my e-mailaddress

vrijdag 29 november 2019

Bam bam bam… / Chop chop chop…


…de gehele dag klonk gisteren het geluid van een hakbijl op het erf van opa, en vanmorgen ging hij weer verder. De voorraad haardhout moest aangevuld worden, voordat de winter komt.

…yesterday we have heard the whole day the noise of an ax on the farmyard of grandpa, and this morning he continued. The stock of firewood had to be replenished before the winter comes.


Hij werkt zich met de grote hakbijl zo door een stapel hout, stapelt het netjes op de kruiwagen om het daarna in zijn kapschuurtje droog op te bergen.

He works with a large ax through a large pile of wood, stacks it neatly on the wheelbarrow and then stores it dry in his traditional farm shed.Beide bijlen zijn jaren geleden op een beurs gekocht, bij Puppenwelt Wengen, de stelen zijn prachtig vormgegeven en de ijzeren bijlen zijn echt scherp.

Both axes were purchased years ago, of Puppenwelt Wengen during a miniatures show, the stems are beautifully designed and the iron of the axes is really sharp.Het hout heb ik gekocht bij een drogisterij, het is vrij hard en heeft een mooie fijne vezel. Ik weet niet wat voor houtsoort het is, maar het is perfect voor 1:12 haardhout. Het was bedoeld als decoratie voor een natuurlijke kerst, nou, dat is het nu ook, alleen niet zoals het bedoeld werd waarschijnlijk ;O.

I bought the wood at a drugstore, it is fairly hard and has a nice fine fiber. I don’t know what sort of wood it is, but it’s perfect for 1:12 firewood. It was intended as material for natural Christmas decoration, well, in a way it is now, but probably not as it was meant to be ;O.
Met een rode boerenzakdoek wist hij zich het voorhoofd droog van het zweet, hangt zijn pet even te drogen en recht zijn pijnlijke rug. Tegelijk kijkt hij even over de weilanden heen naar een ‘noaber’ (buurman op het platteland), waar ‘reuring’ (beweging) te zien is op het erf.
Mensen, die op het platteland wonen, doen nog steeds sociale controle zodat men zich er veilig voelt. Ook hier, in mijn regio, gebeurt dat nog steeds.

With a specific red handkerchief, often used by farmers, he wipes off his sweat of his forehead, hangs out his cap to dry, and straightened his aching back. At the same time, he looks over the meadows for a "noaber" (Dutch dialect word for neighbor in the countryside), where he sees some "commotion" (movement) in the farmyard.
People, who here live in the countryside still do social control so that they feel safe there. This is still happening here, in my region.


Opa heeft tijdens zijn rustpauze ook even gekeken of de egelmand nog ‘bewoond’ werd, en ja hoor, er ligt zowaar een egeltje in om zijn winterslaap te doen (de egelmand is jaren geleden al door mij gemaakt). Opa had er een paar weken geleden al wat takken en dor blad overheen gelegd, zodat het een warm welkom was voor eventuele egels, die daar een winterslaapje wilde gaan doen.
Waarschijnlijk had het beestje geen last van het gehak van de zware bijl ;O.

During his break, Grandpa also carefully checked whether the hedgehog basket was still 'inhabited', and yesss, in it there was a hedgehog, to do its hibernation (this (hibernation) basket for hedgehogs was made by me years ago). A few weeks ago, Grandpa had already put some branches and dry leaves over it, so that it was a warm welcome for any eventual hedgehog, who wanted to do a hibernation in there.
Probably this hedgehog wasn't bothered by the sound of the heavy chopping of the ax ;O.

Na een laatste blik op de ‘noaber’ om te zien of alles daar in orde is, zet opa zijn pet weer op, wrijft nog even op zijn rug en gaat verder met houtblokken opstapelen op de kruiwagen…..hij weet: oma wacht binnen met koffie :).

After a last look at the 'noaber' (neighbor) to see everything was allright over there, grandpa puts on his cap again, rubs his aching spine for a little while and continues to pile up logs on the wheelbarrow ... he knows: grandma is waiting inside with warm coffee :).Afgelopen week heeft het hier, in mijn regio, eindelijk eens flink door geregend, want er is hier nog steeds een neerslagtekort van vele milliliters. Er groeit bijna geen gras, de koeien lopen om die reden nog steeds buiten en de boeren hebben bijna elk perceel wat na oogsten vrij kwam ingezaaid met gras. Zodat ze komend voorjaar niet weer zonder gras voor hun vee komen te zitten.
Vanwege familie omstandigheden heb ik nog steeds geen nieuwe miniaturen om te laten zien. Daarom laat ik hier op mijn blog wat kleine dingen over mijn miniatuur boerderij (nog steeds in aanbouw) zien.
Bedankt voor jullie fijne reacties, voor wie het viert: Happy Thanksgiving, fijn weekend!

