my e-mailaddress

dinsdag 6 april 2021

Jaaa, ik weet dat ’t saai is..… / Yes, I know it’s boring…..

….maar hier is het voorlopig laatste deel over het maken van dit schuifraam.
In het echte leven worden dit soort schuiframen d.m.v. gewichten en een raamtouw (bevestigd aan het schuivende deel) omhoog geschoven. De gewichten zijn verwerkt in het kozijn, waarin een holte zit waardoor de gewichten op en neer kunnen bewegen. Ondanks dat het voor mij niet mogelijk is om deze zware gewichten in miniatuur te maken, heb ik het kozijn tóch met latten afgetimmerd, zoals dat ook in het echte leven het geval is. Alle latten en vensterbank liggen nog los, niets is vastgelijmd want dat kan pas als de aangrenzende woonkamer/buitenmuur ook klaar zijn.
 
….but for now here is the last part of making this sash window.
In real life, these types of sliding windows are closed and opened by means of weights and a special rope for the window (attached to the sliding part). The weights are incorporated in the window frame, which has a cavity that allows the weights to move up and down. Because it is not possible for me to create these heavy weights in miniature, I still finished the window frame with slats, as this is actually done in real life.
All slats and windowsill are still loose, nothing is glued down yet because that is only possible when the adjoining living room/outside wall are also ready.

Toen ik het kozijn met afdeklatjes wilde afwerken, merkte ik echter een fout op. Ik had de binnenkant van dit hele raam wit geschilderd, wat dom :O!! Ik heb namelijk ’n paar foto’s van deze ramen, weliswaar in slechte kwaliteit, maar hier op is duidelijk te zien dat de binnenkant van alle ramen gevernist zijn en niet wit geschilderd. Ach ja, kan gebeuren, dan is dit gewoon het eerste raam dat (na 50 jaar trouwe dienst) wordt vervangen door een nieuwe, toch 😉?!
 
However, when I wanted to finish the frame for the slat finish, I noticed that I made a mistake. I painted this whole window white on the inside, how stupid :O!! Because I have a few pictures of these windows, although in poor quality, but here you can clearly see that the inside of all windows are varnished and not painted white. Ah well, can happen, then this is just the first window that is replaced by a new one (after 50 years of loyal service), right 😉?!


Als afwerking van smalle latjes heb ik gebruik gemaakt van een houten jaloezie, die hele fijne lamelletjes van 5 mm breed bevatte. Ik heb deze jaloezie vele jaren geleden gevonden in de kringloopwinkel, ik denk dat het zacht lindenhout is en zag er toen al direct mogelijkheden voor.
Met een houtsnijder heb ik de latjes haaks gesneden. De houtsnijder was al jaren niet meer gebruikt, dus tijdens gebruik kwam ik er tijdens het hout plaatsen achter dat het mesje in de hendel (boven) knap scherp was. Ik had het amper geraakt toen er al een ‘ongelukje’ had plaats gevonden voordat ik opmerkte dat er een snee in mijn vinger zat. Och jee 😱, ook dat nog, lesje geleerd: hout snijden en géén vingers, gauw een pleister erop, en klaar!

 
As a finish with small slats I used a wooden venetian blind, which contained very fine slaths of 5 mm wide. Many years ago I found this wooden blind in the thrift store, I guess it's soft lime wood and right then I directly saw opportunities for using it for mini work.
Using a woodchopper for minis I've cut the slats at right angles. The woodchopper had not been used for years, so while using it I found out during the placement of the wooden slat that the knife in the handle (above) was pretty sharp. I had barely hit it when a 'little acciden' had already occurred before I noticed there was quite a cut on my finger. Oh dear 😱, another accident, lesson learned: chopping wood and no fingers, I quickly put on a band aid, and done!De stijlen van het raamkozijn rusten op een zandstenen vensterbank, die ik heb nagebootst met grijze/beige krijtverf op het hout. Ik werk de vensterbank nog netter af als de ramen op hun definitieve plaats worden ingezet en vast gelijmd. Voordat ik het zou vergeten heb ik de binnenkant van de deklatjes, nadat ze wit geschilderd waren en goed gedroogd, ook ingesmeerd met kaarsvet.

The standing posts of the windowframe rest on a sandstone windowsill, which I imitated by painting the wood with gray/beige chalk paint. I'll finish the windowsill even more neatly when the windows are put in their final position and glued. Before I would forget, after they had been painted white and dried well, I also smeared some candle wax on the inside of the covering slats.Het vensterbankje aan de binnenkant is gemaakt van een ‘hardhouten’ latje ooit gekocht op een miniaturenbeurs. De afwerklatjes en vensterbank zijn met een heel dun laagje gebeitst in eiken kleur.
Het raam kan nog niet op zijn plaats gelijmd worden want dan moet de aangrenzende woonkamer ook klaar zijn, dus ik hoop dat het onderste deel van het raam, na afwerking, écht kan schuiven.
 
