het leuk is om iets in 1:12 uit te vinden ;O)!
Aangezien het voor mij veel werk is om dit soort tutorials te schrijven, vooral ook nog om alles een beetje fatsoenlijk in het Engels te vertalen (EN om jullie niet te vervelen ;O)), dus komt het tweede deel over het maken van de springveren in een volgend blogbericht.
Blijf gezond, zorg goed voor elkaar en jezelf, vooral nu er meer versoepeling van de Corona maatregelen is gekomen, let op!
Dank voor jullie fijne reacties, allemaal een heel fijn weekeinde toegwenst!

 
While I had to wait for the chair and backrest to dry, the thought of those spiral metallice springs came to my mind. Fumbling around in all kinds of boxes, looking for tiny ballpoint pen springs and other types of material (which were not found to be suitable), the idea grew more and more to REALLY try it out, simply because it is so much fun to invent something in 1:12 ;O)!
Since it takes a lot of work for me to write these kinds of tutorials, especially translating everything into a bit correct English (AND also for not to bore you; O)), so comes the second part about making the springs in a next blog post.
Stay healthy, take good care of each other and yourself, especially now that the Corona measures (at least here, in The Netherlands) have been more eased, pay attention!
Thank you for your great comments, I wish you all a very nice weekend!

 
Ilona

vrijdag 23 april 2021

Nee, het is géén Roland Garros, of Wimbledon / No, this is NOT Roland Garros, or Wimbledon

Het is géén scheidsrechter op een hoge stoel bij een tenniswedstrijd, maar….wat het dan wel is…? Nou, het is de onderkant van een speciaal stoeltje voor mijn mini Opa. Aangezien mijn echte opa er zo een had in de woonkamer, heb ik geprobeerd om dat stoeltje in de afgelopen weken na te maken in miniatuur.
Op de bovenstaande foto kunnen jullie de onderkant van de zitting zien, terwijl Koos, al rokende (slechte gewoonte maar echt zó jaren ’50!) de krant leest. Althans dat lijkt zo want volgens mij zit hij gewoon te slapen 😉.

It’s NOT a referee on a high chair at a tennis match, but….what it is then...?
Well, it's the bottom of a special seat for my mini Grandpa. Since my RL grandpa had one of these in the living room, I have tried to recreate that chair in miniature during the last few weeks.
In the picture here above you can see the bottom of the seat, while Koos, while smoking (bad habit, but also soooo 50's!), reads the newspaper. At least it seems that way because I think he is just asleep 😉.

Op deze foto kun je beter zien dat er één van de springveren van de zitting door de banden aan de onderkant van de zitting heen is gekomen: je raad het al, er is een springveer gebroken! Maar ach, het is dan ook een echt oud stoeltje, hoor.

In this photo, you can better see that one of the spiral metallic springs in the seat has come through the straps on the underside of the seat: you guessed it, a spring has broken! But hey, it is really an old chair.

Op bovenstaande foto’s kun je zien dat magere Koos een echt “zwaargewicht” is, want de stoelzitting buigt écht door *LOL*! Als je goed kijkt, zie je dat hij onderuit gezakt zit, zoals wij vroeger zeiden: op het ondereinde van zijn rug in plaats van op je billen. Maar toch raken Koos zijn billen ook echt de stoelzitting, kijk maar. In die stoelzitting zitten echte, zelfgemaakte miniatuur springveren verwerkt, zie de video die ik (vóór verwerking in de stoelzitting) heb gemaakt.
Dit rookstoeltje voor mijn mini Opa is nu net vanmiddag pas afgewerkt, maar ik wil er eventueel nog wel een tutorial over gaan schrijven, als jullie dat leuk lijkt…?? Zo ja, laat me dat dan weten, het is namelijk erg veel werk.
 