Last week it finally rained heavily here, in my region, because there is still a rainfall deficit of many milliliters. Almost no grass is growing, for this reason the cows are still walking outside, which is quite late for this season and the farmers have sown grass on almost every parcel that became free after harvesting. So that they will not be without grass again for their cattle next spring.
Due to family cicumstances I still haven’t made new miniatures to show you here. Therefore I show you some smaller things of my miniature farm (under construction) on my blog.
Thank you for your kind comments, for who celebrates: Happy Thanksgiving, have a nice weekend everyone!

Ilona

vrijdag 22 november 2019

De ruggengraat van een huis / The spine of a houseElk gebouw heeft gebinten nodig, anders zakt het in elkaar, dus ook mijn miniatuur boerderij heeft gebinten nodig. En omdat deze eikenhouten gebinten in het stallengedeelte van de boerderij van mijn grootouders deels goed zichtbaar waren, besloot ik deze ook in miniatuur te maken.
Ik wil deze miniatuur boerderij min of meer ook op de traditionele wijze bouwen, die hier (ruim 100 jaar geleden) in Oost-Nederland gebruikelijk was, dus hiervoor was wat onderzoek nodig.
Afgelopen zomer zag ik tijdens een fietstocht dat er ergens in mijn regio een oud boerderijtje half gesloopt was met de bedoeling om het daarna, op de oude traditionele wijze, weer op te bouwen. De metershoge ribben/gebinten van de kleine boerderij waren “eventjes” apart gelegd in een weiland vlakbij. Helaas lag het toch nog iets te ver van de weg af om het goed te kunnen fotograferen, maar als je goed kijkt, kun je ze op de foto toch nog zien (rode pijl).

Every building needs crossbeams, otherwise it collapses, so my miniature farm also needs crossbeams. And because in the stable area of my grandparents' farm these oak wooden crossbeams were partly visible, I decided to make them also in miniature.
I also want to build this miniature farm more or less in the traditional way that was used here (more than 100 years ago) in the east of the Netherlands, so some research was needed.
Last summer I saw during a bike ride that somewhere in my region an old farmhouse was half pulled down with the intention to rebuild it on the old, traditional way. The meters high ribs/crossbeams of the small farm were "set aside" for a while in a meadow nearby. Unfortunately it was still a bit too far from the road to be able to take a good picture, but if you look closely, you can still see them in the photo (red arrow).Vroeger werden deze gebinten door een timmerman vroeger ter plaatse vervaardigd uit vooraf geselecteerd (eiken)hout en als het zover was, werden ze opgetild/geduwd met een aantal oersterke, gespierde mannen, zie foto’s.

In the past, these big crossbeams were made out of preselected (oak)wood by a carpenter on the building site and, when the time came, they were pushed/lifted in place with a number of extremely strong, muscular men, see photos.Ik ben begonnen met een balkje van blasahout, 3x3 cm, en met een hobbymes heb ik het zo bewerkt dat het een oude eikenhouten dikke balk lijkt. Het lijkt een snel karweitje, maar dat viel nog tegen, ondanks dat het lekker “hakwerk” was ;O.

I started with a beam of balsa wood, 3x3 cm, and I edited with a hobby knife so it seems to be like an old oak wooden beam. It seems a quick job, but it was not, allthough it was nice to do the “chopping” work ;O.


Voordat ik het hakwerk deed, heb ik eerst even gekeken of ik met mijn acrylverf wel het gewenste effect van eikenhout kon krijgen, maar dat was geen probleem.

Before I started chopping, I firstly checked if I could use my acrylic paint for getting the desired effect of oak wood, but that was no problem.Na het hakken ben ik begonnen met dunne, zeer waterige laagjes acrylverf aan te brengen, eerst in gele oker naar steeds donkerder bruine tint toe. Ik heb goed opgelet om de gaten onderin de balk goed vol te stoppen met verdunde verf, want die gaten blijven na de bouw zichtbaar!

