my e-mailaddress

zaterdag 29 september 2012

Trek- en standvogels / Migratory birds and sedentary birds

Dit weekend ben ik druk met het verhuizen van mijn zoon. Hij woont als student “anti-kraak” in huizen, die ooit gesloopt gaan worden. Door legale bewoning van deze huizen door studenten wordt het kraken ervan tegen gegaan. Nu komt hij weer even thuis wonen, totdat hij een andere woning heeft gekregen. Het gebeurt dus vaker en daardoor lijkt hij net zo’n “trekvogel” ;)! Overigens zag ik in de afgelopen weken dat sommige echte trekvogels ook al weer aan hun tocht naar het zuiden begonnen zijn.
Een paar maanden geleden heeft Vicky of http://lovejoybears.blogspot.com  in een reactie gevraagd, of ik eens kon proberen om een staartmeesje te maken van Fimo. Voor vogeltjes in dit kleine formaatje moet ik echt alle knopjes op “goed” hebben staan. Dat betekent dat ik er alle rust voor moet hebben, géén tijdsdruk, inspiratie, even goed bestuderen hoe ze er uit zien én het belangrijkste: het moet ook nét lukken!!  Een paar weken geleden heb ik een poging gewaagd een paar staartmeesjes te maken. Het was een heel lastig karwei, dat kan ik jullie wél zeggen. 


This weekend I'm busy with the move out my son. He lives as a student in houses, which ever are going to be demolished and against "squat" are protected by students, who therefor live in these houses. Now he comes back here at home, until he got another house to live in. It happens more often and therfore he seems like a "migratory bird" ;)! Incidentally I saw in recent weeks that some real migratory birds already were started on their journey to the south.
A few months ago Vicky http://lovejoybears.blogspot.com  asked me in a comment, if I could try to make a tail tit of Fimo. For birds in this small size I really need all the buttons in the "good" stand. It means that I must have all the rest to do so, no time pressure, inspiration, a good study how they look like and the most important: it should also just succeed! A few weeks ago I made ​​an attempt to make a few tail tits. It was a very difficult job, I can tell you that.


De staartmeesjes zijn in het echt ongeveer 14 cm groot, de helft daarvan is hun lange staart (vandaar hun naam) en hun lijfje is pietepeuterig klein. Hun veertjes hebben veel verschillende kleurtjes, de verschillende soorten staartmezen zijn dan ook moeilijk onder te brengen, vertelt de Wikipedia mij. Ze zijn heel sociaal en leven in grote groepen bij elkaar.  Ik zie ze hier in de streek af en toe, vooral nu de herfst volop begonnen is en straks de struiken kaal zijn, dan kun je ze vaker als échte acrobaten zien rond dwarrelen. Deze staartmezen zijn overigens (in tegenstelling tot mijn zoon) wél standvogels ;)!!

The tail tits are in real life about 14 cm tall (in miniature 12 mm), of which the half is their long tail (hence their name) and their body is pernickety little. Their feathers have many different colors, the many species of tail tits are therefore difficult to classify, tells the Wikipedia. They are very social and live in large groups. I occasionally see them here in the region, especially now autumn is begun and soon as the bushes are bare, you can see them more often like real acrobats whirling around. These tail tits are (in contrast to my son) sedentary birds for sure ;)!
Ze hebben heel goede camouflagekleuren, kun je ze vinden op de foto? ;)

They have very good camouflage colors, can you find the on the picture? ;)


Hier kun je zien hoe klein ze in miniatuur zijn, ze vielen ook steeds uit de takken toen ik ze in de boom wilde fotograferen, die kleine acrobaatjes :D!
Ik wil ook mijn nieuwe volgers en jullie allemaal bedanken voor het volgen van mijn blog, dank jullie wel!
Een heel fijn(e) week(end) gewenst,

Here you can see how small they are in miniature, they very often fell out of the branches as I wanted to photograh them, those little acrobits :D!
I also want to thank my new followers and all of you who were already followers of my blog, thank you! 
I wish you all a very nice week(end),