On the above pictures you can see that skinny Koos is a true “heavyweight”, because the chair seat really bends downwards * LOL *! If you look closely, you can see that he is slumped in his chair, or as we used to say: sitting on the bottom of your back instead of on your buttocks. But in short, Koos' buttocks really touch the chair seat, just have a look. That chair seat really contains selfmade miniature spiral metallic springs, see the short video I made of it (before processing in the chair seat).
This smoking chair for my mini Grandpa has just been finished this afternoon, but I can write a tutorial about how I've build this chair, if you want... ?? If so, let me know, because it's a lot of work.Zo, ik ga nu de krant lezen en dit weekeinde rust houden.
Blijf veilig en gezond, zorg goed voor jezelf en anderen!
Dank voor jullie fijne reacties, een heel fijn weekeinde toegewenst.

 
Okay, I'm now going to read the newspaper and have a rest this weekend.
Stay safe and healthy, take care of yourself and others!
Thank you for your kind comments, I wish you a very nice weekend.

 
Ilona

zondag 18 april 2021

Huisvlijt en het naaikistje van tante Bep / Folk art and the sewing box of auntie Bep

Aanbeland bij de muur van de woonkamer (de paarse kamer, nummer 9 op de plattegrond, zoals te zien is rechts op mijn blog), die aan de opkamer grenst, heb ik weer eens naar foto’s gekeken van vroeger. Die paar zwart witte foto’s uit de jaren ’50 (helaas van slechte kwaliteit) zijn alles wat ik als referentiewaarde heb om deze kamer in mini na te maken.
Terwijl ik die foto’s bekeek, zag ik weer het typische hangkastje dat daar altijd heeft gehangen. Het was een hangkastje waarop mijn oma haar bijbel had liggen en een aantal andere boeken en allerlei spulletjes (zoals ansichtkaarten etc.), die voor haar belangrijk waren.
Op de bovenstaande foto zien jullie dit hangkastje. Het was een typisch voorbeeld van huisvlijt, want het was namelijk zelfgemaakt tijdens de donkere wintermaanden, als er minder werk was te doen op het land, of rond en in de boerderij.
Voor meer informatie, zie hier: https://nl.wikipedia.org/wiki/Huisvlijt
 
Arriving at the wall of the living room (the purple room, number 9 on the floorplan, as you can see at the right sidebar), which adjoins the up stairs room, I once again looked at the photos from the past. Those few black and white photos from the 1950's (unfortunately of poor quality) are all I have as a reference to recreate this room in miniature.
As I looked at those pictures, I saw again the typical hanging cupboard that always have been hung there. It was a hanging cupboard on which my grandmother kept her Bible and a number of other books and all kinds of things (such as postcards, etc.) that were important to her.
On the above picture you can see this hanging cupboard. It was a typical example of folk art, because it was homemade during the dark winter months, when there was less work to be done on the fields, or around and in the farm.
For more information, see here: https://en.wikipedia.org/wiki/Folk_art

(klosjes meten 3,5 bij 4,5 mm)
(spools measures 3,5 by 4,5 mm)

Na het doen van al dat zaagwerk, en afgelopen week ook al vanwege het nodige tuinwerk, had ik flink last van mijn rug gekregen, dus vond ik dat een mooi excuus om eens even NIET verder te bouwen maar iets leuks te doen in mini. En jawel, ik wilde dit hangkastje van mijn Oma namaken in mini.
Allereerst had ik voor dat plannetje garenklosjes in mini nodig, maar ik wilde deze klosjes niet zelf maken, want het bleek dat ik er 48 klosjes voor nodig had, foei, da’s knappies veel om zelf te maken! Dus heb ik deze mini beukenhouten garenklosjes besteld bij Elleke, van website: https://www.houtenkralen.eu/ samen met nog wat andere kralen. Als je wilt, neem dan een kijkje in deze webwinkel, ze heeft echt van alles aan houten kralen en/of onderdelen, die je kunt gebruiken om miniaturen te maken.
 