After chopping, I started applying thin, very watery layers of acrylic paint, first in yellow ocher towards an increasingly more dark brown shade. I paid good attention to filling in the holes at the bottom of the beam with diluted paint, because those holes remain visible after construction!


Toen was het tijd om een zogenaamde poer te metselen, hierop komt de zware eiken balk te staan. Om te voorkomen dat die balk in de grond verzakt, of ging rotten in de grond, werd die op een poer gezet.

Then it was time to build/construct a so-called "poer" (it’s a sort of masoned base, but I don’t know the English word for this), on which the heavy oak beam will be placed. To prevent the beam from sinking into the ground, or will get rotting in the ground, it was set on a masoned brick base.


Met een hobbymes heb ik uit de vloer van de koestal een stukje van 3x3 cm uit het MDF gehaald, hier komt die grote balk te staan. Daarna heb ik een dun stukje grijs karton genomen van 3x3 cm om daarop met miniatuur baksteentjes (gekocht van Ashtown Miniatures, of kerstwebshop.nl) de poer te bouwen. Ook omdat ik denk dat het karton beter zal blijven plakken dan die baksteentjes….

With a hobby knife I'd cut a small piece of 3x3 cm out of the floor of the cow stable, hereon the big beam will be placed. After than I took a thin small piece of card board, of 3x3 cm, for building the base with miniature bricks (bought of Ashtown, kerstwebshop.nl). Also, because I assume that the cardboard will better stick than the bricks....


De bakstenen liggen in een speciaal patroon en om ze aan elkaar te “metselen”, heb ik grijskleurige allesvuller (DHZ) gebruikt, gemengd met lijm en lichtgrijze krijtverf.

The bricks were laid down in a special pattern and to lay them, I used a grey colored filler (DIY), mixed with glue and light grey colored chalkpaint.


Ik heb ooit een oude tandarts tool gekregen van mijn tandarts en ik dacht hiermee netjes te kunnen metselen/vullen, maar dat viel erg tegen. Omdat er in de echte koestal tegen die ene zichtbare poer ook nogal wat cement te zien was, had ik het  in eerste instantie maar zo gelaten.

I’ve ever got an old tool of my dentist and I thought it would work very neat during the build of the bricks, but it didn’t. Because in the real cow stable also was visible one base with lots of cement, I left it like that in first instance.
Maar ik moest toch wàt doen om die poer te maken, dus heb ik lekker alle gaatjes tussen de baksteentjes vol zitten kliederen en toen zag de poer er zo uit.

But I had to do something to make this base, so I made a mess during filling in all those tiny gaps and than the base looked like this.Tenslotte moest ik nog een eiken zogenaamd kussen maken dat op de poer werd gelegd om te voorkomen dat het vocht uit de vochtige stenen in de eiken balk trok.

Finally I had to make a so-called 'cushion' (made of oakwood) that was placed on top of the masoned base, to prevent the moisture from pulling out of the damp stones in the oak beam.Ondertussen had ik bedacht hoe ik de poer weer toonbaar kon krijgen: met mijn Dremel ;). Daarna zag de poer er zó uit, beter dan ik gedroomd had!

Meanwhile I thought out how I could cleaned again the dirty base again: using my Dremel ;). After that the base looked like this, way better than I dreamed of!

Even kijken of het past…
Let’s see if it fits…


Ja, past precies, mooi, weer iets klaar nu!
Dank voor jullie fijne reacties, een heel fijn weekend toegewenst!

Yes, it fits perfectly, good, another thing is now ready!
Thank you for your kind comments, have a very nice weekend!

Ilona

vrijdag 15 november 2019

“Getrokken” vensterglas / “Pulled” window pane glass

Zoals jullie waarschijnlijk al gemerkt hebben wil ik, terwijl ik met heel andere dingen druk bezig ben, toch hier wat dingen over de bouw van mijn miniatuur boerderij op mijn blog posten.
Dit keer over het maken van de vensterruiten voor de gietijzeren stalramen in het achterste gedeelte van de miniatuur boerderij (van mijn grootouders). Deze foto laat zien wat je ziet als je door zo’n specifiek raam naar binnen kijkt in een boerderij van voor WOI…

As you all probably have noticed already, I'm posting about subjects regarding the build of my miniature farm on my blog, whilst in fact I’m now very busy with quite other things.
This time about the making of window panes for the cast iron windows in the rear part of the miniature farm (of my grandparents). This picture shows what you'll see, when you look through such a specific window to the interior of the farm, which is built before WWI…