Ilona

zondag 23 september 2012

Late zomerbloeiers / Late summer bloomers


    
In juli zag ik bij een boerderij hier in de buurt mooie rode zonnebloemen bloeien en ik heb aan de boer gevraagd of ik deze schoonheden mocht fotograferen. Hij was met deze rode zonnebloemen aan het experimenteren, daardoor stonden er ook half gele en half rode bloemen tussen. Dat leek me een leuk idee om in miniatuur na te maken en omdat het al herfst is, heb ik het blad al wat laten verkleuren.

In July I’ve seen beautiful blooming red sunflowers in the garden of a farm and I asked the farmer permission to photograph these beauties. He was experimenting with these red sunflowers, therefore there also were a few half yellow and half red flowers between them. It would be great to make these flowers in miniature and since it is already autumn, I’ve discolored the leaves a bit too.De nachten worden kouder en daardoor gaan aan de bomen de bladeren verkleuren en uitgebloeide bloemen sterven af. Gisteren heb ik in de tuin gewerkt en heb ik wat van de laatste zomerbloemen afgeknipt. Ik wilde nog een paar dagen langer van ze genieten door ze in een vaas te zetten ;).
In deze Delftsblauwe vaas (gemaakt van Fimo en een papierprintje) staan 3 twee witte hortensia’s (2 soorten). De gebarsten schaal is beschadigd door het vele gebruik ;)!

 The nights are getting colder and therefore the leaves of the trees are discolored and faded flowers die down.  Yesterday I’ve worked in the garden and  I’ve cut off some last summerflowers. I thought to enjoy of them just a few days longer by putting them in a nice vase ;).
In the Delfts blue vase (made of Fimo and a paper print) are 3 hydrangea’s (2 types). The cracked bowl is damaged by much use ;)!


In het porseleinen blauwe vaasje staat een klein boeketje bestaande uit: een witte lelie met 2 knoppen en 2 witte rozen met een glimmend groen sierblad. In de schaal liggen een paar uitgebloeide kamille bloemen.

 In the porcelain blue vase is a small bouquet of: a white lily with buds and 2 white roses with a green shining decorative leaf. In the bowl are some faded chamomile flowers.


Buiten staat nog deze rode geranium, waarvan het blad ook al een beetje verkleurd is. 
Alle bloemen heb ik zelf gemaakt.
 Ik wens jullie een hele fijne week toe,

Outside there is this red geranium, of which the leaves already are discoloring. 
All flowers are home made by me.
I wish you all a great week,

Ilonazondag 16 september 2012

Oplichtende herfstkleuren / Glowing autumn colors


Door de droogte in mijn streek van het land liggen er veel verdroogd bladeren van bomen en struiken op de grond: het is echt al herfst aan het worden. Ik vind dit een mooi jaargetijde met al die mooie verkleuringen in de natuur en geniet er erg van. Met de start van de herfst komen er ook weer miniatuurbeurzen in Nederland.
Vorig weekend was er de gezellige miniaturenbeurs in Vaassen.


Daar kwam ik Gerrit van Werven weer tegen met zijn prachtige draaiwerk, van wie ik al verscheidene werkstukken heb gekocht. Hij maakt draaiwerk van o.a. allerlei soorten hout, albast en daar is nu ook acryl draaiwerk bij gekomen.


By the drought in my region of the country there are many withered leaves under the trees and shrubs on the ground: it really is autumn. I like this time of the year with all those wonderful colors in nature en enjoy it very much. Wtih the start of autumn some miniature fairs are coming in The Netherlands. Last weekend there was the cosy miniatures fair in Vaassen.


There I saw Gerrit van Werven again with his wonderful woodturning miniatures, of whom I bought some miniature pieces in wood and alabaster last year. Now he had made some new turning works made of acrylics. 