The windowsill on the inside is made from a ‘hardwood’ slat which I once bought at a miniature fair. The finishing slats and windowsill are stained with a very thin layer, in oak color.
The window cannot be glued in place yet because then the adjoining living room must also be ready, so I hope that the bottom part of the window can really slide after finishing.De raamgrepen zijn gekocht, ik weet niet meer van welk merk. Ze waren goudkleurig en ik heb ze met nagellak wit geschilderd. Afgeknipte kopspelden dienen als ‘schroef’ en ze zijn vastgezet met secondenlijm.
 
The handles for the window were bought, I don't remember what brand they are. They were gold colored and I painted them white with nail polish. Clipped pins serve as 'screws' and have been secured with superglue.

Birgit vroeg mij in een reactie op mijn vorige blogbericht om een paar foto’s van mini Oma en Kleine Ikke, die samen uit het raam zwaaien, nou, dan moet ik eerst iets uitleggen voordat ik dat doe. Dit raam is korter en smaller dan de andere ramen omdat er een  verschil is in hoogte van de vloer van de opkamer. Dus dit raam zit ongeveer op 25 cm boven de vloer van deze kamer (zie foto boven). Dus dat betekent dat mini Oma plat op de grond moet gaan liggen om dan ergens boven haar hoofd een arm naar buiten te steken en te gaan zwaaien…??

Birgit left a comment on my previous post inwhich she asked Grandma and Little Me waving out of the window, well, than I have to explain something before I do this. This particular window is shorter and more narrow than the other windows because of the difference in height of the floor is for the up stairs room. So, this window is about 25 cm above the floor of this room (see above picture). So, that means mini Grandma had to lie down flat on the floor, putting an arm above her head, and than stick an arm outside the window just for waving…??
Ik denk dat ik  dit écht niet kan vragen van mijn mini Oma, die ver in de zestig was en zwaar diabetes was. Maar ik vond het idee van Birgit leuk, dus ik dacht laten we wat foto’s maken van haar en Kleine Ikke, maar dan aan de buitenkant voor dit raam 😊.

Maar als deze kant van de boerderij klaar is, inclusief de ramen, dan zal ik nieuwe foto’s maken zodat jullie hen van binnen voor het raam kunnen zien, oké??
 
I really can’t ask this of my mini Gradma, who was far in her sixties and suffered of severe diabetus. But I liked the idea of Birgit, so I thought: let’s make some pictures of her and Little Me at the outside of this window 😊.
But if when this side of the farmhouse will be finished, including the windows, I’ll make new pictures so you can see them inside for the window, deal??


Hierboven kunnen jullie ze nog eens samen zien, zo ziet de opkamer er tot nu toe van boven gezien uit. Alles zit vast getaped, nog niets is vastgelijmd.
Let op het zogenaamde 'koeraampje', meer hierover zie verderop in dit bericht.

Above you can see them together again, this is how the upstairs room looks like from above so far. Everything is taped together, nothing has been glued yet.
Pay attention to the so-called small 'cow window', more about this later in this blog post.

Ik heb nòg een foutje gemaakt: bij het uitzagen van het raamopening, heb ik geen rekening gehouden met de 4 mm dikke vloer. Gelukkig kan ik dit nog wel wegwerken maar het was een goede waarschuwing voor de rest van de bouw, want de bouwtekening die ik gemaakt heb, is meteen aangepast.
 
I still made another mistake: when sawing out the window opening, I did not take the 4 mm thick floor into account. Fortunately, I can still cover this up, but it was a good warning for the rest of the construction, because the construction drawing I made, was immediately adjusted.

(aan deze kant komt nog een muur / at this side there will be another wall)

Op deze zelfde foto (van de opkamer in wording) is ook het “koe raampje” te zien, dat is een raampje hoog in de muur dat uitkijkt op de koestal. Door de aanwezigheid van dit kleine raampje in de opkamer (= zijn slaapkamer) hoefde mijn Opa ’s nachts niet helemaal naar de stal te lopen om te zien hoe ver een koe was die ging kalven, of ziek was.

The same photo (of the up stairs room in progress) also shows the so-called "cow window" (literally translated from Dutch), a window high in the wall of the room on the stairs that overlooks the cowshed. The presence of this small window in the upstairs (=his bed)room meant that my grandfather did not have to walk all the way to the barn at night, to see how the situation of a cow was that was about to calve, or was sick.

Als laatste wil ik proberen om een zeer kort filmpje te uploaden, dan kunnen jullie zien dat het schuifraam echt werkt. Ik heb alleen geen idee of het korte filmpje ook op mijn blog werkt?? Ik heb dit nog nooit eerder gedaan dus….we zullen ’t gaan zien.
Blijf veilig en gezond, zorg goed voor elkaar en jezelf!
Dank voor jullie fijne reacties, allemaal een mooie week toegewenst.

