my e-mailaddress

minimumloon@hotmail.com

Als iemand geïnteresseerd is in een van mijn miniaturen, mail me dan hierover.
If someone is interested in one of my miniatures, feel free to email me.


vrijdag 15 november 2019

“Getrokken” vensterglas / “Pulled” window pane glass

Zoals jullie waarschijnlijk al gemerkt hebben wil ik, terwijl ik met heel andere dingen druk bezig ben, toch hier wat dingen over de bouw van mijn miniatuur boerderij op mijn blog posten.
Dit keer over het maken van de vensterruiten voor de gietijzeren stalramen in het achterste gedeelte van de miniatuur boerderij (van mijn grootouders). Deze foto laat zien wat je ziet als je door zo’n specifiek raam naar binnen kijkt in een boerderij van voor WOI…

As you all probably have noticed already, I'm posting about subjects regarding the build of my miniature farm on my blog, whilst in fact I’m now very busy with quite other things.
This time about the making of window panes for the cast iron windows in the rear part of the miniature farm (of my grandparents). This picture shows what you'll see, when you look through such a specific window to the interior of the farm, which is built before WWI…


Even iets ter verduidelijking over het “getrokken glas”, ik citeer deze tekst die ik heb gevonden op het internet:
“In het begin van de 20ste eeuw heeft de Belgische ingenieur Émile Fourcault een nieuwe manier uitgevonden om glas machinaal te produceren. Fourcault stelde voor om het gesmolten glasmengsel door een zogenaamde “débiteuse” te trekken (een toestel met een gleuf in het midden, waardoor het glas naar boven toe werd getrokken), waardoor een lang verticaal glaslint ontstond. Terwijl het lint omhoog werd getrokken, koelde het af om uiteindelijk in vlakke stukken te worden versneden tot glasbladen. De getrokken glasbladen hadden vaak een golvend of gestreept oppervlak of kleine, ingesloten luchtbellen.
Zowel transparant getrokken glas, als floatglas, werden in de naoorlogse periode courant gebruikt voor ramen. Hoewel traditioneel getrokken glas van mindere kwaliteit was dan floatglas, werd het ook na de algemene doorbraak van floatglas in de jaren 1960 nog vaak toegepast. Het verschil tussen floatglas en getrokken glas is meestal duidelijk zichtbaar: artisanaal glas, of glas dat gemaakt werd met machines van de eerste generatie, zoals getrokken glas, vertoonde onvermijdelijk onvolkomenheden en strepen (wat weliswaar ook bijdraagt tot het specifieke karakter van het architecturale erfgoed), terwijl modern glas vanaf de jaren 1960 amper of geen vervormingen meer vertoonde”.

Here's a little clarification about the "pulled glass", I quote this text that I have found on the internet:
“At the beginning of the 20th century, the Belgian engineer Émile Fourcault invented a new way to produce glass mechanically. Fourcault suggested pulling the molten glass mixture through a so-called “débiteuse” (a device with a slit in the middle that pulled the glass upwards), creating a long vertical glass ribbon. As the ribbon was pulled up, it cooled down to eventually be cut into flat pieces into glass sheets. These pulled glass sheets often had a wavy or striped surface or small, enclosed air bubbles.
Both transparent drawn glass and float glass were commonly used for windows in the post-war period of WWI. Although traditionally drawn glass was of lesser quality than float glass, it was still often used after the general breakthrough of float glass in the 1960s. The difference between float glass and drawn glass is usually clearly visible: artisan glass, or glass made with first-generation machines, such as drawn glass, inevitably showed imperfections and streaks (although this also contributes to the specific character of the architectural heritage) , while modern glass from the 1960s hardly showed any distortions”.


Deze foto toont hoe mijn miniatuur boerenkeuken er nog steeds uit ziet, er is sindsdien nog niets aan gedaan omdat ik verder moest gaan werken aan opdrachten voor de afgelopen show.

