my e-mailaddress





woensdag 24 juli 2013

Een beetje verkoeling / A little coolness

Zoals jullie weten heb ik een sneeuwpopbeertje, genaamd Schepje, in huis. Vanwege de hittegolf zat hij fijn koel in de koelkast, anders zou ik hem voor altijd kwijtraken met deze hitte ;)! Tijdens zijn verblijf in de koelkast zorgde mijn lieve dienstmeisje goed voor hem met liters extra koel water om te drinken. 
Dit is zijn tijdelijke verblijf van een degelijk Duits merk, Birgit :D!

As you all know I have a snowman bearie, his name is Schepje, in my house. Because of the heat wave he sat nicely cool in the fridge, otherwise I could loose him forever with this heat ;)! During his stay in the fridge my sweet maidservant took good care for him with lots of liters extra cool water to drink.
 This is his temporary residence of a solid German mark, Birgit :D!


Maar nu wilde hij er graag even uit voor een pauze. Ik vroeg hem wat ik hem voor wat verkoeling zou kunnen bieden, waarop dit charmante ventje al meteen een antwoord klaar had: met koud water spelen! Oké, zo gezegd zo gedaan!

But now he wanted to get out for a break. I asked him what I could offer him for some coolness, on which this charming guy immediately said: playing with cool water! Okay, no sooner said than done!


Nee, dit is NIET wat je denkt, want hij is heel braaf…
No, this is NOT what it seems like, because good as he is, he is……


…..…met de tuinslang plantjes water geven (ik zie nu dat hij niet eens is aangesloten op de kraan :D).

…...watering the plants with the garden hose (I now see that he even is not connected to the tap :D).


Natuurlijk gaat dat snel vervelen: steeds die tuinslang vasthouden en wachten totdat de planten genoeg water hebben gehad. Even kijken, wat zal er gebeuren, als ik omhoog in de lucht spuit, o jee,…….

 This is soon boring, of course: holding that garden hose and waiting until the plants have had enough water. Let’s see, what will happen, if I spray up in the air, oh my.......


……….gillende peuters bij de buren, die in hun eigen zwembadje/emmer zitten!! Zij hebben ook plezier met het water, heerlijk toch :D?!

……….screaming toddlers of the neighbours, who sit in their own small swimming pool/bucket!! They also have fun with the water, isn't that lovely :D?!

Ik wens iedereen, die het ook erg warm heeft, een beetje koelte toe en voor wie op vakantie gaat: goede reis!

For everyone, who also has to deal with this kind of hot weather, I wish a bit coolness and for who is going on a holiday: have a good journey!

Ilona

zaterdag 20 juli 2013

De poppenwas doen / Doing the dolls laundry

Het weerbericht spreekt van een hittegolf in Nederland voor de komende week………….poehee, dat wordt afzien voor mij! Maar mooi weer is wel prima om de poppen was te doen :D!

The weatherforecast says there is coming a heat wave in our country this coming week..............pffff, I absolutely can't stand the heat! But the nice weather is excellent for doing the laundry of doll clothes :D!


Voor de opdracht van modern speelgoed wilde ik een popje voor de poppenhuis peuters hebben. Ik had nog 2 hele kleine popjes ergens liggen, maar die lagen op hun buik en ik wilde er eentje, die op zijn ruggetje lag. Wat nu? Eerst heb ik wat moed verzameld vóór dat ik een beetje chirurgie op het popje heb toegepast, toen werd deze baby geboren: 3cm lang en ze weegt bijna niets! 
Zij was eigenlijk een "hij", maar met wat roze kleertjes aan werd hij een meisje :D!

For the penultimate commission of the modern toys I wanted to have a tiny doll for the dollshouse toddlers. I still had two tiny dolls in my stash, but their pose was lying on their bellies and I wanted one, who lay on its back. What to do? After I plucked up some courage before I did a little surgery on the doll, then this baby was born: length 3 cm and she weighs almost nothing! 
She actually was a "he", but with some pink clothes he became a girl :D!



De baby kreeg een luiertje uit de goed gevulde verzorgingstas aan en ik heb een roze jurkje gebreid / 
I took a diaper out of the well stocked babycare bag and wrapped the baby in a diaper and I knit a small pink dress


Daarna heb ik een poppenbedje gemaakt met hemeltje /
Than I made a dolls bed with canopy


Vroeger is het kleine kledingkastje nog van hun "moeder" geweest, zoals je kunt zien is er veel mee gespeeld!
In earlier days the small cabinet for the dolls clothes was of their "mother", as you can see she played a lot with it!


Ik heb het kastje gevuld met kleertjes van bijna 1 cm / I filled the cabinet with tiny clothes of nearly 1 cm.