After doing all that sawing work, and also this last week because of the most necessary gardening work, I got a sore back and it hurts me so much, that I thought it was a good excuse to NOT continue building on the farmhouse, but to do something fun in miniature. And yes, I really wanted to recreate my Grandma's charasteristic hanging cupboard in mini.
For that plan firstly of all I needed mini yarn spools, but I did not want to make them myself, because it turned out that I needed 48 spools for it, pfiew, that's a lot for making them myself! So I ordered these miniature beech wood yarn spools from Elleke, from webshop/site: https://www.houtenkralen.eu/en/ together with some other wooden beads.
If you want to, take a look in this webshop, she really has lots of wooden beads and/or wooden parts, which you can use to create miniatures.

Toen ik eenmaal besloten had om dit kastje te gaan maken en de garenklosjes in huis had, zocht ik naar specifiek garen dat ik hiervoor in gedachten had. Het werd in vroeger tijden “ijzergaren” genoemd, maar het heeft niets met ijzer te maken ;). Het is zeer sterk linnendraad dat een soort van waslaagje lijkt te hebben. Meer informatie hierover: https://nl.wikipedia.org/wiki/IJzergaren
Ineens herinnerde ik mij het naaikistje van tante Bep, dat ik na haar dood heb gekregen, het bevatte oude houten klosjes garen en ouderwetse garens. Ik wist dat het lag ergens op zolder en ja hoor, daar zat het in. Ik was aangenaam verrast om het ijzergaren in een bruine kleur te vinden, aangezien dat hier niet meer gebruikelijk is (voor zover ik weet).
 
Once I decided to make this hanging cabinet and meanwhile had the yarn spools at home, I looked for specific thread that I had in mind for this. In ancient times it was called “Eisengarn”, but in fact it has nothing to do with iron ;). It is very strong linen thread that appears to have some sort of wax coating. More information about this: https://en.wikipedia.org/wiki/Eisengarn
Suddenly I remembered Auntie Bep's sewing box, which I received years ago after she passed away, it contained some old wooden yarn spools and old fashioned yarns. I knew it was somewhere on the attic and yes, there it was. I was pleasantly surprised to find this Eisengarn in brown, since that’s not common here anymore (as far as I know).


Het échte kastje van mijn Oma bestond, naast de garenklosjes en draad, ook uit 3 dunne plankjes van ongeveer 1 cm dik. Het kastje zal ongeveer 60 cm hoog, 60 cm breed en 30 cm diep zijn geweest.
Ik heb voor de miniatuur uitvoering van Oma’s kastje plankjes gezaagd uit berkentriplex van 1 mm dik, de afmetingen zijn 25 x 50 mm.
Het was gemakkelijk op maat te snijden, daarna heb ik de plankjes met zeer fijn schuurpapier mooi glad geschuurd en op elke hoek een gaatje van 0,9 mm geboord, waardoor het draad geregen zou worden.
 
In addition to the yarn spools and thread, the real life hanging cupboard of my Grandma, also consisted of 3 thin boards of about 1 cm thick. The cupboard will have been approximately 60 cm high, 60 cm wide and 30 cm deep.
For the miniature version of Grandma's cupboard I cut boards from birch plywood of 1 mm thick, the dimensions are 25 x 50 mm.
It was easy to cut to size, then I sanded the boards nice and smooth with very fine sandpaper and drilled a 0.9 mm hole at each corner, through which the wire would be threaded.
De plankjes werden, evenals de miniatuur garenklosjes, zwart geverfd en afgewerkt met hoogglans vernis, net als de echte planken waren. De klosjes heb ik voor dit karweitje op de punt van een prikpen gezet.
 
The boards, like the miniature spools of thread, were painted black and finished with high gloss varnish, just as the real life boards were. For doing this chore I put the tiny yarn spools on the tip of a lancing device.Nadat de plankjes en klosjes goed droog waren heb ik het ijzergaren er door geregen. Te beginnen bij een klosje, daarna door het gaatje op de hoek van een plankje, daarna 5 klosjes, door het gaatje van het tweede plankje, weer 5 klosjes, door het gaatje van het derde en laatste plankje en tot slot een klosje, hierna heb ik extra draadlengte genomen en heb ik de te rijgen klosjes en plankjes in tegenovergestelde volgorde geregen (die toevallig hetzelfde is als de eerste volgorde: 1 klosje, plankje, 5 klosjes, plankje, 5 klosjes, plankje, 1 klosje). Nadat het laatste klosje geregen was heb ik in de draad een grove losse knoop in gelegd, zodat ik als ik de tweede draad en de rest van de klosjes geregen had de draden nog op juiste maat kon maken/afknippen.
Ik heb hiervan geen foto’s kunnen maken omdat ik zonder rijgnaald werkte. Dat houdt in dat die naald te dik zou zijn om met draad EN naald door de gaatjes te kunnen gaan. Omdat de klosjes steeds van de draad af vielen (zonder naald), had ik geen hand vrij om foto’s van dit rijgproces te maken, sorry.
Daarom heb ik het schematisch weergegeven, gewoon voor wie het ook eens wil gaan maken.
 