Even iets ter verduidelijking over het “getrokken glas”, ik citeer deze tekst die ik heb gevonden op het internet:
“In het begin van de 20ste eeuw heeft de Belgische ingenieur Émile Fourcault een nieuwe manier uitgevonden om glas machinaal te produceren. Fourcault stelde voor om het gesmolten glasmengsel door een zogenaamde “débiteuse” te trekken (een toestel met een gleuf in het midden, waardoor het glas naar boven toe werd getrokken), waardoor een lang verticaal glaslint ontstond. Terwijl het lint omhoog werd getrokken, koelde het af om uiteindelijk in vlakke stukken te worden versneden tot glasbladen. De getrokken glasbladen hadden vaak een golvend of gestreept oppervlak of kleine, ingesloten luchtbellen.
Zowel transparant getrokken glas, als floatglas, werden in de naoorlogse periode courant gebruikt voor ramen. Hoewel traditioneel getrokken glas van mindere kwaliteit was dan floatglas, werd het ook na de algemene doorbraak van floatglas in de jaren 1960 nog vaak toegepast. Het verschil tussen floatglas en getrokken glas is meestal duidelijk zichtbaar: artisanaal glas, of glas dat gemaakt werd met machines van de eerste generatie, zoals getrokken glas, vertoonde onvermijdelijk onvolkomenheden en strepen (wat weliswaar ook bijdraagt tot het specifieke karakter van het architecturale erfgoed), terwijl modern glas vanaf de jaren 1960 amper of geen vervormingen meer vertoonde”.

Here's a little clarification about the "pulled glass", I quote this text that I have found on the internet:
“At the beginning of the 20th century, the Belgian engineer Émile Fourcault invented a new way to produce glass mechanically. Fourcault suggested pulling the molten glass mixture through a so-called “débiteuse” (a device with a slit in the middle that pulled the glass upwards), creating a long vertical glass ribbon. As the ribbon was pulled up, it cooled down to eventually be cut into flat pieces into glass sheets. These pulled glass sheets often had a wavy or striped surface or small, enclosed air bubbles.
Both transparent drawn glass and float glass were commonly used for windows in the post-war period of WWI. Although traditionally drawn glass was of lesser quality than float glass, it was still often used after the general breakthrough of float glass in the 1960s. The difference between float glass and drawn glass is usually clearly visible: artisan glass, or glass made with first-generation machines, such as drawn glass, inevitably showed imperfections and streaks (although this also contributes to the specific character of the architectural heritage) , while modern glass from the 1960s hardly showed any distortions”.


Deze foto toont hoe mijn miniatuur boerenkeuken er nog steeds uit ziet, er is sindsdien nog niets aan gedaan omdat ik verder moest gaan werken aan opdrachten voor de afgelopen show.

This photo shows how my miniature farmhouse kitchen still looks, nothing has been done since then because I had to continue working on commissions for the last show.
Ik heb op internet tekeningen gevonden van dit soort specifieke stalramen, die heb ik uitgeprint en met een Pritt stift op stevig papier geplakt. Na zeer goed laten drogen heb ik de ramen (met iets extra papier eromheen) uitgesneden met een scherp lancetmesje. 
Per raam heb ik twee delen uit papier gesneden en daartussen heb ik een transparant polystyreen sheet (gekocht in modelbouwwinkel) geplakt. Hier en daar is het snijvlak van het papier niet helemaal recht, maar dat maakt het nog meer authentiek, toch ;O?!

On the internet I’ve found this type of Dutch specific windows for stables, which I’ve printed out and than I glued them with Pritt glue on sturdy paper. After letting these dry very well, I've cut out the windows (with some extra paper surrounding) with a sharp lancet knife. 
For each window I cut two parts from paper and inbetween these paper window parts I glued a transparent polystyrene sheet (purchased in a model store). Here and there, the cutting edge of the paper is not completely straight, but that makes it even more authentic, isn't it ;O?!


Nu over hoe ik dat specifieke effect (golvend of gestreept oppervlak of kleine, ingesloten luchtbellen) van dit soort vooroorlogse glas heb gemaakt.
Ik heb hiervoor vernis gebruikt op hars basis, het ruikt enorm sterk en het moet in een goed geventileerde ruimte gedaan worden, anders lig je zo met je neus OP de ruitjes, en dàt kunnen we niet hebben, toch ;)?