Het poppenwagentje heb ik gemaakt van twee kipjes, het zijn laser cut woodsies. Nu kan pop ook mee naar buiten.
The doll carriage is made of two small hens, it are laser cut woodsies. The doll also can go outside now.


Een strijkijzertje en een strijkplankje hebben de moedertjes natuurlijk ook nodig!
Of course the dolls mothers will need a flatiron and a ironing board too!



Terwijl de was aan het drogen is, krijgen de peuters een lekker stukje van deze fantasie spekjestaart! Er staan 4 losse kaarsjes boven op met een gesuikerd berekopje, een hardroze suikerhart en twee klodders slagroom!

While the laundry dries, the toddlers get one piece of this "fantasty"-cake, which is made of “spekjes” (= a kind of marshmallow)! There are 4 small (loose) candles on top of it together with a sugar bear head, a hot pinksugar heart and two blobs whipped cream!

Ik vond het erg leuk om dit speelgoed te verzinnen en te maken, ik zal het missen ;)!
Vanwege de hittegolf zal ik de komende tijd veel binnen zitten, dan kan ik fijn jullie blogs bezoeken en lezen. Ik had er de laatste weken amper tijd voor :D! Ik wens iedereen toch een heerlijke warme zomer toe, geniet ervan!

I like it very much to invent and to make these toys, I’ll miss it ;)!
Because of the heat I’ll have to stay indoors this coming week, but I also will visit and read your blogs. I had not much time for this the last weeks :D! I still wish you all a nice and warm summer, enjoy it!

Ilona

zaterdag 13 juli 2013

Een “Indian” Summer? / An "Indian" Summer?

Het zomerweer laat hier in Nederland een temperatuur van rond de 20-25 o C zien op de thermometer: gewoon heerlijk :D!! De laatste weken heb ik toch nog aan wat opdrachten gewerkt, maar heb ik ook wat rust genomen. Ik ben absoluut geen zomermens, want als het maar iets warmer wordt, lig ik al snel op apegapen en dan voel ik me niet lekker. Nee, geef mij de winter maar :D!

Here in The Netherlands the summer weather shows a temperature of about 20-25 o C on the thermometer: just lovely :D!! The last weeks I still have worked on a few commissions, but I also took some rest. I’m absolutely not a summery person, because if it is getting a bit warmer, I feel quickly exhausted and not quite good. No, for me the winter is favorite :D!

Waarom ik dan over een “Indian” Summer begin? Nou, nadat ik al dat pastelkleurige speelgoed voor (poppenhuis)meisjes voor een opdracht had gemaakt, werd het tijd om eens wat speelgoed voor de jongens in vrolijke kleuren te maken.
Ik weet niet meer hoe het kwam, maar ik werd weer eens afgeleid en toen stond er een Indianentent voor poppenhuiskinderen op mijn tafel ;)!

Why I still am talking about an “Indian” Summer? Well, after I made all those pastel colored toys for (dollshouse)girls for a commission, it was time to make some toys for the boys in bright colors.
I don’t even know how it happened, but again I got sidetracked and then there stood a teepee for dollshouse kids on my table ;)! 



In de late avondzon / In the late evening sun


...en een kijkje binnenin / ....and a look inside


En als je daarmee bezig bent, kwamen er vanzelf ook wat dingen voor de jongens bij om mee te spelen: een vredespijp, een strijdbijl en wat pijlen met boog.

And whilst I was busy making the teepee I also got the idea of making a peace pipe, a poleaxe  and some arrows and a bow for the boys to play with. 



Maar om een indianentent te laten zien op je blog, terwijl je geen poppen voor de show hebt, dan moet je vindingrijk zijn! Dus vroeg ik Schepje om hulp, hij heeft er uren speelplezier mee gehad! Hij koos voor de kleurrijke hoofdtooi op zijn emmertje, de gewone liet hij links liggen……te saai ;)!

But how to show a teepee on your blog, while you haven’t the right dolls for the show, than you have to be inventive! So I asked Schepje to help me, he played many hours with a lot of fun! He chose the colorful headdress on his bucket, he left behind the normal one…….too dull ;)!

Kijk eens, wat gevaarlijk om dit te doen zonder "helm"! Dit zijn zijn eerste pogingen om te leren schieten met pijl en boog…..

Look here, how dangerous to do this without his "helmet"! This are his first attempts to learn how to shoot with arrow and bow……


…….de boog werkte als een soort boemerang, Cupido is er niks bij ;)! De pijlen voldoen zelfs aan de veiligheidsvoorschriften: ze hebben zuignapjes, die zo fijn aan je “vijand” blijven plakken, nadat je hem/haar geraakt hebt!
 Ik wens iedereen een fijn en "vredig" weekend :D!