This photo shows how my miniature farmhouse kitchen still looks, nothing has been done since then because I had to continue working on commissions for the last show.
Ik heb op internet tekeningen gevonden van dit soort specifieke stalramen, die heb ik uitgeprint en met een Pritt stift op stevig papier geplakt. Na zeer goed laten drogen heb ik de ramen (met iets extra papier eromheen) uitgesneden met een scherp lancetmesje. 
Per raam heb ik twee delen uit papier gesneden en daartussen heb ik een transparant polystyreen sheet (gekocht in modelbouwwinkel) geplakt. Hier en daar is het snijvlak van het papier niet helemaal recht, maar dat maakt het nog meer authentiek, toch ;O?!

On the internet I’ve found this type of Dutch specific windows for stables, which I’ve printed out and than I glued them with Pritt glue on sturdy paper. After letting these dry very well, I've cut out the windows (with some extra paper surrounding) with a sharp lancet knife. 
For each window I cut two parts from paper and inbetween these paper window parts I glued a transparent polystyrene sheet (purchased in a model store). Here and there, the cutting edge of the paper is not completely straight, but that makes it even more authentic, isn't it ;O?!


Nu over hoe ik dat specifieke effect (golvend of gestreept oppervlak of kleine, ingesloten luchtbellen) van dit soort vooroorlogse glas heb gemaakt.
Ik heb hiervoor vernis gebruikt op hars basis, het ruikt enorm sterk en het moet in een goed geventileerde ruimte gedaan worden, anders lig je zo met je neus OP de ruitjes, en dàt kunnen we niet hebben, toch ;)?

Now about how I made that specific effect (wavy, or striped surface, or small enclosed air bubbles) of this kind of old glass from before WWI.
For this job I used varnish on a resin basis, it smells enormously strong and it has to be done in a well-ventilated room, otherwise you will lie in no time with your nose ON the windows, and we can't have that, anyway ;)?


Hier kun je het van dichterbij zien (de vernis is nog nat).
Here, you can see it closer by (the varnish is still wet).Om het juiste effect te bepalen en niet te véél laagjes toe te passen, na zoveel pietepeuterig én eindeloos snijwerk, heb ik een sfeerplaatje gezocht uit een magazine. Hier heb ik het raampje voor gehouden om te zien wat het effect was geworden: TOP, dus ik ben tevreden!

For determining the wished effect and not putting too much layers of varnish after so much meticulous and endless cutting work, I looked in a magazine for an atmospherical picture. Here I’ve held the window in front of this picture to see what effect I got: GOOD, so I’m satisfied!Daarna ben ik verder gaan snijden aan nog meer kleinere stalraampjes, voor in het stallengedeelte.
Natuurlijk herinnerde ik me vanuit mijn jeugd die paar kapotte raampjes waar een bosje stro ingestopt was tegen de tocht, glas vervangen was duur…
Dank voor jullie fijne reacties, allemaal een fijn weekend toegewenst!

After then I continued cutting more smaller windows for the part with the farm stables.
Of course I did remember me from my childhood those few broken windows in the stables, where in was put a bundle of straw against the draft, replacing window panes was expensive…
Thank you for your kind comments, have a nice weekend!
                     
Ilona

zondag 10 november 2019

Lekker warm / Nicely warm


Zoals jullie weten heb ik afgelopen voorjaar aan mijn miniatuur boerderij gewerkt. In maart ben ik met het stallengedeelte van de boerderij bezig geweest (het is overigens nog steeds niet klaar), waaronder de varkensstal. Het toeval wilde dat ik bij de kringloopwinkel een oud zakje met een soort strobosjes vond, vermoedelijk was het sisalvezel. Dat leek mij uitermate geschikt om stro van te maken…

As you all know I worked on my miniature farm during last spring. Last March I've been busy with the stable part of the farm (by the way, it's still not ready yet), including the pigsty. Coincidentally, I found a small plastic bag with a sort of tufts of straw at the thrift store, presumably it was sisal fiber. I thought that would be very suitable for making straw…


Nadat ik het thuis uit de verkleurde verpakking haalde, bleek het te licht van kleur te zijn, dus moest het ‘gekleurd’ worden, maar hoe en met wat?

After I removed it from the discolored packaging at home, it turned out to be too light in color, so it had to be "dyed", but how and with what?
Ik heb het stro eerst gekleurd met gewone thee, maar dat pakte niet echt op het materiaal. Na wat zoeken in mijn voorraadkast kwam ik een pakje thee tegen dat ik ooit van Birgit cadeau had gekregen. Het was heerlijke kruidenthee, maar mijn keel kon het niet goed verdragen. Ik had het nog steeds bewaard en dacht dat ik hiermee mijn bos stro kon kleuren. Dàt klopte, het werkte, en het stro rook na de behandeling heerlijk naar kruiden ;O!!