Hier zie je de lamp met een lichtje erin. Kijk die mooie oranje gloed eens, het lijkt wel vuur! Het draadje kan ook weggewerkt worden in een meubel of zo als de lamp een definitieve plaats krijgt.

Here you see the lamp with a light bulb in it. Look at that nice orange glow, it seems like fire! The wire can be hidden in a piece of furniture when it is placed definitely.

Foto hier onder: lamp van bovenaf gezien

Picture below: lamp seen from above


Ik heb 2 acryl vazen, een houten pot en platte schaal van hem gekocht en Gerrit beloofd om eens wat werk van hem te tonen op mijn blog en heb er wat zelf gemaakte bloemen in gezet, ik hoop dat hij het mooi vindt.
Gerrit heeft ook een Picasa website, hier is de link: https://plus.google.com/photos/108503189778604577046/albums?banner=pwa

I bought 2 acrylic vases, a wooden pot and flat dish of him and I promised Gerrit to show some of his work on my blog. I put some self made flowers in the vases and self made fruit on the fruit bowl, I hope he likes it.
Gerrit has a Picasa website, here is the link: https://plus.google.com/photos/108503189778604577046/albums?banner=pwa


De oranje vaas is tevens te gebruiken als lamp! Gerrit, wat een vondst: nu heb ik een lamp én een vaas in één :D!! Ik vond het ook wel leuk om de brandende  lamp met mijn nieuwe chrysanthen met eikenbladeren erin te laten zien, maar niet nadat ik de brandweer stand by had ingeroepen ;)! 
Dát is natuurlijk niet de bedoeling van dit kunstwerk in verband met brandgevaar, maar ik vond dit effect té mooi om het niet aan jullie te laten zien ;)!!

The orange vase can also be used as a lamp! Gerrit, what a find: now I have a lamp ánd a vase in one: D! I thought it would be nice to show the burning lamp together with my new chrysanthemums with oak leaves in it, but I didn’t do that after I called the fire brigade to be standby ;)! 
Because there is a danger of fire and that is not the intention of this piece of art, but I found this effect too nice for not to show to you all ;)!


Met een vlindernetje heb ik de laatste vlindertjes van deze zomer gevangen en…….weer vrijgelaten natuurlijk ;! 
Een hele fijne week toegewenst,


With a butterfly net I caught the last butterflies of this summer and…….released them of course ;!
Have a nice week, 

Ilona

zaterdag 8 september 2012

Vliegenzwammen / Fly agarics


De metereologische zomer is afgelopen, de herfst is van start gegaan, ondanks het mooie zomerweer van de afgelopen week. Lopend door bos en veld heb ik al diverse paddenstoelen gezien. Ook de vliegenzwammen, onderaan de stam van wat berken hier in de buurt; ieder jaar staan ze daar weer.

The meteorological summer is over, autumn has started, despite the beautiful summer weather of the past week. Walking through woods and fields, I have seen various mushrooms. The fly agarics, down the trunk of a couple of birches around here; every year they are there again.
De vliegenzwam komt in de lage landen algemeen voor. Het eten ervan kan leiden tot vergiftigingsverschijnselen, maar de ernst hiervan valt meestal mee.
Vliegenzwammen groeien vaak in nauwe associatie (symbiose) met berk, tamme kastanje, eik, den, beuk en spar. 

The fly agarics are common in the low lands. Eating it can cause poisoning, but mostly it’s not severe. Fly agarics grow often in close association (symbiosis) with birch, chestnut, oak, pine, beech and fir.
De bekendste verschijningsvorm van de vliegenzwam is een donkerrode hoed met witte stippen. De witte stippen zijn restanten van het algeheel omhulsel, waarin de paddenstoel 'opgesloten' zat, voordat hij uit de grond omhoog kwam. Deze spoelen bij regenachtig weer vrij snel van de hoed. De kleur van de hoed is echter variabel en kan variëren van rood tot oranje met gele tinten. De hoed wordt 5-15 cm breed. Het vlees, de plaatjes en sporen  zijn wit. Op de witte steel zit meestal een duidelijke ring en aan de onderkant een (vlokkige) beurs. Vliegenzwammen kunnen voorkomen vanaf juli tot en met de late herfst, met een hoogtepunt rond eind augustus.