……the bow worked like a kind of boomerang, Cupido can't do better ;)! The arrows even meet to the safety regulations: they have suction cups, which nicely stay to stick at your “enemy” after you have hit him/her!
I wish you all a nice and "peaceful" weekend :D!

Ilona

vrijdag 5 juli 2013

.....3,2,1,PING klaar!! / .....3,2,1,PING ready!!

In een magnetron kun je eten bereiden, maar je kunt er ook andere dingen mee doen. Je kunt er bijv. poppenhuismeubels in zetten om de lijmverbindingen los te maken. Tenminste dat heb ik ergens op een blog gelezen.
Deze afgelopen week had ik een “lijmprobleem”. Ik wilde iets in elkaar lijmen, maar dat wilde pertinent NIET plakken! Wat nu? Een magnetron kon me niet helpen ;)! Dus als laatste redmiddel heb ik een tubetje secondelijm gepakt om dit in elkaar te zetten:

You can prepare food in a micro wave, but you also can do other things with it. For example you can put a piece of dollshouse furniture in the micro wave for loosing the adhesive bondings. At least that is something I read on a blog.
This last week I had a "glue problem". I wanted to glue together a piece of dollshouse furniture, but the glue really REFUSED to stick on the wood! What to do now? A micro wave couldn't help me ;)! So as a last resort I desperately grabbed a tube of super glue to put together this:


Het keukentje is 9 x 9,1 cm groot /  The kitchen is 9 x 9,1 cm tall


Een paar weken geleden kreeg ik een foto toegestuurd van dit speelkeukentje met de vraag/opdracht om dit keukentje in miniatuur na te maken.
Eerst heb ik de maten op internet opgezocht, de verhoudingen uitgerekend en op papier omgezet in tekeningen. Daarna heb ik alle accessoires voor dit keukentje ontworpen en van Fimo klei gemaakt.
Voor de poppenhuiskindertjes wilde ik een speelkeukentje maken, waarvan de deurtjes open konden, maar daar slaagde ik niet in vanwege het lijmprobleem. Ik gebruikte vliegtuigtriplex is maar 0,8 mm dun en dat is te dun om op de kopse kanten te verlijmen. Jammer, want daardoor kon ik ook geen kleine scharnieren plaatsen.
Nadat het geverfd was en eindelijk in elkaar gelijmd was, heb ik het geheel gelakt met satijnglans vernis.

A few weeks ago someone sent me a picture of this kids play kitchen and she asked/commissioned me to make this kitchen in miniature.
Firstly I looked for the sizes on the internet, then I calculated the ratios of it and I converted into drawings. After that I designed all accessories for this small kitchen and I made them from Fimo clay.
For the dollshouse kids I wanted to make a play kitchen, of which the doors could open, but I did not succeed because of that nasty glue problem. The airplane plywood I used is only 0,8 mm thin and that is too thin for gluing on the crosscut ends. It was a pity because therefore I also couldn’t place small hinges.
After the kitchen was painted and finally was glued together, I painted the whole with a satin varnish.


Nadat het lijmprobleem was opgelost bleef ik “plakken in de lijm”: ik maakte stromend water uit de kraan van een nylon draadje en…….wat lijm ;)!!

After the glue problem was solved I stayed “stuck into the glue”: I made running water out of the tap from a nylon fiber and……….some glue ;)!!


Alle speelkeuken accessoires zijn zelf gemaakt van Fimo klei, behalve de koffiepot (laser cut woodsie) en een deel van de cupcake standaard. Die laatste is gemaakt van een Fimo klei bord en kommetje, een kettelstift met wat glaskraaltjes en een zijden strikje aan het hartvormige handvat.

All play kitchen accessories are self made from Fimo clay, except for the coffee pot (laser cut wood) and a part of the cupcake standard. This last one is made of a Fimo clay plate and bowl, an eye pin with some glass beads and a small silk bow at the heart shaped top.


Na al die plakproblemen had ik geen tijd meer om te koken, dus was een pizza salami met tomaat en zwarte olijfjes de beste oplossing. De pizza is zelfgemaakt van papierklei en de ingrediënten zijn van Fimo klei en Fimo vloeibaar. Zoals je kunt zien is het ruitje van de magnetron in de speelkeuken nog helemaal beslagen :D!!

After all those glue problems I really had not time to cook for dinner, so the solution was a pizza salami with tomato and black olives. The pizza is made of paper clay and the ingredients are selfmade of Fimo clay and Fimo liquid. As you can see the window of the microwave in the play kitchen is still completely fogged :D!!



Vanuit mijn speelkeukentje wens ik iedereen een heerlijk zonnig weekend toe :D!!


From my kids play kitchen I wish you all a nice sunny weekend :D!

Ilona