At first I dyed the straw with common tea, but the color didn’t get suck on the material. After some searchig in my storing cabinet I came across a box of herb tea, which I’ve ever got as a gift from Birgit. The tea tasted delicious, but my throat couldn’t endure it very much. But I'd still kept it and thought that it was nice for coloring my bunch of straw. It worked fine, and the good thing was that the straw smelled after the treatment delicious after the herbs ;O!!Toen kwam het ergste: het materiaal was schijnbaar bewerkt met iets, ik heb géén idee wat erop zat. Maar ik moest elk sprietje stro helemaal schoonschrapen met mijn pincet, het leek wel een soort zetmeel, of laagje papier. Het was er in ieder geval niet gemakkelijk af te vegen, MAAR…..

Than came the worst part: the material had been edited with something, I don’t know what it was. But using my tweezers I had to scrape off every tiny blade of straw. It seemed it was a sort of starch, or a thin layer of paper. Anyhow, it wasn’t easy to wipe off, BUT…..


…..ik had eindelijk vers stro voor mijn mini varkens, die kunnen nu lekker warm de winter door J!!
Dank voor jullie fijne reacties, een hele fijne week toegewenst!

…..I finally got fresh straw for my miniature pigs, who now will get a nicely warm winter J!!
Thank you for your kind comments, have a nice week!

Ilona

maandag 4 november 2019

Jugando con 'fuego' / Spelen met ‘vuur’/ Play with ‘fire’

Als je iets in miniatuur gemaakt hebt, wil je er graag even ‘mee spelen’, toch? Nou, op die manier is de titel van dit bericht ontstaan (ik hoop alleen dat het goed geschreven is in het Spaans??).
Een week of drie geleden kwam ik op de weekmarkt bij de bloemenman Chrysanten tegen van een speciale soort: Chrysanthemum ‘Fuego’ genaamd. De bloemblaadjes hebben aan elke zijde een andere kleur: van buiten geel, de binnenkant is roestbruin/rood gekleurd. Ik vond dat zo apart, dat ik er meteen aan dacht om zoiets in miniatuur proberen te maken.

When you’ve made something in miniature, you want to ‘play’ with it for awhile, isn’t it? Well, this way the title of my blog post arose (I just hope that I wrote it right in Spanish??).
A week of three ago I was visiting the week market as I came along the flower stall where I saw Chrysanthemums of a special sort: named Chrysanthemem ‘Fuego”. The flower petals have different colors at both sides: outside is yellow, inside the petals are colored in a rusty brown/red. I thought it was so special, that I immediately wanted to try this in miniature.
(Sterk vergroot / Strongly enlarged)

 


Na verschillende pogingen had ik één bloem klaar en heb ik het in een vaas gezet, gemaakt door Elisabeth Causeret.
Ik vond het er een beetje ‘kaal’ uitzien, zo’n bloem alleen in de vaas. En op de markt had ik gezien dat ze ook een tak eikenblad bij deze boeketten  Chrysanten hadden gevoegd. Dus ben ik op de fiets gestapt om te gaan kijken naar het herfstblad van de Amerikaanse eik. Momenteel staan de vele eikenbomen, hier in mijn regio, volop in het kleurrijke herfstblad, dus dat fietstochtje duurde niet lang.

After several attempts I had one flower ready and I put it in a vase, made by Elisabeth Causeret.
I thought it looked a bit ‘bare’, just one flower in the vase. And on the week market I’d seen that they also added oak leaves to these bouquets of these Chrysantemums. So I took out my bike to look at the autumn foliage of the American oak. Currently the many oak trees, here in my region, are full of colorful autumn leaves, so that my bike ride didn't last long.

Ik maakte er nog een Chrysant bij dus dit is het resultaat van mijn pogingen om dit soort Chrysant met eikenblad te maken. Het was nog best moeilijk om te doen, maar ik ben tevreden J.
Dank voor jullie fijne reacties, een hele fijne week toegewenst!