 
Finally, I want to try to upload a very short movie, so you can see that the sash window really works. I just have no idea if this video also will work on my blog ?? I've never done this before so…we'll see what happens.
Stay safe and healthy, take care of each other and yourself!
Thank you for your kind comments, I wish you all a lovely week.

 
Ilona

14 opmerkingen:

Susi zei

Hoi Ilona! Het raam ziet er geweldig uit! Ik kan niet geloven hoe delicaat het is en hoe realistisch het eruit ziet, zo'n geweldig werk. Happy Tuesday!

Catherine zei

Hello Ilona ,
Je n’en reviens pas de votre rapidité pour construire cette fenêtre . Je n’ai jamais vraiment compris comment cela fonctionnait . Le résultat est très réussi . Est ce qu’en hollande ,on met aussi le lit devant les fenêtres comme aux états Unis ? Je suis toujours étonnée par cela .
Avec les fenêtres françaises , cela est impossible . C’est quelque chose de culturel j’imagine mais cela me parait si étrange .je ne comprends pas l’intérêt d’avoir son lit devant la fenêtre . Je verrai où vous mettrez le lit dans cette chambre . Cela m’a amusé d’imaginer la grand mère allongée au sol pour saluer quelqu’un par la fenêtre . J’ai toujours du mal à imaginer le résultat final . Je vais devoir me montrer patiente . Bonne continuation .
Je vous embrasse .

Rosethé zei

Ilona, ta fenêtre est très réussie. J'ai beaucoup de difficulté à me représenter une fenêtre s'ouvrant à l'aide de poids et de corde ...
Evite de couper tes doigts !
Bonne continuation, prends soin de toi !
Petite info météo : froid et ce matin, la neige est de retour.
Bises. Joce

Joc zei

Je trouve la fenêtre vraiment très réaliste, bien placée dans le mur et détaillée avec les petites poignées en bas.
La scène avec la petite fille dans les bras de sa grand-mère est très naturelle.

miniacollection zei

You did it, your window is wonderful and it was a very good idea to put a video to show us how it opens. You can really make everything in miniature. I love the pictures with your grandma and little you, they are very sweet.
Geneviève

Sheila zei

Ouch! Hope your finger is healing up nicely.

I love your window. I'm going to remember the nail polish trick too.

Isabel Ruiz zei

Me gusta mucho la ventana.

Drora's minimundo zei

The last word I'd say about your posts is boring, they never are, on the contrary, there's always something new to learn. I always wondered what keeps the sliding part of the window in place. Your window is really stunning. I also love to see little you and her granny behind the window. It's so cute. Birgit always makes great suggestions.
Hugs, Drora

Jodi Hippler zei

Just wonderful, Ilona! I love the window video - even the sound it makes is authentic! And the photos of Granny and little you are just heartwarming! 💗
The cow window is so smart - imagine how many cold, nighttime trips were made out to the cow barn before grandpa came up with this ingenious method! Seeing the walls up is making me so excited to see this amazing project progress!

Marilyn D. zei

Your window turned out beautifully, Ilona. I love the colour of your stain as well. And the picture of mini Ilona and her grandmother? Priceless. I am so enjoying the progress on this project. Hugs! - Marilyn

Daydreamer zei

Dear Ilona, once again you have made a perfect mini totally from "scratch"! And the video of it working is wonderful! (I don't know how to make videos attach to anything... my phone is way too old! LOL!)
I love the pictures of Little you and your Grandma admiring the window from outside and completely understand the problem of waving out the open window requiring gymnastics!
Over here we have some old houses that had tiny windows at the floor level just below the roof eaves on the side... they let in light but not much of a view! This farm house is really architecturally fascinating to me!
Stay healthy and keep making minis! :):)

PILAR6373 zei

Ilona, la ventana ha resultado perfecta, me gusta ver en el vídeo lo suavemente que se desliza y oír el sonido.
Que entrañable resulta veros a la abuela y a ti saludando desde la ventana, desde luego Birgit tuvo un bonito deseo.
La ventana de vaca, me parece de lo más inteligente, no tener que salir del calor de casa para ver lo que pasaba en la cuadra, la gente de los pueblos es muy inteligente y práctica!
Me encanta ver como éste fantástico proyecto avanza cada día!
Buena semana, cuidaros mucho.
Besos.

Contrastes-Rosa Mª zei

Me encanta esa ventana Llona, se ve perfecta en el video; el trasladar a estas escalas todos los elementos es muy difícil , comprendo porque suprimiste el sistema de pesas.
Espero que tu dedo se recupere pronto para continuar este precioso proyecto. La fotos de la abuela son encantadoras, me imagino ya el proyecto terminado con estos encantadores personajes. Cuídate mucho , besos

Fabiola zei

Big and little windows are fantastic. Thanks for the fantastic video, a great idea.
The scenes with grandma and little you are adorable.