The most famous appearance of the fly agaric is a dark red hat with white dots. The white dots are remnants of the overall shell, in which the mushroom 'trapped' was, before he came up out of the ground. These dots coils during rainy weather fairly quickly from the hat. The color of the hat is variable and can range from red to orange with yellow shades. The cap is 5-15 cm wide. The meat, the plates and spores are white. On the white stem is usually a clear ring and the bottom a (flaky) wallet. Flying agarics can occur from July to late autumn, with a peak around the end of August.
De vliegenzwam wordt ook wel genoemd als ingrediënt van heksenzalf, (voor de heksenfans onder ons :D) zie hier:  http://nl.wikipedia.org/wiki/Heksenzalf
Hier zijn mijn miniatuur vliegenzwammen en een paar boleten liggend in een aantal zelfgemaakte herfstbladeren. 
The fly agaric is also mentioned as an ingredient of “witch ointment”, (for the witches fans among us :D) see here: http://en.wikipedia.org/wiki/Flying_ointment
Here are my miniature fly agarics and a couple of boletes lying in some homemade autumn leaves.Als je goed kijkt, zie je misschien wel een kaboutertje ergens tussen? ;)
Fijn weekend,
 If you look closely you might see a goblin somewhere between? ;)
Have a nice weekend,

Ilona
zondag 2 september 2012

Bezige bijen en honing / Busy bees and honey


Ik ben met een “geheim” karwei bezig, waardoor ik op een zijspoor belandde (wie van ons is dat nooit ;)!). Ineens kwam ik namelijk op het idee om een oude verweerde bijenkast te maken. Op het internet heb ik wat foto's van de binnenkant van zo’n bijenkast gevonden.
Bijen zijn altijd druk met verschillende taken binnen hun groep, oftewel bijenvolk, waartoe ze behoren. Ze halen de nectar in hun omgeving uit de bloeiende planten/bloemen en brengen dat naar hun bijenkorf of –kast. 

 I am busy with a “secret” job, whereby I was sidetracked (whoever isn't ;)!?). Suddenly I got the idea to make an old weathered bee hive, well, it is not exactly a hive, but a kind of cabinet(?) for bees (can someone tell me the correct word for it in English?). On the internet I found some pictures of the inside of this kind of “cabinet”.
Bees are always busy with various tasks within their group (this is called a bees folk), to which they belong. They collect the nectar in their environment from the flowering plants/flowers and bring it to their bee hive or cabinet. Onderin op het aanvliegplankje kruipen de bijen via twee kleine pleetjes in de bijenkast (zie de rode cirkeltjes). Op het loden dakje zitten korstmossen.

At the bottom is a shelf for the bees to land on and with two little holes (in the red circles). The bees are crawling inside the cabinet through these holes. On the lead roof are some lichens.


Om de honingraten uit de kast te kunnen halen, blaast de imker wat rook (met een speciaal apparaat) in de kast om de bijen te bedaren en de kast open te kunnen maken. Daarna kan hij de honing van de raten halen.   

To take the honeycombs out of the bee hive, the beekeeper blows some smoke (with a kind of bellows) into the hive, to calm the bees and to open the hive. After that he calmly collects the honey of the honeycombs.  Deze imker heeft zijn favoriete boek mee naar buiten genomen, hij heeft er honing/-vlekken op geknoeid ;)! Honing is er in vele soorten, het is gezond (ook voor beren ;)) en ik vind ze allemaal lekker!
Fijne zondagavond en week,

This beekeeper has taken his favorite book to outside, he has tampered some honey /-stains on it ;)! 
There are a many types of honey, it is healthy (including for bears ;)) and I find them all delicious! 
Have a nice sunday evening and week,

Ilona