I’ve added an other Chrysanthemum flower, so this is the result of my attempts of making this sort of Chrysanthemum with oak leaves. It was quite hard to do, but I’m satisfied J.
Thank you for your nice comments, have a nice week!

Ilona

dinsdag 29 oktober 2019

Kokosmatten en stoffer en blik / Coir matting and dust pan and brush

Het is weer herfst dus komen er geregeld natte, vieze voetstappen in huis ;) en daardoor dacht ik aan mijn mini kokosmatten en stoffer en blik, die ik afgelopen voorjaar al heb gemaakt voor in mijn miniatuur boerderij.

It’s autumn again, so regularly you’ll find wet, dirty steps in your house ;) and thereby I thought of my miniature coir matting and dust pan and brush, which I already made in last spring and which will both go into my miniature farm.


Het begon met het vinden van een geschikt stukje katoenen keperband in een fourniturenwinkel, maar thuis gekomen bleek er een flinke dosis nylon in verwerkt, wat jammer. Maar….hierdoor ben ik wel gaan experimenteren en dàt vind ik nu zo leuk aan het maken van mini’s :D!

It started with looking for a piece of cotton, twill tape in a haberdashery shop, but coming back home it seemed that there was a big dose of nylon incorporated, what a pity. BUT…..it was therefore that I started experimenting and THAT is something I love  so much in making miniatures :D!Zoals je ziet op bovenstaande foto’s had de band een lichte ecru kleur en geen “kokos” kleur, dus heb ik het band beschilderd met bruine acrylverf in de gewenste kleur.
Het band had de neiging tot rafelen dus heb ik de uiteinden met een aansteker voorzichtig verhit, waardoor het smolt. En dat smelten bracht mij weer op een ander idee…..

As you can see on the above pictures the tape had a light cream color and not my bewished “coconut” color, so I painted the tape, using a more suitable brown color of acrylic paint.
The tape had the tendency to fray, so I carefully heated both ends with a lighter, making it melt. And it was this melting that brought me to an other idea ...


….ik kon een gebogen kokosmat maken, zo eentje die buiten over de heg of een hek werd gehangen, klaar om uit te kloppen met de mattenklopper ;).

….I could make a bended coir mat, one which was hanged outdoors over an hedge, or a fence, ready for beating with a carpet beater ;).
En omdat het band nogal stug nylon bezat, kon ik ook een kokosmat maken met gaten erin, versleten van het voeten vegen J.

And because of the rather stiff nylon in the band I could also make a coir matting with holes in it, one which was very much worn out of wiping many feet J.Om even iets op te kunnen vegen wordt/werd vaak een stoffer en blik gebruikt, ook in de jaren ’50 op de boerderij. Ik heb het blik gemaakt van papier en de stoffer van een restje hout en een cocktailprikker voor het handvat, de haren komen van een oud verfpenseel met zachte haren.
Het was erg veel schuurwerk en haast niet vast te houden, maar het is me gelukt: inclusief gratis manicure ;O!

For sweeping up something you often use(d) a pan and brush, also in the 50s on the farm. I’ve made a dustpan out of paper and the brush is made of a leftover of wood and a cocktail stick for the handle, the hairs come of an old, soft haired painting brush.
It was a lot of sanding work and I nearly couldn’t hold it between my fingers, but I made it till the end: free manicure included ;O!

Het blik is gemaakt van stevig grijs tekenpapier, dat na het maken beschilderd is met zilverkleurige acrylverf en wat donkerbruine zachte pastel voor roestvlekken. De haren van de borstel zijn expres scheef geplakt en onregelmatig afgeknipt om een versleten indruk te geven.

The dust pan is made out of sturdy grey drawing paper, it’s painted with silver colored acrylic paint and I used a bit of dark brown soft pastel for creating rusty stains. The hairs of the brush are deliberatedly, irregular cut off in an oblique angle, for giving it a worn out impression.


Zo, opgeruimd staat netjes ;O!
Bedankt voor jullie fijne reacties, fijne week, en voor wie het viert: Happy Halloween!

So, now all is neat and tidy ;O!
Thank you for your nice comments, have a nice week, and for who’s celebrating: Happy Halloween!

Ilona