After the boards and yarn spools were dry, I threaded the iron yarn through them. Starting with a spool, then through the hole on the corner of the first board, then 5 spools, through the hole of the second board, again 5 spools, through the hole of the third and last board and finally a last spool, after this I took extra thread length and threaded the spools and boards in the opposite order (which happens to be the same as the first ones: 1 spool, last board, spools, second board, 5 spools, first board, 1 spool). After the last spool was threaded, I tied a coarse loose knot in the thread, so that after I had threaded the second thread and the rest of the bobbins, I could make/cut off the threads to the correct size.
I was not able to take pictures of this because I worked without a beading needle. This means that the needle would be too thick to be able to go through the holes (0,9 mm) as in thread AND needle together. Since the spools kept falling off the thread (without needle), I didn't have a free hand to take pictures of this beading process, sorry.
Therefore I've shown it schematically, just for anyone of you who ever wants to make it too.

Hierboven kun je het hangkastje zien, als alle plankjes en klosjes aangeregen zijn en het kastje gevuld kan worden met boeken en de voornoemde bijbel van mijn Oma.
Ik heb een video gemaakt zodat je kunt horen en zien dat alle klosjes nog steeds gescheiden zijn van elkaar en niet aan elkaar gelijmd. Het neerleggen maakt ook een specifiek geluidje...
 
Above you can see the hanging cupboard, when all the shelves and spools are threaded and the cupboard can be filled in with books and the aforementioned bible of my Grandma.
I made a video so you can hear and see that all of the yarn spools are still separated of each other and not glued together. Putting it down also makes a particular sound…

Zoals ik al eens eerder verteld heb, heb ik jarenlang al spulletjes verzameld die in de boerderij komen, zo ook deze boekjes, ansichtkaarten en kinderboekjes die ik bij de Familie Giessen heb gekocht. Op miniaturen shows verkopen zij veel miniaturen uit vroeger jaren, dus ook deze.
Het kastje zal door mij nog aangevuld worden met meer en andere papieren miniaturen.
 
As I told you before, I have been collecting things for years that come into the farm, including these mini books, postcards and children's books that I bought from the Giessen family. At miniature shows they sell many miniatures from earlier years, including these ones.
The cupboard will be supplemented by me with more and other paper miniatures.

Nu wil ik gelijk nog de bijbel van mijn Oma gaan namaken in miniatuur, eerst even het materiaal bij elkaar zoeken en dan begin ik hier mee. Als mijn rug het weer een beetje zal toelaten dan start ik weer met het bouwen aan de boerderij.
Hier in Nederland is het heerlijk lenteweer, geniet ervan als je kunt, maar ik blijf even binnen met zoveel pollen in de lucht 😉.
Blijf gezond en veilig, zorg goed voor jezelf en elkaar.
Dank voor jullie fijne reacties, een hele mooie zondag en nieuwe week toegewenst!

 
Now I also want to start recreating my Grandma's bible in miniature, I first have to find the materials together and then I start with this. If my painful back it will allows me again, I will start building at the farm again.
Here, in The Netherlands we're enjoying lovely spring weather, so enjoy whenever you can, but I'll stay indoors now with so much pollen in the air 😉.
Stay healthy and safe, take care of yourself and each other.
Thank you for your kind comments, have a very lovely Sunday and a new week ahead!

 
Ilona