Now about how I made that specific effect (wavy, or striped surface, or small enclosed air bubbles) of this kind of old glass from before WWI.
For this job I used varnish on a resin basis, it smells enormously strong and it has to be done in a well-ventilated room, otherwise you will lie in no time with your nose ON the windows, and we can't have that, anyway ;)?


Hier kun je het van dichterbij zien (de vernis is nog nat).
Here, you can see it closer by (the varnish is still wet).Om het juiste effect te bepalen en niet te véél laagjes toe te passen, na zoveel pietepeuterig én eindeloos snijwerk, heb ik een sfeerplaatje gezocht uit een magazine. Hier heb ik het raampje voor gehouden om te zien wat het effect was geworden: TOP, dus ik ben tevreden!

For determining the wished effect and not putting too much layers of varnish after so much meticulous and endless cutting work, I looked in a magazine for an atmospherical picture. Here I’ve held the window in front of this picture to see what effect I got: GOOD, so I’m satisfied!Daarna ben ik verder gaan snijden aan nog meer kleinere stalraampjes, voor in het stallengedeelte.
Natuurlijk herinnerde ik me vanuit mijn jeugd die paar kapotte raampjes waar een bosje stro ingestopt was tegen de tocht, glas vervangen was duur…
Dank voor jullie fijne reacties, allemaal een fijn weekend toegewenst!

After then I continued cutting more smaller windows for the part with the farm stables.
Of course I did remember me from my childhood those few broken windows in the stables, where in was put a bundle of straw against the draft, replacing window panes was expensive…
Thank you for your kind comments, have a nice weekend!
                     
Ilona

zondag 10 november 2019

Lekker warm / Nicely warm


Zoals jullie weten heb ik afgelopen voorjaar aan mijn miniatuur boerderij gewerkt. In maart ben ik met het stallengedeelte van de boerderij bezig geweest (het is overigens nog steeds niet klaar), waaronder de varkensstal. Het toeval wilde dat ik bij de kringloopwinkel een oud zakje met een soort strobosjes vond, vermoedelijk was het sisalvezel. Dat leek mij uitermate geschikt om stro van te maken…

As you all know I worked on my miniature farm during last spring. Last March I've been busy with the stable part of the farm (by the way, it's still not ready yet), including the pigsty. Coincidentally, I found a small plastic bag with a sort of tufts of straw at the thrift store, presumably it was sisal fiber. I thought that would be very suitable for making straw…


Nadat ik het thuis uit de verkleurde verpakking haalde, bleek het te licht van kleur te zijn, dus moest het ‘gekleurd’ worden, maar hoe en met wat?

After I removed it from the discolored packaging at home, it turned out to be too light in color, so it had to be "dyed", but how and with what?
Ik heb het stro eerst gekleurd met gewone thee, maar dat pakte niet echt op het materiaal. Na wat zoeken in mijn voorraadkast kwam ik een pakje thee tegen dat ik ooit van Birgit cadeau had gekregen. Het was heerlijke kruidenthee, maar mijn keel kon het niet goed verdragen. Ik had het nog steeds bewaard en dacht dat ik hiermee mijn bos stro kon kleuren. Dàt klopte, het werkte, en het stro rook na de behandeling heerlijk naar kruiden ;O!!

At first I dyed the straw with common tea, but the color didn’t get suck on the material. After some searchig in my storing cabinet I came across a box of herb tea, which I’ve ever got as a gift from Birgit. The tea tasted delicious, but my throat couldn’t endure it very much. But I'd still kept it and thought that it was nice for coloring my bunch of straw. It worked fine, and the good thing was that the straw smelled after the treatment delicious after the herbs ;O!!Toen kwam het ergste: het materiaal was schijnbaar bewerkt met iets, ik heb géén idee wat erop zat. Maar ik moest elk sprietje stro helemaal schoonschrapen met mijn pincet, het leek wel een soort zetmeel, of laagje papier. Het was er in ieder geval niet gemakkelijk af te vegen, MAAR…..

Than came the worst part: the material had been edited with something, I don’t know what it was. But using my tweezers I had to scrape off every tiny blade of straw. It seemed it was a sort of starch, or a thin layer of paper. Anyhow, it wasn’t easy to wipe off, BUT…..


…..ik had eindelijk vers stro voor mijn mini varkens, die kunnen nu lekker warm de winter door J!!
Dank voor jullie fijne reacties, een hele fijne week toegewenst!

…..I finally got fresh straw for my miniature pigs, who now will get a nicely warm winter J!!
Thank you for your kind comments, have a nice week!

Ilona